Orderbekräftelse

Vid en tvist om innehållet i ett avtal så kan orderbekräftelsen vara ett bevis på vad som avtalats. Läs noga igenom bekräftelsen så att eventuella löften och utfästelser finns med. Här hittar du ett antal fall som rör detta.

ARN 2020-00932 – Bekräftelser som bevis för avtalsändringar

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten hade tecknat avtal om hemtelefoni via mobilnätet. Konsumenten hörde sedan av sig till kundtjänsten med några tekniska frågor om den levererade utrustningen. Att inkludera bredband fördes enligt konsumenten aldrig på tal och kundtjänsten frågade inte heller om detta. Operatören lade ändå till ett avtal om bredband vilket konsumenten inte fick veta förrän de högre autogirobetalningarna syntes på bankkontoutdraget. När konsumenten kontaktade operatören gav denne besked om att man gjort avtalsändringen efter en muntlig överenskommelse i samtalet.

Konsumenten menade att denne aldrig fått några skriftliga besked om att avtalet ändrats utan att dessa dokument presenterats först sedan Telekområdgivarna kontaktat operatören i ärendet. Eftersom konsumenten inte fått någon bekräftelse hade det inte heller varit möjligt att utöva ångerrätten. Operatören gick med på att ändra tillbaka avtalet, men nekade en kreditering på mellanskillnaden på 1054 kr.

Operatören menade att konsumenten i telefonsamtalet beställt bredband med hemtelefoni och också fått en skriftlig bekräftelse på detta. Enligt operatören behövdes inget skriftligt eller inspelat avtal eftersom det var konsumenten som kontaktat operatören och operatören menade att de bekräftelser som skickats gällde som avtal. I dessa framgick ångerrätten. När konsumenten hörde av sig hade ångerfristen gått ut men handläggaren ändrade tillbaka till tidigare tjänst av goodwill. Operatören menade att konsumenten hade tillgång till sina bekräftelser och abonnemang via mina sidor hos operatören.

ARN noterade att operatören hade skickat in kopior på två skriftliga bekräftelser på de avtalsändringar som gjorts efter samtal med konsumenten. Informationen hade också funnits tillgänglig via inloggning på konsumentens sida hos operatören. Konsumentens invändning om att denne inte fått del av bekräftelsen lämnades därför utan avseende. Nämnden ansåg att det fanns ett giltigt avtal mellan parterna och konsumentens begäran om prisavdrag skulle därför avslås.

ARN 2017-10037 – Höjning av pris bevisat genom orderbekräftelse

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde bredband 100/100 av en operatör för 249 kr per månad. Efter ett år och två månader upptäckte konsumenten att operatören hade höjt priset för tjänsten till 399 kr per månad. Konsumenten menade att han aldrig gått med på någon sådan prishöjning när han tecknade avtalet samt att han inte fått någon orderbekräftelse från operatören. Konsumenten begärde att avtalet skulle hävas alternativt att operatören skulle fortsätta leverera bredbandet för 249 kr.

Operatören menade att avtalet hade en bindningstid på 24 månader med en rabatterad månadsavgift på 249 kr första året och 369 kr andra året samt att en orderbekräftelse med dessa villkor skickats till den e-post adress som konsumenten uppgivit, till konsumentens postadress samt funnits tillgänglig på ”Mina Sidor” på operatörens webbplats.

ARN menade att det framgick av den orderbekräftelsen som mottagits av konsumenten när han ingick avtalet att månadsavgiften höjts efter 12 månader och konsumentens begäran avslogs.

ARN 2017-07028 – Operatören bunden av orderbekräftelse

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten uppgav att denne beställt bredband via en prisjämförelsesida på nätet. Kampanjen erbjöd bredband 10/10 Mbit/s för 59 kr/månad med halva priset i de första sex månaderna. Konsumenten fick en bekräftelse och sa upp sitt gamla abonnemang. Men den nya tjänsten startade inte och när konsumenten ringde företaget var beskedet att konsumenten hade gjort fel och att priset var 249 kr/månad. Konsumenten krävde dock att få tjänsten till det avtalade priset.

Operatören konstaterade att konsumenten beställt bredband via en namngiven nätägare. Dagen därpå meddelade denne nätägare att man inte kunde leverera till adressen eftersom man inte hade fiber i det området. Operatören såg över beställningen och konstaterade att konsumentens adress tillhörde en annan nätägare. Man kontaktade konsumenten och meddelade att det därför gällde andra priser. Operatören menade att eftersom konsumenten inte hade beställt tjänsten aktivt via dem, hade beställningen av tjänsten gjorts inom fel nätägarområde. Operatören kunde därför inte aktivera den beställda tjänsten.

ARN konstaterade att den orderbekräftelse som operatören skickat var utformad på ett sådant vis att parterna skulle anses ha ingått ett bindande avtal om leverans av bredband för 59 kr/månad med halva priset de första sex månaderna.

Nämnden tog därefter upp förutsättningarna för vad som gällde för ett så kallat förklaringsmisstag, men noterade att det aktuella priset varit ett pris som faktiskt erbjudits till vissa kunder, om de befunnit sig inom rätt nätägares område. Enbart det faktum att priset varit lågt kunde därför inte innebära att konsumenten borde ha insett att det rört sig om en felskrivning eller misstag.

Operatören hade enligt nämnden inte gett in någon bevisning för att konsumenten fått information om att avtalsvillkoren var begränsade till en viss nätägare innan avtalet slöts och detta framgick inte heller av beställningsbekräftelsen. Konsumenten borde därför inte heller av den anledningen ha insett att avtalsvillkoren var ett misstag. ARN konstaterade därför att operatören skulle anses bunden av avtalet till de villkor som framgick av beställningsbekräftelsen.

ARN 2017-04679 – Bindningstid bevisad genom orderbekräftelse

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument menade att hon vid avtalstecknandet av ett abonnemang inte fick någon information om att det var bindningstid kopplat till abonnemanget. Konsumenten begärde mot bakgrund av detta att få häva avtalet. Operatören motsatte sig kravet och anförde att konsumenten fått information om bindningstiden i orderbekräftelsen som samma dag som avtalstecknandet skickats till den e-postadress som konsumenten själv hade uppgivit. ARN:s uppfattning var att utredningen inte ger stöd för annat än att information om bindningstiden lämnats i samband med köpet, i vart fall genom bekräftelsen som skickats till konsumenten som hon inte invänt mot. Nämnden avslog därför konsumentens krav.

ARN 2017-04036 - Bindningstid bevisad genom orderbekräftelse

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument tecknade abonnemang på en tv-tjänst och vid tillfället fick konsumenten endast information om ett det var en månads uppsägningstid. När konsumenten skulle säga upp avtalet visade sig bindningstiden vara 24 månader vilket inte godkänts av konsumenten. Operatören hänvisade till skriftligt avtal och att konsumenten inte lämnat annan information för att styrka befrielse från bindningstiden. Av utredningen framgick att parterna ingått aktuellt avtal och på den bekräftelse som konsumenten trots allt bifogat anmälan framgick bindningstiden. Konsumenten borde ha reagerat på bekräftelsen och eftersom det inte visats att avtal med annat innehåll hade ingåtts avslog ARN denna begäran. 

ARN 2017-03778 - Bindningstid bevisad genom orderbekräftelse

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde en fast bredbandstjänst via telefon men konsumenten blev inte upplyst om bindningstid. Konsumenten sade sig inte heller ha fått information om detta per post. Operatören anförde att bekräftelse skickats till konsumentens adress med information om bindningstid och att samma information fanns tillgänglig elektroniskt. ARN hänvisade till den bekräftelse som konsumenten trots allt bifogat anmälan. Av den framgick bindningstiden och konsumenten borde ha reagerat på den i ett tidigare skede. ARN avslog därför konsumentens begäran.

ARN 2016-11790 – Operatör fick neka avtal trots beställningsbekräftelse

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument gick in på operatörens hemsida och beställde en internettjänst. Konsumenten fick ett bekräftelsemejl och en faktura. Senare meddelade operatören att konsumenten inte kunde få det avtal som beställts.

Operatören menade att konsumenten valt en tjänst i ett felaktigt stadsnät och att detta upptäcktes när beställningen kom in. I de allmänna villkoren framgick att bolaget förbehöll sig rätten att neka tecknande av avtal om operatören inte har teknisk möjlighet att leverera. Operatören menade också att det inte hade funnits något avtal med konsumenten och hänvisade till sina villkor gällande när ett avtal trädde i kraft.

ARN konstaterade att operatören hade motsatt sig konsumentens krav med hänvisning till ett avtalsvillkor som gav operatören rätt att neka tecknande av avtal. Enligt nämnden kunde det aktuella avtalsvillkoret inte anses oskäligt. Operatören hade direkt reklamerat beställningen och kunde inte anses ha förhållit sig så passiv att avtal ändå ingåtts. Mot den bakgrunden ansåg nämnden att operatören haft fog för sitt beslut att neka konsumenten att teckna avtal till det begärda priset.

ARN 2015-11130 - Bindningstid bevisad genom orderbekräftelse

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument menade att denne i samband med avtal inte blev informerad om bindningstid, varken via påskrivet avtal eller någon form av ljudinspelning. Operatören menade dock att konsumenten hade fått en orderbekräftelse på beställningen via brev och att bindningstiden där framgick tydligt. 

ARN menade att bindningstiden framgick av den bekräftelse som konsumenten hade gett in i ärendet. Och om konsumenten inte hade för avsikt att ingå ett avtal med detta innehåll borde denne, i vart fall i samband med att bekräftelsen togs emot, ha uppmärksammat operatören på detta. ARN kom därför fram till att konsumenten var bunden av avtalet med den avtalade bindningstiden. 

 

ARN 2015-07895 – Orderbekräftelse inte bevis om avtalad bindningstid

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument ingick ett avtal på telefon om bredband och telefoni i april 2015. I juli samma år ville konsumenten säga upp avtalet men fick då som svar från operatören att det fanns en bindningstid på 12 månader för telefonen och 24 månader för bredbandet. Konsumenten menade att den avtalade bindningstiden endast var en månad.

Operatören hade inte kvar någon ljudfil av det muntliga avtalet utan menade att den orderbekräftelse som skickats ut till konsumenten fick anses utgöra grund för avtalet.

ARN inledde med att konstatera att då konsumenten och operatören hade olika uppfattningar om vad som avtalats gällande bindningstiden är det operatören som har bevisbördan, alltså som ska kunna visa att dennes version av avtalet är riktig. ARN konstaterade därefter operatören endast hade en orderbekräftelse till stöd för sin uppfattning. Nämnden ansåg inte att operatören därmed bevisat att parterna kommit överens om en längre bindningstid än en månad och gav konsumenten rätt.   

ARN 2013-08602 - Avtal kan anses accepterat om konsumenten klagar för sent

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick muntligt avtal om ett kanalpaket som tilläggstjänst. Konsumenten menade att det avtalade priset var 99 kr i månaden, men priset höjdes redan efter sex månader till 249 kr. När konsumenten försökte säga upp avtalet visade det sig att avtalet ingåtts med bindningstid.

 

Bolaget anförde att konsumenten erbjöds kanalpaketet till kraftigt reducerat pris under de första sex månaderna under förutsättning att avtalet ingicks med bindningstid på 12 månader. De återstående sex månaderna skulle tjänsten debiteras enligt ordinarie pris.

Nämnden framhöll att parterna var oense om vad som avtalats och att det är bolaget som ska visa att bolagets egen tolkning är den gällande. Bolaget anförde en orderbekräftelse som bevisning. Nämnden menade att när konsumenten långt senare påstår att avtalet är något annat än vad som framgår av bekräftelsen, måste beställningsbekräftelsen anses vara bevis för vad som avtalats. Konsumenten fick därför inte rätt. 

ARN 2007-8330 - Orderbekräftelse bindande, ersättning för täckningsköp

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde internetabonnemang och modem via internet och fick då en orderbekräftelse om tjänsten och varan. Nio dagar senare fick hon ett e-postmeddelande om att priset var felaktigt och bolaget hänvisade då till priser som fanns på en annan webbplats än den konsumenten använt vid beställningen. 

 

Konsumenten menade då att eftersom hon fått en orderbekräftelse ska priset i denna gälla. Konsumenten köpte istället bredbandsmodem och abonnemang från ett annat företag och detta köp innebar en väsentligt högre kostnad för henne och konsumenten begärde ersättning för mellanskillnaden. Företaget bestred konsumentens krav och menade att priset inte gäller på grund av en miss i uppdateringen av webbplatsen samt att företaget på webbplatsen reserverat sig för eventuella faktafel. Nämnden menade att tvisten gäller om ett utskickat e-postmeddelande är att anse som en orderbekräftelse som företaget är bundet av eller inte. I meddelandet har kunden bland annat fått ett ordernummer och en bekräftelse på personuppgifter och priset. Nämnden fann därför att meddelandet är att betrakta som en orderbekräftelse och ett bindande avtal har därför ingåtts. Eftersom företaget inte har uppfyllt sin del av avtalet var konsumenten berättigad att genomföra ett täckningsköp och företaget bör betala den mellanskillnad som konsumenten har begärt.