Nummerflytt

När du ska flytta ditt telefonnummer till en annan operatör är din tidigare operatör skyldig att kostnadsfritt lämna över numret - portera - till din nya operatör även om du har bindnings- och/eller uppsägningstid kvar hos din tidigare operatör.

Ska du flytta ditt telefonnummer?

Detta är viktigt att tänka på

  • Vid byte av telefonoperatör, var noga med att fråga den nya operatören om du kan flytta med ditt nummer
  • Kontrollera om bytet kommer att innebära avbrott i tjänsten
  • Viktigt! Du har rätt att flytta med dig ditt telefonnummer från din tidigare operatör under hela uppsägningstiden och en månad efter avslutat avtal (om inte annat avtalats).
  • Säg inte heller upp ditt befintliga avtal innan du har fått klartecken från den nya operatören om att flytt av ditt telefonnummer kan ske. Det för att inte riskera att förlora ditt nummer och tilldelas ett nytt nummer

Möjlighet att behålla ditt telefonnummer

Du har möjlighet att behålla ditt telefonnummer när du flyttar eller byter operatör om din nya operatör medger detta. Det gäller även ditt fasta telefonnummer om du flyttar inom samma riktnummerområde.

Det finns dock inte någon skyldighet för din nya operatör att ta emot ditt telefonnummer. Denne har även rätt att ta betalt för att ta över ditt nummer.

Din tidigare operatör får inte ta betalt av dig för själva nummerflytten för att du vill flytta med ditt nummer till en annan operatör.

 

Om du byter operatör inom samma nät behöver det inte flyttas - nummerporteras - rent tekniskt. Men om du byter mellan operatörer som inte använder samma nät sker en flytt av ditt nummer mellan näten - nummerportering. Exempel på fall där detta krävs för att du ska få behålla samma nummer är om du flyttar numret mellan en operatör som levererar telefoni via det traditionella telefonnätet och en operatör som levererar tjänsten via ett fibernät för bredband eller ett nät för kabel-tv. Likaså sker en nummerportering om du flyttar numret mellan till exempel två olika fibernät.

  • Tänk på! Även om din tidigare operatör inte får ta betalt av dig för att lämna över ditt nummer till din nya operatör kan du få betala avgifter till din tidigare operatör om du bryter avtalet innan eventuell bindnings- och/eller uppsägningstid har löpt ut. Kontrollera därför alltid med din tidigare operatör om du har bindnings- och/eller uppsägningstid i ditt avtal samt vad det i så fall kostar att bryta avtalet i förtid. Om du ändå vill göra detta kan du begära att få en slutfaktura på resterande avtalsperiod. Om du får ett löfte om byte utan kostnad bör du se till att få det i skriftlig form. Bindningstid eller andra återstående kostnader för abonnemanget förhindrar dock inte att ditt nummer kan överlämnas till en annan operatör.

Byte av tjänst mellan fast och mobilt nät

Om du byter telefonitjänst mellan ett fast och ett mobilt nät har du inte rätt att flytta med dig numret. Om operatören ändå erbjuder dig att flytta numret finns det inga regler som säger hur lång tid det får ta, till skillnad mot flytt inom samma typ av nät.

Tidsgräns

En nummerportering ska ske så snart som möjligt den dag du avtalat med din nya operatör om att numret ska flyttas. Det gäller oavsett om du har bindnings- och/eller uppsägningstid kvar. När numret lämnats över från din tidigare operatör ska din nya operatör koppla in numret inom en arbetsdag. Avbrottet i tjänsten i samband med själva överlämnandet får alltså inte överstiga en arbetsdag.

Om du har bytt från traditionell fast telefoni till IP-telefoni eller mobil hemtelefoni och sedan vill byta tillbaka igen kan du få betala en ny nätanslutningsavgift.

Misslyckad nummerflytt

Om nummerflytten inte har fungerat ska du i första hand kontakta din nya operatör och fråga varför flytten inte har skett. Det kan bero på att den nya operatören inte har skickat in en begäran om nummerflytt till din tidigare operatör eller att problem har uppstått som försvårat nummerflytten. Om något problem uppstått bör din nya operatör ha fått information om orsaken. Du kan också kontakta din tidigare operatör för att höra varför numret inte har flyttats. Din tidigare operatör har en skyldighet att återaktivera ditt nummer vid en misslyckad nummerflytt. Gör ett skriftligt klagomål till båda operatörerna om det inte löser sig.

 

Om nummerflytten av något skäl inte kan genomföras behöver du kontakta din tidigare operatör om du fortfarande önskar avsluta abonnemanget helt och hållet hos den operatören. Ditt abonnemang kan annars fortfarande vara aktivt där eftersom de inte stängt abonnemanget då de inväntar att det ska inkomma en begäran om nummerflytt.

Ansvarig myndighet

Post- och telestyrelsen (PTS) ska se till att reglerna om nummerportering (flytt av nummer) följs.

Rätt till ersättning

Om porteringen av ditt nummer försenas kan du ha rätt till ersättning för ekonomisk förlust som uppstår på grund av förseningen. Detsamma gäller om ditt nummer missbrukas i samband med nummerflytten, vilket exempelvis kan vara fallet om numret flyttas utan ditt samtycke. Din operatör har även en skyldighet att informera dig om rätten till ersättning innan ett nytt avtal ingås.

Flytta ett uppsagt nummer

Du har rätt att flytta med ditt nummer till en annan operatör under pågående uppsägningstid. Din nya operatör ska leda själva bytet.

Efter avslutat avtal tillfaller numret din tidigare operatör. Du har dock rätt att behålla ditt nummer i en månad efter avslutat avtal. Om du säger upp ditt abonnemang för att byta operatör har din nuvarande operatör alltså en skyldighet att hålla ditt nummer tillgängligt för portering en månad efter att avtalet upphört. Operatören får inte ta ut någon avgift från dig för reservation av ditt nummer. Detta gäller förutsatt att inget annat har avtalats. 

  • Viktigt! Det kan vara bra att vänta med att säga upp ditt befintliga avtal innan du har fått klartecken från den nya operatören att du kan flytta med ditt nummer, så att du inte förlorar det. Hör med den nya operatören om du kan få ditt nummer överflyttat vid slutet av uppsägningstiden (hos din befintliga operatör) så att du kan undgå att betala till båda operatörerna under uppsägningstiden.

Ett avstängt abonnemang har inte något telefonnummer som kan flyttas (porteras). Därför måste numret återaktiveras hos den operatör som för tillfället har numret för att därefter kunna flyttas. Fråga därför din operatör om detta är möjligt och om du kan få tillbaka numret.

Det händer att numret läggs i så kallad karantän under en period. Detta innebär att ingen ny abonnent tilldelas numret förrän en viss tid har gått sedan numret blev ledigt. Du kan då fråga om du kan återfå ditt tidigare nummer. Operatören får ta ut en avgift för att ge dig ditt nummer tillbaka i dessa fall.

Kontantkort

Om du har kontantkort från din operatör måste kontantkortet vara registrerat för att du ska kunna flytta numret till en ny operatör.

 

När du gör en beställning på flytt av ditt kontantkortsnummer ska din operatör snarast ge dig möjlighet att registrera kontantkortet och därefter möjliggöra ett överlämnande av numret till din nya operatör.

Din operatör ska använda villkor som innebär att denne på din begäran ska återbetala eventuell återstående pott på ett kontantkort i samband med flytt av numret. Din tidigare operatör får dock ta ut en avgift för återbetalningen (om det framgår av avtalet). Avgiften ska motsvara de faktiska kostnader som återbetalningen medför.