Telefonförsäljning

Ett distansavtal innebär att du handlar på distans, exempelvis via telefon. Sådana avtal regleras i en egen lag. Speciellt för denna typ av avtal är bland annat att du har ångerrätt, till skillnad från köp i en butik - "affärslokal". Det krävs att avtalet ingås via ett system som säljaren har inrättat specifikt för distansavtal, och att kommunikationen sker uteslutande på distans, det vill säga inte ”öga mot öga”.

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Från och med den 1 september 2018 gäller ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Om en operatör på eget initiativ kontaktar dig via telefon för att ingå ett avtal, måste du skriftligen acceptera anbudet för att det ska bli ett giltigt avtal. Observera att det bara gäller om du tecknar avtalet som konsument, för företagsavtal finns inget krav på skriftlighet.

 

När gäller kravet?

För att kravet på skriftlighet ska gälla måste det vara operatören som på eget initiativ kontaktar dig som konsument i syfte att ingå ett avtal. Om det är du som kontaktar operatören, eller om du ber operatören att kontakta dig, finns inget krav på skriftlighet. Det är däremot inte tillåtet för operatören att kringgå kravet genom att ringa dig och uppmana dig att ringa tillbaka.

Ska samtalet ändå spelas in?

Enligt organisationen Kontaktas branschetiska regler ska samtal som innehåller information om avtalet som kommer att ingås spelas in som ett komplement till skriftlighetskravet. I de fall skriftlighetskrav inte gäller ska den del av samtal som innehåller konsumentens accept av avtalet också spelas in. Observera att detta inte är ett lagkrav men gäller som god sed för telefonförsäljning.

Hur går det till?

Om ett avtal ska ingås till följd av att operatören har kontaktat dig, ska denne skicka en bekräftelse på sitt anbud till dig. Avtalet ingås sedan när du skriftligen accepterar detta anbud. Om du avböjer erbjudandet redan under telefonsamtalet bör operatören inte skicka någon bekräftelse till dig.

Operatörens anbud behöver inte skickas på papper, du kan också får det via e-post, sms eller liknande. Även ditt skriftliga godkännande kan ske elektroniskt, t ex genom att du kryssar för ett alternativ i ett elektroniskt dokument. Ditt godkännande ska ske först efter att samtalet är avslutat.

Vad händer om du inte accepterar?

Om du inte skriftligen accepterar anbudet är avtalet ogiltigt. Samma sak gäller om ditt skriftliga godkännande lämnas under pågående samtal. Om avtalet är ogiltigt är du inte skyldig att betala för varor och tjänster som operatören ändå levererar eller utför.

Mer information:

Allmänna reklamationsnämndens beslut om skriftlighetskravet.

Information vid telefonförsäljning

Vid telefonförsäljning ska säljaren ge dig nedanstående information klart och begripligt under samtalet (inte enbart hänvisa dig till information någon annanstans) om:

 • Syftet med samtalet 
 • Försäljarens namn
 • Företagets namn 
 • Säljarens relation till företaget (om säljaren är anställd av eller arbetar på uppdrag av operatören)

Innan du ingår avtal måste operatören eller återförsäljaren också enligt lag på ett klart och begripligt sätt informera dig om följande uppgifter:

 • Namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-post och sådana kommunikationskanaler via internet där uppgifter kan sparas. Återförsäljare ska ange både sina och operatörens uppgifter
 • Tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • Tjänstens totala pris, inklusive skatter och avgifter eller hur priset beräknas löpande om det inte kan anges i förväg
 • Om det är ett tillsvidareavtal ska priset anges per faktureringsperiod
 • Om fakturering inte sker månadsvis ska även priset per månad anges
 • Leveranskostnad och alla andra tillkommande kostnader, till exempel fakturaavgift. Observera att om företaget glömmer att informera dig om tillkommande kostnader enligt lag är du inte skyldig att betala dem och du kan också kräva tillbaka det du eventuellt redan betalat
 • Betalningssätt, leveranssätt, leveranstid (tidpunkt när tjänsten senast ska levereras), leveransbegränsningar
 • Rätten att reklamera enligt lag i tre år (reklamationsfrist), hur du ska reklamera och postadress dit klagomål kan skickas
 • Villkor för ångerrätten; om det finns ångerrätt eller inte, ångerfristen, under vilka förutsättningar det finns ångerrätt, vad som gäller när du ångrat dig, hur du ska göra för att ångra dig och att du kan använda Konsumentverkets ångerblankett eller motsvarande för att ångra dig 
 • Kostnader som du kan bli skyldig att betala för att nyttja din ångerrätt för returfrakt, värdeminskning på använd produkt eller den del av tjänsten du använt 
 • Uppförandekoder som gäller för företagets verksamhet och hur du kan ta del av dem. Till exempel ska du få information om Telekområdgivarnas uppföranderegler om köpet gäller en tjänst från en operatör som är med i Telekområdgivarna
 • Bindningstid och uppsägningstid. Om avtalet gäller tillsvidare eller förnyas automatiskt ska du få information om villkoren för att säga upp avtalet
 • Hur en vara med digitala delar, digitalt innehåll eller en digital tjänst fungerar och vilka tekniska skyddsåtgärder, såsom exempelvis kopieringsskydd, som har använts 
 • Möjligheter att få tvisten prövad utanför domstol
 • Om och i vilken utsträckning en vara med digitala delar, digitalt innehåll eller en digital tjänst kan fungera med annan hårdvara eller programvara
 • Information om ifall priset har personanpassats på teknisk väg baserat på uppgifter som säljaren har om dig, såsom exempelvis om du är student eller pensionär eller liknande

Att du ska få informationen klart och begripligt innebär att du ska få den på ett sätt som är lätt för dig att ta del av och förstå.  

Säljaren ska ta särskild hänsyn till behovet hos särskilt utsatta personer på grund av nedsatt mental, fysisk eller psykisk funktionsförmåga, ålder eller sådan godtrogenhet som försäljaren rimligen kan förväntas förutse. Detta uttalas även i Telekområdgivarnas uppföranderegler

 • Observera! Ångerfristen på 14 dagar förlängs maximalt upp till ett år om du inte får information om din ångerrätt på korrekt sätt enligt lag. Det gäller oavsett om informationen om ångerrätt är ofullständig, felaktig, helt saknas eller inte ges på rätt sätt. Vid en tvist är det företaget som ska kunna visa att korrekt information om ångerrätt lämnats.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om ångerfristen.

Tydlig information om tjänsten och en sammanfattning

Från och med 3 juni 2022 gäller nya regler om vilken information du ska få när du ingår avtal.

Innan du ingår ett avtal om telefoni- bredbands- eller tv-abonnemang ska operatören ge dig klar och begriplig information om den aktuella tjänsten och även en kortfattad, lättläst sammanfattning av avtalet. Informationskraven beror på vilken tjänst det gäller. Här kan du läsa mer om informationskraven och sammanfattningen du ska få.  Operatören ska använda avtalsvillkor som innebär att avtalet är giltigt först när du tagit emot sammanfattningen och bekräftat att du vill ingå avtalet.

Bekräftelse

Vid telefonförsäljning ska du få en bekräftelse på vad som överenskommits under samtalet och det finns två typer av bekräftelser – anbudsbekräftelse och avtalsbekräftelse.

Anbudsbekräftelse

Om en operatör på eget initiativ kontaktar dig via telefon måste du skriftligen acceptera avtalet. Efter samtalet ska en anbudsbekräftelse skickas till dig via papper, e-post, sms eller liknande. Anbudsbekräftelsen ska innehålla det som överenskommits under samtalet. Det är därför viktigt att du kontrollerar att anbudsbekräftelsen stämmer innan du accepterar anbudet.

 • Observera! Operatören måste ge dig fullständig information vid telefonförsäljning. Om denna information inte ges under samtalet måste den lämnas på annat sätt – t.ex. i anbudsbekräftelsen

Avtalsbekräftelse

Efter att du ingått avtal via telefon ska företaget inom rimlig tid skicka dig en skriftlig bekräftelse på ovanstående. För en tjänst ska bekräftelsen ges senast när tjänsten börjar utföras, och för en vara senast när varan levereras. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Normalt innebär detta att du får informationen direkt i pappersform, skriftligt hemskickad eller till din e-postadress. Det räcker inte med att informationen finns på operatörens webbplats för att den ska anses ha getts i varaktig form. I så fall måste operatören hänvisa dig till information som går att ladda ner och spara, till exempel som en PDF-fil. 

 • Viktigt! Tänk på att alltid kontrollera att bekräftelsens innehåll motsvarar vad du anser är avtalat. Om bekräftelsen inte stämmer med avtalet bör du klaga så fort som möjligt och helst skriftligt, gärna via e-post, så att du har ett bevis. Om du inte klagar/kan visa att du klagat på något du anser är fel i bekräftelsen kan det få betydelse för vad som anses avtalat.