Ändrade villkor

Om du har ett bindande avtal får villkoren normalt sett inte ändras om det inte framgår i avtalet. Om du däremot har ett löpande avtal, tillsvidareavtal, finns regler om vad som gäller om operatören vill ändra villkoren. Rättsfall som rör ändrade villkor hittar du på denna sida.

ARN 2022-10555 – Enbart länk till webbplats är inte tillräcklig information

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument hade tecknat ett avtal om en bredbandstjänst 100/10 Mbit. Konsumenten upptäckte något år senare att hen hade betalat 70 kronor mer i månaden än vad som ursprungligen hade avtalats. Konsumenten krävde återbetalning av månadskostnaden för de 19 månader som hen betalat det högre priset. Operatören menade att konsumenten hade fått information om prisökningen en månad i förväg genom att de hade angett en länk till en hemsida med information på en faktura om kommande abonnemangsändringar.

Operatören ansåg att konsumenten hade fått information om abonnemangsförändringarna om att tjänsten 100/10 Mbit skulle tas bort och att detta innebar en flytt till den närmaste hastigheten om 100/100 Mbit och att priset därmed också höjdes. Vidare menade operatören att konsumenten hade fått information om sin rätt att frånträda avtalet om hen inte ville fortsätta, men genom att betala fakturan så hade konsumenten godkänt den nya tjänsten till det nya priset.

ARN konstaterade att det inte tillräckligt tydligt framgick av den faktura som konsumenten hade fått varför priset hade ändrats när det endast fanns en länk till webben där man kunde läsa mer om abonnemangsförändringarna. ARN anmärkte även på att ändringen av tjänsten inte var tillräckligt tydligt informerad när den avtalade tjänsten varit angiven som ”100/10 Mbit” men på fakturan med ändringen endast angivits som ”100 Mbit”. ARN ansåg därför att det inte hade framgått att inte endast priset hade ändrats, utan även tjänsten. ARN kom därför fram till att operatören inte haft rätt att ändra priset på det sätt som skett och rekommenderade operatörenatt återbetala den, efter ändringen, högre månadskostnaden till konsumenten.

ARN 2018-15121 – Prishöjning tilläts ej - men bindningstid inget hinder i sig

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde i juli 2018 ett bredbandsabonnemang för 169 kronor per månad med tolv månaders bindningstid. Några månader senare aviserade operatören en prishöjning till 269 kronor per månad. Som skäl angav operatören att stadsnätet höjt avgifterna för operatören. Konsumenten menade dock att det senaste avtalet mellan operatören och stadsnätet hade tecknats redan i maj. Då konsumenten ingick avtalet hade operatören därför haft full kännedom om eventuella ändrade kostnader.

Operatören hänvisade till att de allmänna villkoren gav operatören rätt att höja priset om kostnaden höjs för bolaget. Stadsnätets prishöjning hade skett i maj, men operatören hade ökat priset först i december. Operatören hade meddelat konsumenten att denne hade rätt att häva avtalet i och med villkorsändringen.

ARN konstaterade att det framgick av villkoren, som konsumenten måste ha godkänt vid beställningen, att operatören har rätt att höja priserna under bindningstiden om operatörens kostnad för att distribuera tjänsterna ökar till följd av ändringar av bland annat ändrade avgifter till underleverantörer eller annan omständighet som medför att bolagets kostnad för att tillhandahålla tjänsten ökar.

ARN menade vidare att operatörens ökade kostnad till stadsnätet fick anses vara en sådan kostnad som i och för sig kan ge bolaget rätt att höja priset. Det hade dock framkommit att avtalet mellan operatören och stadsnätet träffats redan i maj 2018 och kostnadsökningen var känd för operatören när avtalet med konsumenten träffades.

Det aktuella avtalsvillkoret kunde enligt nämndens bedömning inte förstås på annat sätt än att det avsåg kostnadsökningar för bolaget som tillkommit efter avtalets ingående. I annat fall skulle villkoret ge operatören obegränsad rätt att höja priserna med hänvisning till gamla kostnadsökningar. Eftersom någon kostnadsökning inte skett efter avtalets ingående hade operatören saknat rätt att göra den aktuella prishöjningen. Detta innebar att operatören under bindningstiden var skyldig att leverera den avtalade tjänsten till ett pris på 169 kronor per månad. Operatören skulle betala tillbaka vad konsumenten eventuellt betalat för mycket.

ARN 2018-06569 - Operatören hade rätt att ändra villkoren då bindningstiden gått ut

Beslut - konsumenten fick inte rätt

En konsument menade att operatören brutit mot avtalet genom att höja priset med 62 % från 289 kr till 484 kr utan att informera om det. Enligt konsumenten framgick det av avtalsvillkoren som gällde när avtalet tecknades 2011 att operatören inte kunde höja priset. Konsumenten ansåg att villkoren skulle ha företräde framför den lagreglering som åberopades av operatören då denna inte är tvingande.

Operatören menade att abonnemanget sedan 2013 varit obundet och löpt månadsvis. Enligt 5 kap. 16 § Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) har en operatör rätt att ändra villkoren om detta meddelas minst en månad i förväg samt att kunden får rätt att kostnadsfritt frånträda avtalet. Enligt operatören hade två informationsbrev, formulerade i enlighet med Post- och telestyrelsens allmänna råd om underrättelse för villkorsändring, skickats ut till konsumenten om förändringen. Avslutningsvis menade operatören att förutsättningarna för villkorsändring även specificeras i de allmänna villkoren.

ARN menade att de villkor som konsumenten hänvisade till avsåg abonnemang med bindningstid. Konsumenten hade enligt ARN inte kunnat visa att abonnemanget fortfarande var bundet och avslog därför dennes krav.

ARN 2018-04715 – Konsumenten hade inte rätt att häva avtalet på grund av ändring av avtalsvillkoren till följd av dataskyddsförordningen (GDPR)

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten hade ett avtal om en tv-tjänst med bindningstid till 2019. I april 2018 fick konsumenten information om villkorsändringar där det angavs att avtalet kunde sägas upp om de nya villkoren inte accepterades. Denna information hade även framkommit på hemsidan. Konsumenten ville att hennes avtal skulle avslutas i förtid från det datum som ändringen trädde i kraft samt att hon inte skulle anses betalningsskyldig för återstående bindningstid.

Operatören motsatte sig kraven och menade att det nyligen gjorts två ändringar av de allmänna villkoren. Den ena ändringen som skulle kunna anses vara till nackdel för konsumenterna påverkade inte denne konsuments avtal eftersom de nya villkoren började gälla först efter att konsumentens bindningstid gått ut.

Den andra ändringen som påverkade konsumentens avtal gjordes med anledningen av Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 och berörde operatörens samtliga kunder. Enligt operatören var dock dessa ändringar enbart att betrakta som ändringar till fördel för konsumenten. Operatören höll med om att informationen på hemsidan inte varit optimalt formulerad och denna hade skrivits om, men ansåg inte att detta var en giltig anledning för konsumenten att få avsluta avtalet i förtid.

ARN menade att ändringar som skett på grund av att ny lagstiftning trätt i kraft är ändringar som operatören haft rätt att införa under pågående avtalsperiod. Övriga ändringar hade bevisligen inte påverkat konsumentens avtal och hon hade inte rätt att avsluta avtalet i förtid trots otydlig information på hemsidan.

MD 2004:22 - Ändring av avtalsvillkor under bindningstiden

Beslut: Konsumentombudsmannen fick rätt

I avtal om bredbandsabonnemang har villkor, med innebörd att näringsidkaren under en viss inledande bindningstid har rätt att höja priset eller på andra sätt ensidigt ändra avtalsvillkoren till nackdel för konsumenten om det inte föreligger giltigt skäl som anges i avtalet, befunnits oskäligt enligt avtalsvillkorslagen.