Principer för ersättning

Ibland kan du ha rätt till ersättning för de kostnader du drabbas av som följd av ett fel. Du får dock inte ersättning för till exempel nedlagd tid eller förlorad vinst. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om ersättning hittar du på denna sida.

ARN 2023-04291 - Avtalsvillkor om följdskador ansågs oskäliga

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick avtal om ”Villafiber 10 000 mbit/s” och tjänsten levererades först tre veckor efter avtalad tid. Konsumenten begärde ersättning med 799 kronor för en 4G-router som köpts för att ersätta internettuppkopplingen under dröjsmålet.

Operatören nekade ersättning med hänvisning till avtalsvillkoren.

ARN konstaterade först att det förelåg ett avtalsbrott då tjänsten inte levererats i tid och att ett avtalsbrott enligt allmänna avtalsrättsliga regler kan ge rätt till ersättning för den skada som avtalsbrottet medfört.

ARN ansåg att det avtalsvillkor som operatören hänvisade till för ansvarsfrihet skapade en oskälig obalans mellan parterna till konsumentens nackdel. Enligt villkoret hade konsumenten inte rätt till ersättning för indirekt skada, till exempel extra kostnader eller annan följdskada.

ARN framhöll att tillgång till de tjänster som operatören tillhandahöll är av största vikt för att en privatperson ska kunna fungera och fullgöra sina skyldigheter i samhället och att det därför var av stor betydelse att avtalade tjänster tillhandahölls korrekt och utan förseningar. ARN ansåg att ett avtalsvillkor som reservationslöst friskrev företaget från ansvar för följdskador vid avtalsbrott var oskäligt och kunde jämkas med stöd av 36 § avtalslagen och därmed lämnas utan avseende.

Enligt ARN innebar dock det förhållande att en konsument i princip kan ha rätt till ersättning för följdskador vid avtalsbrott inte är en oinskränkt rätt, utan enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer ska den som menar att man lidit en skada också ”begränsa skadan”.

ARN ansåg att konsumenten i detta fall inte begränsat skadan och avslog därför konsumentens krav på ersättning. 

ARN 2021-02254 – Rätt till viss ersättning för kostnader när operatören inte fullföljer avtal

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

Konsumenten fick ett bättre erbjudande om tv-abonnemang från en annan operatör och valde därför att säga upp sitt befintliga abonnemang till årsskiftet 2020/2021. Den 17 november blev hen uppringd av sin tidigare operatör, som gav konsumenten ett ännu bättre erbjudande som även avsåg bredbandsabonnemang samt informerade om att hen fortfarande hade ångerrätt. Konsumenten tackade ja via sms. I mitten av december fick hen en faktura på över 1 800 kronor, istället för det utlovade priset om 705 kronor. Vidare hade hen inte fått en ny digitalbox som utlovats. Konsumenten klagade på detta till operatören via telefon varpå hen fick svaret att operatören inte kunde gå med på det avtal som konsumenten godkänt den 17 november, eftersom ”priset var för lågt” och att representanten för företaget  som konsumenten tidigare varit i kontakt med saknade mandat för att lämna ett sådant erbjudande.

Operatören gick med på att låta avtalet upphöra den 30 december 2020. Trots att konsumenten betalade för tjänsten till och med den 30 december stängdes sportkanalerna av den 19 december. I och med det tecknade hen ett nytt avtal med en annan operatör och fick på så vis merkostnader som uppgick till 8 994 kronor per år. Konsumenten skickade ett brev och krävde ersättning för dessa merkostnader som hen ansåg att hen drabbats av till operatören den 21 december 2020 men fick inte något svar.  

Operatören menade att konsumenten fått ett ”orimligt erbjudande”. Att hen valde att köpa motsvarande utbud hos en annan operatör för 8 994 kronor var inget som operatören ansåg sig ansvarig för. Operatören hade ingen överenskommelse med konsumenten om att stå för eventuella merkostnader hos en annan operatör.

Nämnden konstaterade att det inte framgått något i den presenterade utredningen i ärendet som visat att konsumenten haft skäl att utgå från andra uppgifter än de som säljaren hade lämnat under telefonsamtalet den 17 november. Mot bakgrund av detta antogs konsumenten ha varit i god tro när denne ingick avtalet med operatören. Den andra frågan i ärendet gällde huruvida konsumenten haft rätt att göra ett så kallat täckningsköp hos en annan operatör. Ingen bevisning som inkommit i ärendet gav stöd för detta. En konsument kan däremot ha rätt till skadestånd om tjänsten är felaktig. Utifrån det beräkningsunderlag som nämnden fick ta del av i ärendet framgick det att konsumenten förlorat 424 kronor/månad i tre månader och därefter 199 kronor/månad i nio månader. Avseende bredbandskostnaderna gick det inte att dra någon slutsats utifrån det underlag som presenterats. Nämnden fann därför att en skälig uppskattning av den ersättning som konsumenten haft rätt till kunde beräknas till 3 500 kronor. Nämnden rekommenderade därmed operatören att betala 3 500 kronor till konsumenten.

ARN 2020-13336 - Ingen rätt till ersättning för indirekt skada

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumentens bredbandsuppkoppling fungerade inte under tio dagar för vilket hen begärde 4200 kronor i ersättning medan operatören erbjöd ersättning med en månadskostnad motsvarande 399 kronor. Familjen arbetade och studerade på distans varför konsumenten menade att avbrottet hade stor betydelse för både dem och för samhället då bredband är en samhällsviktig funktion. Konsumenten menade att operatören inte åtgärdat felet inom skälig tid och agerat grovt vårdslöst och uppsåtligt genom att inte hantera ärendet mer skyndsamt, trots att operatören vetat att det var ett fel som gick lätt att åtgärda.

ARN bedömde att operatören varit ansvarig för avtalsbrottet samt att avtalsvillkoren medgav prisavdrag för avbrott räknat i dygn, men att villkoren inte medgav rätt till ersättning för indirekt skada förutom vid grov vårdslöshet eller uppsåt från operatörens sida. ARN bedömde att dessa villkor i sig inte var oskäliga. ARN noterade vidare att fel enligt villkoren ska åtgärdas inom skälig tid efter felanmälan. Däremot innehöll villkoren inte någon definition av vad som är skälig tid eller att någon kompensation ska utgå om fel inte avhjälps inom skälig tid (utöver prisavdrag räknat i dygn under avbrottstiden).

Den erbjudna kompensationen ansågs därför vara skälig utifrån de gällande villkoren samt att konsumenten inte hade visat att hen hade rätt till ett högre prisavdrag än det som företaget erbjudit och som följer villkoren. Inte heller ansågs det visat att företaget agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt varför konsumenten nekades ytterligare ersättning.

ARN 2019-04706 – Operatören hade inte rätt att säga upp fast telefoni och bredband men konsumenten fick inte ersättning

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten hade haft telefon- och ADSL-abonnemang hos operatören. Efter stormen Alfrida uppstod vissa driftstörningar men efter en vecka fungerade tjänsterna igen. Några veckor senare sade operatören upp abonnemangen med hänvisning till akuta fel och allvarliga skador efter stormen som utgjorde force majeure. Konsumenten kontaktade då operatören och bestred uppsägningen men operatören hänvisade till nätägaren som avsåg att lägga ned nätet med kopparledningar eftersom det skulle bli för dyrt att reparera skadorna efter stormen. Konsumenten kontaktade då nätägaren som dementerade att nätet skulle läggas ned.

Tjänsterna upphörde sedan att fungera och konsumenten menade sig då vara tvungen att beställa nya tjänster av en annan operatör. Tjänsterna fungerade då utan problem på nätet som den tidigare operatören påstått skulle läggas ned. Konsumenten begärde ersättning med 15 000 kronor för bland annat ersättningsmodem, ersättningsabonnemang för telefoni och bredband, förlorad arbetsinkomst och besvär i övrigt.

Operatören menade att denne hade agerat på nätägarens direktiv om akuta nedstängningar, på grund av stormen Alfrida, av ett antal telefonnummer. Uppsägningen hade skett i enlighet med de allmänna villkoren och PTS riktlinjer om nedstängning av det fasta nätet. Operatören hade heller inte mottagit något underlag från konsumenten som styrkte uppgiften om att den aktuella nedstängningen var felaktig.

ARN bedömde att operatören inte hade bevisat att nätverket som gick till konsumentens fastighet hade lagts ned. Mot den bakgrunden hade operatören därmed inte rätt att säga upp avtalet på det sätt som gjorts. Konsumenten skulle därför kunna ha rätt till ersättning för de ökande kostnader som denne fick på grund av uppsägningen.

Dock ansåg nämnden att det inte hade framgått att kostnaderna för ersättningsabonnemang och -modem hade varit högre än de kostnader konsumenten skulle ha betalt till operatören om inte tjänsten hade sagts upp.

När det gällde förlorad arbetsinkomst och besvär menade nämnden att en avtalspart får tåla vissa olägenheter som kan uppstå vid kontakter med motparten vid en reklamation. Konsumenten hade inte visat att kontakterna varit tvungna att ske på arbetstid, vad produktionsstoppet avsett eller att kontakterna med operatören varit mer omfattande än vad denne bör acceptera. Nämnden avslog därför konsumentens krav.

ARN 2019-01351 – Ingen rätt till skadestånd när konsumenten inte kunde visa att operatören agerat vårdslöst

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument var utan bredband och tv i tre månader. Under avbrottet hade konsumenten upprepade gånger bett operatören om en provisorisk lösning. Då han inte erhöll detta såg han ingen annan lösning än att skaffa tillgång till internet på annat sätt, vilket lett till merkostnader. Konsumenten anförde att han ansåg att han, liksom alla andra i dagens samhälle, var mycket beroende av dessa tjänster och att det var oacceptabelt att operatören inte lyckats avhjälpa felet på över tre månader. Konsumenten ansåg det också orimligt att det inte gått att få tag på en reparationsfirma i en storstad. Enligt konsumenten har operatören hyrt in sig i fibernätet och var därför ytterst ansvarig gentemot kunderna och att en tjänsteleverantör ska ha rutin och kunskap att hantera avbrott. Konsumenten ansåg att genom att inte säkerställa att verksamheten organiserades på ett effektivare och säkrare sätt hade operatören agerat vårdslöst.

Konsumenten ville ha ersättning för inköp av 4G-router samt köp av extra data, avgifterna för bredbandet som betalats, inkassoavgift och slutligen skadestånd för nedlagt arbete och förlorad arbetstid.

Operatören motsatte sig kravet och menade att felet berott på att blixten slagit ner och fiberkabeln gått av. Dröjsmålet hade dragit ut på tiden då stadsnätets tekniker hade svårt att få tag på en firma som kunde gräva upp kabeln och åtgärda det tekniska problemet. Vidare menade operatören att konsumenten fått ersättning för det som betalats till operatören inklusive inkassoavgift. Övriga krav ersattes inte enligt operatörens allmänna villkor och operatören ansåg det inte rimligt att stå för dessa kostnader.

ARN konstaterade att operatörens allmänna villkor förutsatte vårdslöshet för att kostnader på grund av fel skulle ersättas och att ett sådant villkor inte är oskäligt enligt nämndens tidigare praxis (ARN 2017-06153). ARN ansåg dock inte att konsumenten lämnat in något underlag som bevisade att operatören varit vårdslös. Inte heller fanns det någon annan grund som kunde ge rätt till ersättning.

ARN 2018–14975 - Rätt till ersättning för teknikerkostnad vid fel på tjänsten i en månad

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

En konsument fick vid upprepade tillfällen avbrott på sina bredbandstjänster under en tremånadersperiod. Konsumenten felsökte på egen hand och tog senare hjälp av en tekniker som konstaterade att felet inte låg i konsumentens utrustning. Processen drog ut på tiden. Konsumenten yrkade på hävning samt ersättning för avbrotten och teknikerkostnaden. Operatören erbjöd viss kompensation men konsumenten menade att det inte framgick hur denna var beräknad. Konsumenten medgav att teknikerbesöket skett på eget bevåg men att kundtjänsten inte hade några invändningar mot detta.

Operatören menade att kompensation bara skulle utgå i enlighet med villkoren, dvs för de dagar som felet pågått. Det fel som hittades brukar bero på kundens utrustning. Senare gjordes en justering som löste problemet och eftersom konsumenten beställt tekniker på eget bevåg ville operatören inte ersätta detta. Operatören menade att de hanterat felanmälan korrekt över tid.

ARN anförde att felet pågått i närmare två månader. Nämnden ansåg att operatören inte hanterat ärendet med den skyndsamhet som kan krävas och konsumenten ansågs ha rätt att efter en månad anlita en extern tekniker för att försöka avhjälpa felet. Förutom ersättning för den tid då tjänsten inte fungerat ansåg nämnden att konsumenten hade rätt till ersättning för teknikerkostnaden. Hävningsyrkandet avslogs dock eftersom det inte varit fråga om ett så allvarligt fel i tjänsten.

ARN 2018-02815 – Ingen ersättning för merkostnader för mobilt bredband vid avbrott på fast bredband

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

I slutet av november slutade konsumentens bredbands- och tv-tjänst att fungera. Företaget skickade en tekniker som inte avhjälpte felet. Besked gavs att felet låg i nätet men inte heller den nätägande fiberleverantören reparerade felet omgående utan först den 22 januari fungerade konsumentens tjänster igen.

Konsumenten menade att han som nödlösning dela sitt mobila bredbandsabonnemang på 50 GB med hushållet. När detta tog slut, och eftersom inget tydde på att internet skulle komma tillbaka inom en överskådlig framtid, kände sig konsumenten tvungen att skaffa ett tillfälligt internetabonnemang med obegränsad surf tills felet blev åtgärdat. Konsumenten menade att denna extra kostnad var en direkt följd av att hans fasta tjänster inte fungerat. Konsumenten begärde ersättning dels med prisavdrag från operatören för de tjänster som inte fungerat, dels ett skadestånd på de merkostnader på 901 kronor som han fått på grund av felet.

Operatören motsatte sig kraven och menade att konsumenten kontaktat dem först i april gällande problemen med nätverket. Eftersom konsumenten vid det tillfället inte kopplat ur den trådlösa uppkopplingen, vilket operatören behövde för att felsöka, kunde en felanmälan registreras först i november. Den nätägande fiberleverantören hade då gjort bedömningen att en tekniker behövdes skickas ut men eftersom företaget inte fått ett korrekt kontaktnummer till konsumenten förrän den 26 december fördröjdes ärendet på grund av högtider.

Operatören menade att konsumenten erhållit ett prisavdrag för perioden från det att felet anmäldes i november till dess att det avhjälpts i januari och att ytterligare ersättning inte kan utgå enligt de allmänna villkor som konsumenten godkänt vid beställningen.  

ARN ansåg att det framgick av villkoren under vilka förhållanden en konsument kan begära ersättning när tjänsten inte varit tillgänglig och obrukbar och att dessa villkor inte var oskäliga. Konsumenten hade därför inte rätt till ersättning för merkostnader denne orsakats som en följd av avbrottet utöver prisavdrag.

ARN 2018-01274 – Ingen rätt till ersättning för inkassokostnader när operatören skickat fakturor till fel adress

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde bredband i mars 2017. I maj upptäckte han att fakturorna inte nått honom då han fick ett inkassokrav. Det visade sig att operatören skickat fakturorna till en annan adress än konsumentens folkbokföringsadress. Konsumenten menade att fakturorna borde ha gått i retur till operatören varför denna borde ha uppmärksammats på att de inte nått honom. Konsumenten ville inte betala inkassokostnader eller räntor eftersom fakturorna skickats till fel adress.

Operatören motsatte sig kravet och menade att fakturorna skickats till den adress som angavs på konsumentens bekräftelse.

ARN inledde med att konstatera att den adress som inkassobolaget använt är den korrekta adressen och att fakturorna således skickats ”fel”. Av utredningen framgick dock att konsumenten själv vid beställningen av bredbandet hade angett den felaktiga adressen och detta ansåg nämnden inte att operatören kunde lastas för. Eftersom konsumenten inte hade visat att han begärt att operatören skulle ändra adressen till folkbokföringsadressen avslogs konsumentens krav.

ARN 2017-11206 - Operatören ska informera om att felet är avhjälpt

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

En konsument begärde ersättning för fel på sin internettjänst. Företaget motsatte sig storleken på beloppet med hänsyn till felets varaktighet.

Nämnden ansåg det klarlagt att, även om felet var avhjälpt det datum som operatören hänvisade till, fick konsumenten inte klart besked från företaget att tjänsten kunde användas förrän hen själv kontaktade kundtjänsten. ARN konstaterade att tjänsten vid sådana förhållanden inte kunde anses ha varit tillgänglig för konsumenten när felet var åtgärdat och att hen hade rätt till prisavdrag enligt villkoren för hela perioden tills att konsumenten fick besked om att tjänsten kunde användas igen.

ARN 2017-07994 – Rätt till prisavdrag från tiden för felanmälan enligt avtalsvillkoren

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten begärde prisavdrag och skadestånd eftersom det varit avbrott på bredbandet. Avbrottet hade gjort att telefonitjänsten inte fungerat och att det inte gått att se på film/tv eller arbeta hemifrån. Konsumenten trodde först att det var ett tillfälligt fel eller att det var fel på den egna utrustningen, men gjorde en felanmälan efter en dryg vecka när felet fortfarande kvarstod. Operatören uppgav att felet skulle vara åtgärdat ett visst datum, men konsumenten fick ändå reklamera flera gånger till.

Konsumenten fick dock meddelande om att det fanns möjlighet att tillsvidare få ett mobilt bredband. I ARN begärde konsumenten prisavdrag för hela den period tjänsten varit felaktig, inte enbart från tiden från felanmälan. Konsumenten ville också ha ekonomisk kompensation för att denne inte haft tillgång till tjänsten, inte kunnat arbeta hemma och blivit lovad felavhjälpning som sedan inte blivit klar.

Operatören menade att konsumenten hade rätt till prisavdrag på 320 kronor enligt de allmänna villkoren. Enligt deras noteringar gjorde konsumenten sin felanmälan den 29 juni och felet var sedan åtgärdat den 18 juli. Avbrottet orsakades av ett större kabelfel. Operatören hänvisade till att utebliven vinst eller andra följdskador inte ersätts enligt de allmänna villkoren.

ARN konstaterade att det var ostridigt att parterna ingått ett avtal vars villkor angav dels att konsumenten hade rätt till prisavdrag för obrukbar tjänst från den tidpunkt då felet anmäldes till företaget, dels att företaget inte ersatte utebliven vinst eller andra följdskador. Nämnden ansåg att villkoren i sig inte var oskäliga. Det fanns inte heller någon annan omständighet som gjorde att konsumenten hade rätt till ett högre prisavdrag än det som operatören erbjudit. Nämnden konstaterade dessutom att konsumenten inte hade visat att det uppstått någon ekonomisk skada på grund av felet. Kraven skulle mot denna bakgrund avslås och det stod konsumenten fritt att godta operatörens erbjudande.

ARN 2017-06153 - Ingen rätt till skadestånd när operatören inte varit vårdslös

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

I mars 2017 anmälde konsumenten till operatören att denne ville flytta sitt bredbandsabonnemang till en ny adress den 8 april. Operatören efterfrågade uttags-id dit tjänsten skulle flyttas och konsumenten skickade detta till operatören den 9 april. Ändå dröjde det fram till den 8 maj innan abonnemanget kopplades igång. Konsumenten begärde därför prisavdrag motsvarande kostnaden för abonnemanget under den tid det inte hade fungerat. Konsumenten ville också ha ersättning för de merkostnader som uppstått när konsumenten tvingats köpa extra surf till mobilen och teckna ett korttidsabonnemang hos en annan operatör.

 

Operatören gick med på att betala tillbaka abonnemangskostnaden, men motsatte sig kravet på ersättning för merkostnader. Enligt operatören hade man den 17 april kontaktats av stadsnätet, som påtalat att den nya adressen var en gemensam adress mellan stadsnätet och en annan operatör. En tekniker hade skickats ut för att koppla om konsumenten till stadsnätets utrustning. Den 28 april hade operatören frågat stadsnätet om status på flytten och den hade sedan genomförts den 8 maj.

Nämnden konstaterade att parterna var överens om att det uppstått en månads avbrott i leveransen. Eftersom operatören medgett prisavdraget skulle konsumentens krav godtas i den delen.

I de allmänna villkoren för abonnemanget framgick att operatören begränsat sitt ansvar för skada, så att den bara ersattes om operatören orsakat skadan genom vårdslöshet. Nämnden konstaterade att man i tidigare avgöranden satt liknande ansvarsbegränsningar åt sidan och istället tillämpat konsumenttjänstlagens skadeståndsbestämmelser analogt.

ARN noterade dock att Högsta domstolen i ett relativt nytt avgörande behandlat frågan om friskrivningars skälighet när det gällde tjänster som föll utanför denna lags tillämpningsområde. Domstolen konstaterade då att det inte fanns något principiellt hinder mot att en näringsidkare avtalsvis begränsade sitt ansvar. Frågan om överenskommelsen kunde göras gällande fick istället avgöras i varje enskilt fall genom en bedömning enligt 36 § avtalslagen. Att de tvingande konsumentskyddsreglerna hade en viss nivå på skyddet kunde då vara en omständighet av betydelse för bedömningen.

ARN konstaterade att den aktuella tjänsten föll utanför konsumenttjänstlagens tillämpningsområde. Nämnden ansåg inte heller att ansvarsbegränsningen, som innebar att operatören inte ansvarade för skada om man inte agerat vårdslöst, var oskälig gentemot konsumenten.

Nämnden menade därför att det för skadeståndsskyldighet krävdes att operatören orsakat dröjsmålet genom vårdslöshet. ARN ansåg inte att vårdslöshet var bevisad. Det saknades därför också anledning för nämnden att bedöma de ansvarsfriskrivningar som framkom av villkoren i övrigt. Nämnden konstaterade att någon rätt till ersättning inte fanns och att konsumentens krav därför skulle avslås.

 

ARN 2017-01123 – Ingen rätt till ersättning för tekniker när operatören inte fått felavhjälpa

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument fick problem att koppla upp sin dator mot internet. Han felanmälde till sin operatör som inte kunde se något fel på förbindelsen, men inte heller förklara vad som orsakade att konsumenten inte kunde koppla upp sig. Konsumenten anlitade då en egen tekniker som konstaterade att han behövde byta från en fast till en dynamisk IP-adress. Konsumenten ville ha ersättning från operatören för denna teknikerkostnad.

Operatören menade att information gått ut till samtliga kunder om förändringen från fast till dynamisk IP-adress två år tidigare. Vidare menade operatören att handläggaren på kundtjänst, då han inte kunde se något fel på anslutningen när konsumenten felanmälde, försökte vägleda denne för att bland annat kontrollera IP-adressen. Konsumenten lyckades dock inte fullfölja instruktionerna som gavs. Operatören erbjöd sig då även att skicka ut en tekniker.

Operatören ansåg att konsumenten på eget initiativ anlitat en tekniker och att denne ställt in IP-adressen, trots att handläggaren hos operatören försökte hjälpa konsumenten med detta och menade därför att de inte getts möjlighet att avhjälpa felet.

ARN ansåg inte att konsumenten visat att det förelegat något fel i den tjänst som operatören levererade och att utredningen visat att operatören gjort vad som var rimligt för att försöka hjälpa konsumenten och att även tycktes ha identifierat felet. Konsumenten hade därför inte rätt till någon ersättning.

ARN 2017-00537 – Ej rätt till skadestånd vid avbrott

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument begärde skadestånd av operatören till följd av ett avbrott på det fasta bredbandet. Avbrottet medförde att konsumenten behövde använda sitt mobila bredband mer än normalt och detta innebar högre kostnader. Operatören motsatte sig kravet och hänvisade till företagets allmänna villkor. 

ARN konstaterade att det var ostridigt att operatören inte hade levererat den avtalade bredbandstjänsten under sex dagar. Vidare konstaterade ARN dock att det i operatörens allmänna villkor framgår följande ansvarsbegränsning: ”Kunden har endast rätt till ersättning för direkt skada som har uppkommit på grund av operatörens vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom kostnader för mobilsamtal, utebliven vinst eller andra följdskador.” Enligt ARN krävdes det därför att operatören hade orsakat skadan genom vårdslöshet för att konsumenten skulle ha rätt till skadestånd för merkostnader. ARN ansåg inte att konsumenten hade bevisat att operatören hade agerat vårdslöst och bedömde att konsumenten inte hade rätt till den ersättning som han begärde. 

ARN 2016-09673 – Ingen ersättning för personligt lidande (ideellt skadestånd)

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument begärde ersättning med 1000 kr för de besvär som han menade att han drabbats av till följd av ett fel på hans IP-telefoni. Konsumenten anförde att han normalt sett har kontakt med vänner och bekanta via den fasta telefonen och på grund av felet missat en mängd samtal. Utöver detta sköter han byns hemsida med uthyrning av stugor och information om trakten. Operatören motsatte sig kravet. Ersättning för utebliven vinst, nedlagd tid eller sveda och värk utgår inte enligt villkoren.

Enligt ARN har konsumenten bevisbördan för att han drabbats av någon ersättningsgill ekonomisk skada. Ersättning för svårigheter att komma i kontakt med vänner eller liknande utgår inte enligt svensk rätt. Nämnden bedömde därför att konsumenten inte har bevisat att han har drabbats av någon ersättningsgill skada och hans begäran om ersättning avslogs.

ARN 2015-03463 – Operatören skyldig att ersätta konsumenten för extern tekniker

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsuments fasta telefon slutade fungera. Operatören skickade ut en tekniker som gjorde en undersökning både i och utanför konsumentens hus. Teknikern konstaterade att felet måste ligga i huset men lyckades inte hitta det.

Konsumenten hade ett larm anslutet till telefonen och enligt konsumenten uppgav teknikern att detta behövde kopplas ur för att kunna uteslutas som felkälla. Konsumenten tog dit en larmtekniker för att göra urkopplingen, vilket kostade 2356:-. När larmet kopplats ur skickade operatören ut en ny tekniker som konstaterade att felet hela tiden berott på ett glapp i teleskåpet på gatan, vilket åtgärdades. Konsumenten menade att om den första teknikern hade hittat felet hade han inte behövt anlita larmteknikern och begärde därför ersättning för denna kostnad från operatören.

Operatören motsatte sig kravet och hänvisade till att konsumenten redan erhållit högsta ersättning för utebliven tjänst enligt operatörens allmänna villkor samt att konsumenten själv svarar för eventuella kostnader för egen utrustning enligt villkoren. Operatören menade också att vid den första undersökningen hade teknikern inte kunnat göra en fullständig felsökning på grund av konsumentens larm. Eftersom konsumenten äger larmet beslutar konsumenten själv om lämpliga åtgärder, men det kan vara befogat att vid felsökning få larm urkopplade för ett optimalt resultat. Operatören ifrågasatte också tiden det tagit för larmteknikerna att koppla ur larmet samt påtalade att kunder rekommenderas att inte ha larm anslutna till första jacket då dessa kan störa tjänsten.

ARN inledde med att konstatera att det utretts vad som orsakat felet och att det inte fanns något stöd för att felet varit relaterat till konsumentens larmutrustning. Nämnden ansåg det vidare rimligt att det aktuella felet hade kunnat upptäckas redan vid den första felsökningen. Enligt nämndens uppfattning hade det fackmannamässiga sättet att hantera felsökningen varit att först undersöka felkällor som inte kräver kostsamma åtgärder från konsumentens sida. Nämnden ansåg att operatören brustit i detta avseende och att detta orsakat konsumenten en merkostnad som konsumenten hade rätt till ersättning för. Nämnden rekommenderade att operatören skulle ersätta konsumenten med hela kostnaden för larmteknikern.

ARN 2014-08435 – Bestämmelser om ersättning för merkostnader vid fel i tjänsten finns i lag

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

En konsument upptäckte problem med sitt bredband och felanmälde detta. Operatören bad konsumenten att göra en felsökning men när konsumenten svarade operatören var inte alla frågor som operatören ställt besvarade. Operatören påminde konsumenten men först vid den tredje påminnelsen fick operatören svar på alla sina frågor. 

Operatören gjorde då en felanmälan till nätleverantören och ett SMS skickades till konsumenten där konsumenten ombads återkomma eftersom nätleverantören ville stämma av datumet för teknikerbesök. Det dröjde dock några dagar innan konsumenten återkom kring detta. Innan teknikerbesöket hunnit äga rum ringde dock konsumenten och sade upp tjänsten med omedelbar verkan och tjänsten kopplades ur samma dag. Konsumenten beviljades ett prisavdrag med 275 kronor för de dagar bredbandet inte hade fungerat men begärde också ersättning med 1192 kronor för mobil datatrafik som hon köpt för att kunna sköta sina studier. Operatören hänvisade dock till sina villkor där det framgår att indirekta skador inte ersätts och nekade ytterligare ersättning.

ARN menade att det stod klart att konsumenten hade varit tvungen att köpa mobil data för att ha möjlighet att sköta sina studier under den period som hennes bredband inte fungerade. De merkostnader hon haft för detta ansågs vara en direkt följd av det aktuella felet. Frågan var då om operatören är skyldig att ersätta konsumenten för dessa merkostnader?

Operatören hade gjort gällande att det enligt avtalsvillkoren krävs vårdslöshet för att ersättning skulle utgå. ARN menade dock att enligt den konsumenträttsliga lagstiftningen ska avtalsbestämmelser som är betungande för konsumenten sättas åt sidan till förmån för det stöd lagen ger konsumenten i egenskap av den svagare parten i avtalet. I lagen finns en bestämmelse om operatörens skyldighet att ersätta konsumenten för ekonomisk skada och denna bestämmelse ska tillämpas framför villkoret i avtalet som förutsätter vårdslöshet för skadestånd. Vid bestämmandet av storleken på skadeståndet beaktade ARN dock att konsumenten hade kunnat begränsa sin skada genom att snabbare förse operatören med den information som var nödvändig för att rätta till felet. Mot bakgrund av detta ansågs 500 kronor vara ett skäligt skadeståndsbelopp.

ARN 2013-09938 – Rätt till ersättning om operatören gjort sig skyldig till fel i tjänsten

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ändrade sitt befintliga avtal till ett kombinationsavtal för bredband och telefoni. På grund av ett fel i registreringen av en betalning som konsumenten gjort på sitt tidigare avtal uppstod problem med det nya abonnemanget. Några månader efter ändringen fick konsumenten en påminnelse via sms om att en gammal faktura inte betalats.

Trots att konsumenten klagade på fakturan stängdes hans abonnemang av. Konsumenten ansåg därför att fakturorna skulle strykas samt att han skulle få ersättning för portokostnader och resor till och från banken.

Operatören menade att anstånd med betalningen hade beviljats flera gånger, samt att avstängningen berodde på en annan obetald faktura. Tjänsten startades igen efter två veckor och om det var så att tjänsten inte fungerade av någon annan anledning borde konsumenten ha gjort en felanmälan. Eftersom ingen felanmälan gjordes var konsumenten fortsatt betalningsskyldig.

Enligt nämnden visade utredningen att abonnemanget inte stängdes av på grund av den tvistiga fakturan, utan en annan faktura. Operatören hade enligt avtalsvillkoren rätt att stänga av tjänsten på grund av utebliven betalning. Operatören startade om tjänsten och det fanns därför ingen anledning att stryka fakturorna. Konsumenten kunde inte bevisa att de kostnader som han begärde ersättning för hade uppstått på grund av något fel i tjänsten som operatören ansvarade för. Konsumenten hade därför inte rätt till ersättning. 

ARN 2013-09705 – Ersättning om operatören gjort sig skyldig till fel i tjänsten

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick avtal om internet, IP-telefoni och tv-abonnemang via fiber. När tv-abonnemanget inte fungerade klagade konsumenten till operatören. Konsumenten menade att det dröjde lång tid innan han fick kontakt med någon tekniker och konsumenten vidtog egna åtgärder under tiden.

Därför begärde konsumenten ersättning för den tid tv:n inte fungerat, för ny kabel, skadad tv, för nedlagt arbete och för sveda och värk.

Operatören medgav att det fanns tekniska problem med tv-leveransen under en viss tid men att problemet åtgärdades och att konsumenten fick ersättning för den tiden.

Nämnden avslog konsumentens ersättningsanspråk eftersom tjänsten inte längre var felaktig och då operatören inom skälig tid åtgärdat felet och gett konsumenten ersättning. Eftersom konsumenten menade att bolaget var skyldiga att ersätta honom för de utgifter som han haft, är det upp till konsumenten att bevisa det. Konsumenten kunde inte bevisa att han hade rätt till mer ersättning än vad han redan fått.

ARN 2013-09600 - Ersättning vid avtalsbrott

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument ingick avtal för tv, bredband och telefoni via ADSL (bredband via telejacket). Bolaget lovade att utan kostnad dra in koppartrådar till konsumentens bostad och installera telefonjack. Bolaget kunde inte hålla sitt löfte och efter fördröjning med två månader ville konsumenten säga upp avtalet och anlita ett annat bolag för att få arbetet utfört.

 

Konsumenten krävde ersättning av det ursprungliga bolaget för indragningen av koppartråd och andra täckningskostnader i samband med avtalsbrottet. Bolaget ansåg inte att det fanns skyldighet att ersätta konsumenten eftersom bolaget menade att avtalet hade hävts och att det inte fanns något avtalsförhållande mellan dem och konsumenten.

ARN konstaterade att avtal hade träffats mellan parterna och att den avtalade tjänsten inte hade levererats. Eftersom konsumenten på grund av avtalsbrottet har varit tvungen att själv bekosta installationen av telekablarna uppstod en merkostnad. Bolaget blev därför skyldiga att ersätta konsumenten med installationskostnaderna.  

ARN 2011-3153 - Ingen ersättning för personligt lidande (ideellt skadestånd)

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument felanmälde att hennes hemtelefon inte fungerade. När felet till slut blev åtgärdat hade konsumenten varit utan telefoni i 99 dagar. Konsumenten ansåg sig berättigad till skadestånd för bland annat psykiskt lidande eftersom operatören hade hanterat hennes ärende bristfälligt.

 

ARN menade att konsumenten bland annat hade yrkat ersättning för de besvär och det lidande hon drabbats av till följd av påstådda brister i operatörens hantering av reklamationsärendet. ARN uttalade att sådana besvär är att se som en så kallad ideell skada och ersättning för sådan skada ersätts inte i svensk rätt i samband med fel i en tjänst.

ARN 2010-3924 - Operatörens skadeståndsansvar vid vållande av skada

Beslut: Konsumenten fick rätt

Efter ett åskväder slutade konsumentens bredband att fungera. När konsumenten gjorde felanmälan sade operatören att felet berodde på konsumentens utrustning och han råddes att skaffa nytt modem och router. Detta hjälpte inte och två teknikerbesök senare hade felet fortfarande inte åtgärdats. 

 

Konsumenten valde då att anlita ett fristående företag som bedömde att det inte förelåg något fel på konsumentens utrustning. Senare fick konsumenten också besked av en servicetekniker att problemen berodde på en felkoppling i en central. Konsumenten krävde ersättning för kostnader som motsvarade nytt modem och router, resekostnad, anlitande av fristående tekniker, förlorad arbetsförtjänst, telefonsamtal och uteblivet bredband. Operatören avvisade skadeståndskravet med hänvisning till åsknedslag och de allmänna villkoren enligt vilka indirekta förluster inte ersätts.

ARN ansåg att bolaget är skadeståndsskyldigt för kostnader som uppkommer på grund av vållande. Nämnden ansåg att bolaget genom det felaktiga påståendet om kundens utrustning vållat denne merkostnader för fristående felsökning, modem, router, resor samt i viss mån telefonsamtal vilket bolaget rekommenderades att ersätta.

ARN 2010-2941 - Missat aktieköp inte skadeståndsgrundande

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten kunde på grund av flertalet avbrott på sin bredbandstjänst inte genomföra ett planerat aktieköp vilket medförde att han gick miste om en värdeökning om 10 000:- som han ansåg sig ha förutsett. För detta krävde han ersättning av operatören. 

 

Operatören nekade men erbjöd konsumenten en kreditering på tre månadsavgifter för avbrottet.

ARN påpekade att operatören visserligen är skyldig att ersätta en konsument för den skada konsumenten lider till följd av fel på tjänsten, men att det krävs att konsumenten kan bevisa att han/hon har lidit en skada för att skadestånd ska utgå. ARN ansåg inte att konsumenten presenterat tillräcklig bevisning för att denne lidit skada varför yrkandet avslogs. ARN uttalade också att även om konsumenten hade kunnat bevisa att han drabbats av skada och denna varit en följd av brister i den av operatören tillhandahållna tjänsten så saknas adekvat kausalitet mellan brist och skada. Den skada som konsumenten beskrivit får nämligen anses vara en alltför slumpmässig följd av det påstådda felet för att den skulle vara ersättningsgill och skadeståndsanspråket ska även av detta skäl avslås.

ARN 2009-4366 - Ersättning för teknikerbesök när operatör inte reagerat

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumentens bredband fungerade dåligt redan efter inkoppling och konsumenten försökte få kontakt med operatören utan framgång. Konsumenten ordnade efter en månad själv en tekniker och hävde därefter tjänsten vilket operatören gick med på. 

 

Konsumenten ville även att operatören skulle ersätta kostnaden för teknikern. Operatören ansåg sig inte skyldig att ersätta kostnaden för den tekniker som konsumenten beställt utan godkännande av operatören.

ARN konstaterade att det var ostridigt i ärendet att bredbandstjänsten inte fungerat tillfredsställande. Nämnden ansåg att det var klarlagt att kostnaden för extern tekniker uppstod efter att operatören inte hade svarat på kundens kontaktförsök och att operatören därför ska ersätta kostnaden.

ARN 2008-3032 - Trasig mobil, ingen ersättning för abonnemang som nyttjas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten köpte mobiltelefon med tillhörande abonnemang av en operatör. Telefonen visade sig vara felaktig och lämnades in på reparation. Efter det tredje reparationsförsöket sändes telefonen aldrig åter till konsumenten. 

 

Under perioden utan telefon ringde konsumenten dock med abonnemanget och betalade den fasta avgiften för abonnemanget. Konsumenten yrkade hävning av avtalet och skadestånd för månadsavgiften fram tills att avtalet hävs.

Nämnden ansåg att operatören var skyldig att återlämna telefonen utan kostnad. Vidare uttalade nämnden att operatören är skyldig att ersätta skador som uppstått på grund av det aktuella felet samt att fasta abonnemangsavgifter för ett abonnemang som inte kunnat utnyttjas typiskt sett är en sådan ersättningsgill skada. ARN ansåg det dock utrett att abonnemanget använts under tiden som konsumenten inte haft tillgång till den aktuella telefonen och bedömde därför att konsumenten inte kunde anses ha drabbats av en skada på grund av utebliven möjlighet att utnyttja abonnemanget varpå skadeståndsyrkandet avslogs. Jämför även ARN 2008-0405 och ARN 2008-9151.

ARN 2007-0518 - Skadeståndsanspråk inte kopplat till ekonomisk skada

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten sade upp sitt bredbandsabonnemang som hade en bindningstid på tre månader. Uppkopplingen skulle kopplas ur när bindningstiden gått ut. Bredbandsabonnemanget kopplades dock inte ur förrän fyra månader efter bindningstidens utgång. 

 

Detta medförde att inkopplingen av ett nytt abonnemang inte kunde ske under hela denna period. Konsumenten yrkade 19 000:- i skadestånd för de besvär det inneburit att vara utan bredband under 4 månader.

ARN ansåg att operatören gentemot konsumenten haft att svara för att uppkopplingen inte kopplades ur efter bindningstidens utgång och att operatören brustit i ansvar på den punkten. Vad gäller själva skadeståndet uttalade ARN att det för att operatören ska bli ersättningsskyldig krävs att bristfälligheten medfört en ersättningsgill skada. Konsumenten kunde inte visa att beloppet var kopplat till någon faktisk ekonomisk skada varför skadan är att anse som en ideell skada. I svensk rätt ersätts sådana skador typiskt sett enbart vid kroppsskada varför yrkandet inte kunde bifallas.

MD 2005:10 - Begränsning av skadeståndsansvar

Beslut: Konsumentombudsmannen fick rätt

I ett standardavtal avseende fast telefoni har vissa villkor ansetts oskäliga enligt avtalsvillkorslagen.

Det gäller bland annat villkor som ger näringsidkaren rätt att stänga av avtalad telefonitjänst utan att i förväg underrätta konsumenten, villkor som begränsar såväl sättet som tiden för framställande av anspråk, villkor som begränsar skadeståndsansvar till visst belopp och även till vissa händelser samt som ger näringsidkaren en ensidig rätt att ändra villkoren för tjänsten. Skatt och valutakursförändring ansågs inte utgöra ren force majeure och en någorlunda kvalificerad prishöjning som ger rätt till ensidig villkorsändring i form av omedelbar prishöjning. MD 2005:10 

 

MD 2002:23 - Begränsning av rätten att framställa anspråk

Beslut: Konsumentombudsmannen fick rätt

I avtal om fast telefoni har vissa villkor befunnits oskäliga enligt avtalsvillkorslagen. 

Det gäller bland annat villkor som kräver skriftlig form vid uppsägning, som innehåller begränsning avseende det sätt på vilket ett anspråk skall göras gällande och den tid inom vilken ett anspråk måste framställas, som begränsar skadeståndsansvaret till visst belopp per år oavsett omfattningen av inträffade skador samt som anger att Stockholms tingsrätt skall vara första instans. MD 2002:23