Översikt

Ett avtal med bindningstid är bindande för båda parter. Operatören får inte ändra priser och villkor annat än i undantagsfall och som konsument är du bunden vid avtalet även om du till exempel flyttar och inte kan använda tjänsten på din nya adress. Observera att det inte finns någon laglig skyldighet för operatörer i Sverige att ingå avtal om tele-, tv- eller bredbandsabonnemang med dig, det är helt upp till operatören att avgöra.

Olika typer av avtal

När du ska köpa produkter och abonnemang kan du göra det på olika sätt. I butik, i ett stånd eller monter, via telefon eller internet, eller vid hemförsäljning. Avtal och regler varierar beroende på vilket försäljningsställe du använder. 

För att operatören ska kunna styrka att bindande avtal ingåtts ska operatören kunna bevisa att du uttryckligen har accepterat avtalet.

För att du ska kunna styrka att ett bindande avtal ingåtts ska du kunna bevisa att operatören har lämnat en accept - bekräftelse - till dig.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om partsavsikt samt att bevisa avtal.

Skriftliga avtal

Med skriftliga avtal menas både avtal du skriver under för hand och sådana som du signerar digitalt på till exempel en surfplatta, via e-post eller sms.

Operatören ansvarar för att informationen vid försäljningstillfället och i avtalet är tydlig och att den följer lag och god sed. En fördel med att ingå skriftliga avtal är att det blir lättare för dig att styrka vad avtalet gäller om du får problem med din operatör.

  • Viktigt! Om du ingår ett skriftligt avtal ansvarar du för att läsa igenom hela avtalet innan du skriver under. Du är bunden av det skriftliga avtalet även om du missförstår det eller inte har läst igenom det finstilta.
  • Observera! Från och med den 1 september 2018 gäller skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. 

Muntliga avtal

Om du ingår ett muntligt avtal är alla löften från säljaren bindande.

Det är operatören som måste kunna styrka att det finns ett avtal och vad det gäller. Avtal som ingås via telefon kan, för att kunna styrkas, spelas in.

Operatören ansvarar för att information under försäljningssamtalet är tydlig och att den följer lag och god sed. Om det finns en inspelning av samtalet kan du begära att få lyssna på den om du är osäker på vad som sagts.

  • Viktigt! Försök se till att löften som är viktiga för dig spelas in på själva ljudfilen vid telefonförsäljning eller att de skrivs ner av säljaren om du får muntliga löften som inte står med i det skriftliga avtalet.
  • Observera! Från och med den 1 september 2018 gäller skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. 

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om muntliga och skriftliga avtal samt orderbekräftelse.

Information och en sammanfattning innan avtal ingås

Från och med den 3 juni 2022 gäller nya regler om vilken information du ska få när du ingår avtal.

Innan du ingår ett avtal om telefoni- bredbands- eller tv-abonnemang ska operatören ge dig klar och begriplig information om den aktuella tjänsten och även ge en kortfattad, lättläst sammanfattning av avtalet. Informationskraven varierar beroende på vilken tjänst det gäller.

Informationen om avtalet/tjänsten ska som huvudregel ges på ett "varaktigt medium" (som brev eller e-post), och när det inte är möjligt i ett dokument som lätt kan laddas ned. Här hittar du vilka informationskrav som gäller för de olika tjänsterna. 

Om det inte är tekniskt möjligt att ge en sammanfattning innan avtalet ingås ska sammanfattningen ges så snart som möjligt efter. Sammanfattningen ska följa en särskild mall och operatören ska använda avtalsvillkor som innebär att avtalet är giltigt först när du tagit emot sammanfattningen och också bekräftat att du vill ingå avtalet. 

Operatören ska se till att informationen och sammanfattningen blir en del av avtalet om ni inte uttryckligen kommit överens om något annat.

Allmänt tillgänglig information om priser och villkor

Ett företag måste lämna prisinformation på det ställe där produkten säljs. Informationen ska innehålla tjänstens pris i kronor, inklusive moms och andra skatter. Om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader ska detta anges särskilt. Prisinformationen ska vara korrekt och tydlig och ska lämnas skriftligt om du inte kan få informationen på något annat likvärdigt sätt.

Behörig person

För att avtalet ska anses bindande måste operatören kunna bevisa att avtalet ingåtts med behörig person, det vill säga abonnenten, eller att fullmakt finns. Säljaren ska därför alltid kontrollera att du är behörig att ingå avtalet genom att fråga om du är abonnent eller har fullmakt att ingå avtal för abonnentens räkning.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om fullmakt.

Avtal med minderårig

I princip är ett avtal med minderårig (under 18 år) ogiltigt då en minderårig har så kallad bristande rättshandlingsförmåga. Men det finns undantag till denna regel. Om avtalet tecknas med förmyndarens samtycke blir avtalet ändå bindande.

Vid vissa kontantköp anses förmyndarens samtycke vara underförstått. Här ska man ta hänsyn till den minderåriges ålder, priset på varan/tjänsten och vilket slag av vara/tjänst det gäller.