Sammanfattning och avtalsinformation

Innan du ingår ett avtal om telefoni- bredbands- eller tv-abonnemang ska operatören ge dig klar och begriplig information om den aktuella tjänsten och även en kortfattad, lättläst sammanfattning av avtalet avgiftsfritt. Informationskraven beror på vilken tjänst det gäller. Operatören ska se till att informationen och sammanfattningen blir en del av avtalet om ni inte uttryckligen kommit överens om något annat.

Information som operatören ska lämna innan du ingår avtal

Det ställs krav på vilken information en operatör ska ge dig innan ni ingår avtal. Den särskilda informationen du ska få, beroende på försäljningssätt, finns respektive flik för olika försäljningsställenInformation om den aktuella tjänsten som du ska få ska som huvudregel ges på ett "varaktigt medium" (som papper eller e-post) och när det inte är möjligt, i ett dokument som lätt kan laddas ned. Operatören ska då uttryckligen uppmärksamma dig på att dokumentet finns tillgängligt och att det är viktigt att ladda ned det.

Enligt PTS föreskrifter ska du bland annat få information om:

 

Tjänstens huvudsakliga egenskaper och kvalitet

Information om de huvudsakliga egenskaperna för varje tjänst inklusive lägsta kvalitetsnivå. Om operatören inte erbjuder någon lägsta kvalitetsnivå ska detta anges.

Priset

Information om priset för tjänsten, avgift för aktivering och om eventuella återkommande eller förbrukningsrelaterade avgifter.

För bredbandstjänster och telefonitjänster ställs ytterligare krav. Om det är tillämpligt ska även följande information lämnas:

 • uppgifter om särskilda prislistor enligt avtalet och för var och en av dessa prislistor den typ av tjänst som erbjuds, inklusive kommunikationsvolymer som ingår per faktureringsperiod, och priset för ytterligare användning

 • konsumentens möjlighet att enligt avtalet föra över outnyttjade volymer från den föregående faktureringsperioden till följande faktureringsperiod, i de fall en eller flera prislistor med en förutbestämd kommunikationsvolym tillämpas

 • vilka möjligheter som finns för att säkerställa tydlig information i fakturorna och för övervakning av konsumtionsnivån

 • prisinformation avseende nummer eller tjänster som omfattas av särskilda prisvillkor

 • för pakettjänster och paket som innehåller både tjänster och terminalutrustning, priset på de enskilda delarna i paketet om de också marknadsförs separat

 • detaljerad information och villkor, såsom avgifter, för eventuella eftermarknadstjänster, underhåll och kundsupport

 • på vilket sätt aktuell information om priser och underhållsavgifter kan erhållas

Avtalstid

Information om avtalstid och villkor för förlängning och uppsägning av avtalet, inklusive eventuella uppsägningsavgifter. Om det är tillämpligt ska även följande information lämnas:

 • krav på minsta användning eller kortaste avtalstid som gäller för utnyttjande av kampanjerbjudanden

 • avgifter för byte av tillhandahållare och system för ersättning och återbetalning vid förseningar eller missbruk i samband med byten samt information om respektive förfarande

 • avgifter för uppsägning av avtalet i förtid, inklusive information om upplåsning av terminalutrustningen och eventuell kostnadstäckning med avseende på terminalutrustning

 • rätten för konsumenter som använder förhandsbetalda tjänster att på begäran få tillbaka eventuella kvarstående tillgodohavanden vid byte av tillhandahållare


För bredbandstjänster och telefonitjänster ska även information om avtalstid för pakettjänster (till exempel mobiltelefon som köps på avbetalning tillsammans med ett abonnemang) lämnas och villkor för förlängning och uppsägning av avtalet samt, i den utsträckning det är tillämpligt, villkor för uppsägning av hela eller delar av paketet.

Ersättnings- och återbetalningssystem

Du ska få information om de ersättnings- och återbetalningssystem som gäller om avtalade tjänstekvalitetsnivåer inte uppfylls.

Produkter och tjänster anpassade till slutanvändare med funktionsnedsättning

För bredbandstjänster och telefonitjänster ska information lämnas om produkter och tjänster som är anpassade för slutanvändare med funktionsnedsättning och om hur uppdateringar av denna information kan erhållas.

Begränsningar av tillgång till nödkommunikation eller lokaliseringsuppgifter

För telefonitjänster ska information om eventuella begränsningar av tillgången till nödkommunikation eller lokaliseringsuppgifter lämnas.

Ytterligare informationskrav för bredbandstjänster

För bredbandstjänster ska utöver ovanstående även följande information lämnas:

 • För fast bredband ska det finnas en tydlig och begriplig förklaring av den lägsta, den normalt tillgängliga, den maximala, respektive den marknadsförda nedladdnings- och uppladdningshastigheten

 • För mobilt bredband ska det finnas en tydlig och begriplig förklaring av den uppskattade maximala och annonserade nedladdnings- och uppladdningshastigheten

 • Om operatören styr datatrafiken ska det framgå hur detta kan påverka tjänstens kvalitet, din personliga integritet och skyddet av personuppgifter. Utgångspunkten är att operatören ska behandla all internettrafik lika men tillåts tillämpa så kallad trafikstyrning i vissa fall

 • Operatören ska tydligt förklara hur eventuella begränsningar i exempelvis datavolym, hastighet och andra faktorer kan påverka anslutningen, tjänster och appar. Som andra faktorer skulle enligt riktlinjer från EU kunna räknas fördröjningar, jitter och paketförluster. Ett exempel på vad som skulle kunna påverkas är möjligheten att streama högupplöst video

 • En tydlig förklaring av hur andra tjänster som du har abonnemang på hos operatören, till exempel IPTV, kan påverka din internetanslutning

 • En tydlig och begriplig förklaring av vilka rättigheter du har vid kontinuerliga eller regelbundet återkommande skillnader mellan avtalad och faktiskt prestanda avseende hastighet och andra tjänsteparametrar

Du kan läsa mer om särskilda krav för internetanslutningar i den så kallade TSM-förordningen.

Sammanfattning av avtal

Här kan du se en mall för hur sammanfattningen ska se ut . Om det inte är tekniskt möjligt att ge sammanfattningen innan avtalet ingås ska sammanfattningen lämnas så snart som möjligt därefter.

Operatören ska använda avtalsvillkor som innebär att avtalet är giltigt först när du tagit emot sammanfattningen och bekräftat att du vill ingå avtalet. 

Sammanfattningen av avtalet ska bland annat innehålla information om:

 • operatörens namn, adress och kontaktuppgifter samt eventuella särskilda kontaktuppgifter för klagomål

 • de huvudsakliga egenskaperna för varje tjänst som tillhandahålls

 • avgifter för aktivering av tjänsten och för eventuella återkommande eller förbrukningsrelaterade avgifter

 • avtalstid och villkor för förlängning och uppsägning

 • i vilken utsträckning produkterna eller tjänsterna är utformade för slutanvändare med funktionsnedsättning


För bredbandstjänster ska även viss information
från den så kallade TSM-förordningen framgå av sammanfattningen.

Vad händer om operatören inte uppfyller kraven på sammanfattning och avtalsinformation?

Bestämmelserna om informationskrav och sammanfattningen är av offentligrättslig karaktär, och överträdelser av bestämmelserna är inte civilrättsligt sanktionerade. 

Om operatören underlåter att uppfylla informationskraven och att tillämpa villkoret om avtalets ikraftträdande har tillsynsmyndigheten möjlighet att ingripa. Det får dock inga rättsföljder för den enskilde konsumenten. Ingripandet medför inte att avtalet blir ogiltigt. Det får heller inte till följd att den ena parten kan rikta skadeståndskrav eller andra krav mot den andre. 

Vid överträdelse av skyldigheten att tillhandahålla en sammanfattning av avtalet kan tillsynsmyndigheten besluta om sanktionsavgift.

 • Observera! Ett avtals giltighet kan däremot påverkas av andra bestämmelser, som t ex vid telefonförsäljning