Paketköp

Ett paketköp kallas ett avtal som består av minst två delar. Det kan vara ett avtal som kombinerar olika tjänster såsom bredbands-, telefoni-, tv-abonnemang och olika tilläggstjänster eller ett avtal som kombinerar en tjänst med en hårdvara, exempelvis en mobiltelefon och ett abonnemang.

Särskilda regler för vissa paketköp från och med den 3 juni 2022

Om du ingått avtal om ett paketköp gäller flera av dina rättigheter och operatörens skyldigheter hela paketet. Detta gäller köp där minst en av tjänsterna i paketet är en internet- eller telefonitjänst.

Krav som ställs för avtal med konsument gällande telefoni- eller internettjänster, ställs alltså även för andra tjänster i samma paket, t ex tv-tjänster. Hela paketet omfattas därför av reglerna om:

Avtalssammanfattning

Innan du ingår ett avtal ska operatören tillhandahålla en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet. 

Maximal bindningstid 24 månader

Varje del i ditt paket ska ha en maximal bindningstid på 24 månader. Även om du lägger till en tjänst eller hårdvara i efterhand till ett paketköp kan du aldrig få en längre bindningstid än 24 månader totalt för hela avtalet. Det är därför inte tillåtet för operatören att förlänga bindningstiden genom att lägga till tjänster eller utrustning till det ursprungliga avtalet såvida du inte uttryckligen har samtyckt till det.

Maximal uppsägningstid en månad

Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad. Om du har ett avtal med bindningstid får operatören inte kräva att du måste säga upp ditt avtal tidigare än en månad före att avtalstiden går ut. 

Maximal uppsägningstid för avtal med bindningstid som förlängs automatiskt

Efter en sådan förlängning har du rätt att när som helst säga upp avtalet med högst en månads uppsägningstid utan annan kostnad än för användningen av tjänsten.

Ändring av villkor

Om operatören ändrar villkoren för en av tjänsterna i paketet har du rätt att avsluta hela avtalet i enlighet med vad som står i avsnittet om Att ändra avtal.

Avsluta paketet i förtid

Om du har rätt att avsluta en del av paketet i förtid, t ex på grund av avbrott, annat fel eller leveransförsening, har du rätt att samtidigt avsluta alla delar i paketköpet. 

Kompensation till operatören för subventionerad utrustning (t ex mobiltelefon) vid uppsägning av avtalet i förtid

Om du enligt lag har rätt att säga upp eller häva ett avtal i förtid är du inte skyldig att betala någon annan kompensation till operatören än kvarstående belopp för subventionerad utrustning som du behåller. Bestämmelsen omfattar hela ditt paketköp, gäller avtal med bindningstid och innebär en gräns för hur mycket operatören får ta ut i ersättning för subventionerad utrustning. Frågor om avtal gällande hårdvaror/produkter faller dock utanför Telekområdgivarnas uppdrag.

Byte av operatör för bredband

Vid byte av bredbandsoperatör finns särskilda regler om hur bytet ska gå till. 

Offentliggörande av information av tjänsterna

Operatörerna ska offentliggöra tydlig, heltäckande och aktuell information om tjänsterna. 

  • Obs! Det har ingen betydelse hur ditt avtal benämns av din operatör eller vad som står i operatörens avtalsvillkor för att reglerna om paketköp ska gälla. Det spelar inte heller någon roll om tjänsten kostar något eller inte. Själva syftet med reglerna är att minska risken för att du ska bli inlåst i ett avtal och för att underlätta för dig att byta operatör.

Regler om paketköp gäller:

  • Om avtalet har ingåtts från och med den 3 juni 2022
  • Om minst en av tjänsterna i paketet är en bredbands- eller telefonitjänst
  • Om det är samma operatör som tillhandahåller alla delar i paketet
  • Om avtalet anses vara inom ramen för ett och samma avtal, ett närbesläktat- eller anknytande avtal. Det gäller även tjänster eller terminalutrustning som läggs till ett sådant avtal vid ett senare tillfälle. Det finns inte någon avgränsning för vilka andra tjänster som kan tänkas ingå i ett paketköp
  • Om hårdvaran i paketet är terminalutrustning, exempelvis en mobiltelefon eller ett modem. Hårdvara som inte är terminalutrustning exempelvis hörlurar, högtalare, tv-apparat eller datorutrustning omfattas inte