Köp på internet

Ett distansavtal innebär att du handlar på distans, exempelvis via internet. Dessa avtal regleras i en egen lag. Speciellt för denna typ av avtal är bland annat att du har ångerrätt, till skillnad från köp i en butik - "affärslokal". Det krävs att avtalet ingås via ett system som säljaren har inrättat speciellt för distansavtal, och att kommunikationen sker uteslutande på distans, det vill säga inte ”öga mot öga”.

Information innan köp på internet

Innan du ingår avtal måste operatören eller återförsäljaren enligt lag på ett klart och begripligt sätt informera dig om följande uppgifter:

 • Namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-post och sådana kommunikationskanaler via internet där uppgifter kan sparas. Återförsäljare ska ange både sina och operatörens uppgifter
 • Tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • Tjänstens totala pris, inklusive skatter och avgifter eller hur priset beräknas löpande om det inte kan anges i förväg
 • Om det är ett tillsvidareavtal ska priset anges per faktureringsperiod
 • Om fakturering inte sker månadsvis ska även priset per månad anges
 • Leveranskostnad och alla andra tillkommande kostnader, till exempel fakturaavgift. Observera att om företaget glömmer att informera dig om tillkommande kostnader enligt lag är du inte skyldig att betala dem och du kan också kräva tillbaka det du eventuellt redan betalat
 • Betalningssätt, leveranssätt, leveranstid (tidpunkt när tjänsten senast ska levereras), leveransbegränsningar. Vid avtal via internet ska information om betalningssätt som godtas och om det finns begränsningar i leveransen anges redan i början av beställningsprocessen
 • Rätten att reklamera enligt lag i tre år (reklamationsfrist), hur du ska reklamera och postadress dit klagomål kan skickas
 • Villkor för ångerrätten; om det finns ångerrätt eller inte, ångerfristen, under vilka förutsättningar det finns ångerrätt, vad som gäller när du ångrat dig, hur du ska göra för att ångra dig och att du kan använda Konsumentverkets ångerblankett eller motsvarande för att ångra dig 
 • Kostnader som du kan bli skyldig att betala för att nyttja din ångerrätt för returfrakt, värdeminskning på använd produkt eller den del av tjänsten du använt 
 • Uppförandekoder som gäller för företagets verksamhet och hur du kan ta del av dem. Till exempel ska du få information om Telekområdgivarnas uppföranderegler om köpet gäller en tjänst från en operatör som är med i Telekområdgivarna
 • Bindningstid och uppsägningstid. Om avtalet gäller tillsvidare eller förnyas automatiskt ska du få information om villkoren för att säga upp avtalet
 • Hur en vara med digitala delar, digitalt innehåll eller en digital tjänst fungerar och vilka tekniska skyddsåtgärder, såsom exempelvis kopieringsskydd, som har använts 
 • Möjligheter att få tvisten prövad utanför domstol
 • Om och i vilken utsträckning en vara med digitala delar, digitalt innehåll eller en digital tjänst kan fungera med annan hårdvara eller programvara
 • Information om ifall priset har personanpassats på teknisk väg baserat på uppgifter som säljaren har om dig, såsom exempelvis om du är student eller pensionär eller liknande

Att du ska få informationen klart och begripligt innebär att du ska få den på ett sätt som är lätt för dig att ta del av och förstå.

Om du ingår avtalet på en webbplats ska operatören eller återförsäljaren särskilt uppmärksamma dig på informationen som gäller tjänstens egenskaper, priset inklusive tillkommande kostnader samt avtalstid och uppsägning. Uppgifterna ska finnas tydligt synliga i samband med att du genomför beställningen.

Tydlig information om tjänsten och en sammanfattning

Från och med 3 juni 2022 gäller nya regler om vilken information du ska få när du ingår avtal.

Innan du ingår ett avtal om telefon-, bredbands- eller tv-abonnemang ska operatören ge dig klar och begriplig information om den aktuella tjänsten och även en kortfattad, lättläst sammanfattning av avtalet. Informationskraven beror på vilken tjänst det gäller. Operatören ska använda avtalsvillkor som innebär att avtalet är giltigt först när du tagit emot sammanfattningen och bekräftat att du vill ingå avtalet.

Bekräftelse

Efter att du ingår avtal via internet ska företaget inom rimlig tid skicka dig en skriftlig bekräftelse på avtalet. För en tjänst ska bekräftelsen ges senast när tjänsten börjar utföras och för en vara senast när varan levereras. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Normalt innebär detta att du får informationen direkt i pappersform, skriftligt hemskickad eller till din e-postadress. Det räcker inte med att informationen finns på operatörens webbplats för att den ska anses ha getts i varaktig form. I så fall måste operatören hänvisa dig till information som går att ladda ner och spara, till exempel som en pdf-fil.

Mer information
Du kan läsa mer om e-handelslagen och vad som gäller när du handlar på nätet på Hallå Konsuments webbplats.