Bredband

Byte av internet-/bredbandsoperatör ska ske utan avbrott i tjänsten. Ibland kan det dock uppstå problem på grund av att en annan operatör blockerar möjligheten för din operatör att ansluta bredbandstjänsten på din adress. Här hittar du information om hur du ska gå tillväga om ditt fibernät är blockerat av en tjänst från en annan operatör.

 

 

Operatörsbyte ska ske utan avbrott

Din nuvarande operatör ska se till att du kan byta till en ny bredbandsoperatör utan avbrott i tjänsten och denne ska starta tjänsten inom den tid som ni har avtalat om. Ett avbrott i tjänsten under själva bytet får inte överstiga en arbetsdag och det är din nya operatör som ska leda själva bytet.

Operatören ska använda avtalsvillkor som innebär att ditt bredbandsabonnemang sägs upp när bytet har genomförts, såvida du inte har sagt upp avtalet vid ett tidigare tillfälle under operatörsbytet.

Din tidigare operatör ska fortsätta att tillhandahålla sin internetanslutningstjänst på samma villkor till och med den avtalade tidpunkten för överlämnandet till din nya operatör.

Information vid operatörsbyte

På Post- och telestyrelsens (PTS) webbplats finns föreskrifter om vilken information som den tidigare och den nya operatören behöver ge dig om operatörsbyte av bredbandstjänster.

Din tidigare operatör

Din tidigare operatör är, i samband med att du byter bredbandsoperatör, skyldig att skriftligen informera dig om:

 • När avtalet sägs upp och när det upphör att gälla genom bytet, såvida du inte redan sagt upp avtalet vid en tidigare tidpunkt,
 • Eventuell kvarvarande bindningstid, fakturering och andra krav enligt avtalet,
 • Hantering av eventuell utrustning som du fått från din tidigare operatör i och med avtalet,
 • Vilken tjänst eller vilka tjänster som avslutas vid bytet,
 • Vilka tjänster som inte påverkas av bytet, 
 • Eventuell rätt till återbetalning av kvarstående tillgodohavanden/potter avseende förhandsbetalda tjänster, samt 
 • Aktuella kontaktuppgifter till din tidigare operatör.

Din nya operatör

Även din nya operatör har en informationsskyldighet att uppfylla när du byter operatör. Din nya operatör ska i samband med att avtalet ingås åtminstone informera dig om:

 • Vilken dag bytet kommer att ske samt inom vilken tid inkoppling av den nya tjänsten kommer att ske, 
 • Eventuell utrustning som du ska ta emot från din nya operatör enligt avtalet, 
 • Vad du behöver göra och i förekommande fall om du på något sätt behöver närvara under bytesförfarandet, samt 
 • Aktuella kontaktuppgifter till den nya operatören. 

Rätt till ersättning

Om bytet av bredbandsoperatör inte sker i rätt tid kan du ha rätt till ersättning för eventuell ekonomisk förlust som du haft till följd av förseningen. Exempelvis skulle detta kunna bestå i att du betalat för en tjänst som inte går att använda i samband med bytet eller om du haft kostnader för en ersättningstjänst som du annars inte behövt. Du kan även få ersättning för missbruk i samband med bytet, om operatörsbytet t ex skulle ske utan ditt samtycke. 

 

Förhandsbetalda tjänster

Din tidigare operatör ska använda villkor som innebär att du vid byte av operatör har rätt till återbetalning av eventuell återstående surfpott om du använder förhandsbetalda tjänster. 

Den tidigare operatören får ta ut en avgift för återbetalningen om det följer av avtalet. Avgiften ska motsvara de faktiska kostnader som återbetalningen medför. 

Att behålla e-postadress vid byte av operatör

Fråga din tidigare och din nya operatör om du kan behålla din e-postadress eller vidarebefordra e-post från din tidigare adress till en ny adress.

 

Uppköp av annan operatör

Om din operatör blir uppköpt av en annan operatör kommer du normalt inte att kunna behålla din nuvarande e-postadress hos den nya operatören. Kontrollera hur lång tid efter uppköpet du har tillgång till din gamla e-postadress och spara över viktiga mejl och dokument som du inte vill förlora.

Gratis webbaserad e-post

Om du endast använder en gratis webbaserad tjänst för e-post med tillhörande e-postadress (exempelvis Hotmail, Gmail eller Yahoo!) har du tillgång till denna oavsett vilken operatör du har. Det enda som behövs är tillgång till internet.

Byta anslutningsform

Om du endast byter anslutningsform (exempelvis från ADSL till fiber) hos din nuvarande operatör kan du normalt fortsätta att använda din nuvarande e-postadress. Men kontrollera även detta innan bytet.