Flytta till ny adress

Om du har ett avtal med bindningstid är du normalt betalningsskyldig under hela bindningstiden även om du flyttar innan denna tid gått ut. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om bindningstid vid flytt hittar du på denna sida.

ARN 2018–10817 - Muntligt löfte om uppsägning vid flytt till ny adress kunde inte bevisas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten beställde tv och bredband och ville försäkra sig om att tjänsten även skulle fungera på den adress dit senare konsumenten skulle flytta. Säljaren sade att det inte skulle vara några problem att säga upp tjänsten om denna inte kunde levereras till den nya adressen. När konsumenten senare ville säga upp tjänsten hänvisade operatören till att det fanns bindningstid.

Operatören hänvisade till bekräftelsen och till villkoren där det står att konsumenten är betalningsskyldig även om denne flyttar till en bostad som inte är ansluten till operatören i fråga. 

ARN konstaterade att bekräftelsen och villkoren hade den lydelse som operatören anfört. Eftersom konsumenten inte kunnat styrka att parterna kommit överens om något annat avslog nämnden yrkandet.

ARN 2018-05543 – Rätt till ersättning för abonnemangskostnader för en tjänst som inte kunnat nyttjas när operatören varit försumlig i samband med flytt

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument flyttade från en villa till ett äldreboende i juli 2017. Konsumenten gjorde en flyttanmälan för abonnemanget men flytten genomfördes inte. Enligt konsumenten berodde detta på bristande kompetens hos fältpersonalen. Som bevisning i ARN hade bland annat åberopats ett intyg att äldreboendet var bemannat dygnet runt. Konsumenten menar att hon flera gånger under hösten påmint om flytten. Konsumenten ville inte betala för en tjänst som aldrig utförts och begärde återbetalning för de månader som hon varit utan tjänsten, totalt 710 kr.

Operatören menade att en order lagts till företaget som tillhandahåller tjänster via kopparnätet. Teknikern hade dock återkopplat att ordern backats eftersom ingen svarat på det mobilnummer som angetts som kontaktnummer. Inte heller hade den låsta porten öppnats när teknikern varit på plats. Operatören menade att eftersom tjänsten hade bindningstid samt då teknikern inte kunnat komma in hade företaget inte gjort något fel.

ARN konstaterade att konsumenten genom utredningen i ärendet visat att operatören varit försumlig vid försök att utföra den beställda tjänsten. Den uteblivna flytten hade lett till ekonomisk skada till konsumenten som fått betala för ett abonnemang som inte fungerat och hon ansågs därför ha rätt till återbetalning.

ARN 2018-00028 - Betalningsskyldig för bindningstid vid flytt till ny adress dit operatören inte kunde leverera

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde bredband och tv hos operatören i juni 2017 med ett års bindningstid. innan bindningstiden löpt ut flyttade konsumenten till en ny adress dit operatören inte kunde leverera. Enligt konsumenten framgick det av avtalet att operatören själv eller dennes underleverantör skulle leverera tjänsten. Hen ansåg det därför vara ett avtalsbrott att leverans nu inte kunde ske och menade att operatören inte kunde redogöra för var i avtalet det framgick att det inte kunde avslutas i förtid. Konsumenten ville ha återbetalning av det som betalats efter flytten.

Operatören gick inte med på konsumentens krav och menade att hen vid beställningstillfället beställt tjänsten till en adress dit leverans kan ske. Att konsumenten därefter väljer att flytta till en adress dit leverans inte kan ske ansåg operatören inte vara något som företaget kan ansvara för. Operatören menade vidare att det framgick av avtalsvillkoren att operatören inte kan garantera att leverans kan ske på alla platser. Avslutningsvis pekade operatören på att det reglerades av avtalet att om bindningstid överenskommits får en eventuell uppsägning verkan tidigast vid bindningstiden utgång.

ARN menade att det är konsumenten som ska visa att hen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Enligt nämnden saknades stöd i de allmänna villkoren för att en situation som den aktuella gav konsumenten rätt att säga upp avtalet innan bindningstiden gått ut. Inte heller fanns det någon annan grund som kunde tala för konsumenten och kraven på återbetalning avslogs.

ARN 2016-12356 –Betalningsskyldig för bindningstid vid flytt till adress där tjänsten inte kan levereras

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade ett abonnemang för parabol-tv med bindningstid. När konsumenten flyttade trodde han det skulle gå att fortsätta använda abonnemanget men det visade sig inte stämma. Konsumenten ansåg att han skulle ha rätt att avsluta abonnemanget i förtid trots bindningstiden eftersom tjänsten inte längre kunde levereras enligt avtalet.

Operatören menade att företaget inte ändrat förutsättningarna för tjänsten så att konsumenten inte längre kunde använda den och att en adressändring inte utgör grund för att häva avtalet eller att avsluta det i förtid utan kostnad.

ARN menade att den omständigheten att tjänsten inte fungerar i konsumentens nya bostad inte innebär att tjänsten i sig är felaktig. ARN konstaterade också att inget villkor fanns i avtalet som gav konsumenten rätt att frånträda avtalet vid en flytt. Konsumenten fick därför inte rätt att avsluta avtalet utan kostnad under pågående bindningstid.

ARN 2015-00176 - Bindningstid vid flytt till ny adress

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick avtal om en tv-tjänst som denne efter flytt till ny adress inte kunde utnyttja. Konsumenten begärde att få säga upp avtalet mot bakgrund av detta.

Operatören hänvisade till avtalsvillkoren där det framgick att leveransen av tjänsten var adresspecifik och att bindningstiden måste beaktas av bägge parter.

ARN beslutade i linje med tidigare praxis att ett sådant villkor inte kan anses oskäligt och avslog yrkandet.

ARN 2014-02867 – Prisavdrag vid fel i tjänsten

Beslut: Konsumenten fick rätt

I samband med en flytt i januari 2012 tog en konsument med sig sina abonnemang till den nya adressen men efter det att tjänsterna hade kopplats in så fungerade inte dessa. Efter några dagar klagade konsumenten till operatören. 

Det fortsatte dock vara problem med tjänsterna och efter mycket klagande fick konsumenten, efter 22 månader, besök av en tekniker som konstaterade att felet låg i teleledningarna från stationen fram till första jacket. Ledningarna låg i tre lager på varandra och störde ut tjänsterna och det problemet hade varit från början. Konsumenten begärde återbetalning med 75 procent av det han hade betalat för sina abonnemang mellan januari 2012 och november 2013.

Operatören menade att det är viktigt att konsumenten gör en felanmälan om tjänsterna inte fungerar så att operatören har möjlighet att åtgärda felet. Enligt operatörens noteringar fanns det inte några felanmälningar mellan januari 2012 och oktober 2013. Vidare menade operatören att prisavdrag för fel på tjänsterna regleras i de allmänna villkoren. Operatören hade redan erbjudit 3400 kronor i ersättning och ansåg inte att konsumenten hade rätt till ytterligare ersättning.

ARN menade att konsumenten, enligt lag, kan göra ett avdrag på priset vid fel i tjänsten. Operatören hade inte invänt mot att felet varit på det sätt konsumenten beskrivit och enligt nämndens uppfattning tydde felets art på att felet fanns redan när konsumenten klagade på tjänsten i januari 2012. Konsumenten hade därför rätt till prisavdrag med 75 procent av det han hade betalat för sitt abonnemang.

ARN 2009-9141 - Fråga om skadestånd när fakturor skickats till fel adress

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument begärde skadestånd för inkassokrav och kostnader hos Kronofogdemyndigheten som uppstått när operatören skickat fakturor till konsumentens gamla adress. Operatören hänvisade till villkoren enligt vilka en adressändring ska anmälas senast en månad före flytt till ny adress. 

 

Eftersom konsumenten inte gjort det ansåg operatören att det inte funnits någon anledning att tro att den registrerade adressen var felaktig.

ARN konstaterade att det enligt avtalsvillkoren framgick att det var kundens ansvar att anmäla adressändring till operatören. Av utredningen i ärendet framkom inte att konsumenten anmält adressbyte. Nämnden ansåg inte att utredningen gav stöd för bedömningen att operatören skickat fakturorna till annan adress än vad konsumenten uppgett till bolaget och avslog därför konsumentens begäran om skadestånd. 

ARN 2008-5460 - Bindningstid inte oskälig när tjänsten inte kan nyttjas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde tv-abonnemang från sin bredbandsoperatör i mars 2008 med en bindningstid på 24 månader. Konsumenten begärde i augusti 2008 att abonnemanget skulle flyttas till ny adress. När tjänsten inte kunde levereras på den nya adressen sades avtalet upp av operatören och kunden krävdes på betalning för resterande bindningstid på 18 månader. 

 

Kunden begärde att få häva avtalet och avstå från betalning för återstående bindningstid. 
Operatören svarade att bindningstiden på 24 månader var tydlig i avtalet och att bindningstiden kvarstår om tjänsten inte kan levereras på ny adress som kunden flyttar till. Även i operatörens bekräftelse på kundens flyttbegäran framgick att uppsägning skulle ske till bindningstidens slut om tjänsten inte kunde levereras på nya adressen. 
ARN konstaterade att bindningstiden på 24 månader framgick i avtalet och att det inte är ett oskäligt avtalsvillkor. ARN såg härmed inga omständigheter eller förhållanden vid avtalets tillkomst eller senare som gav någon grund för hävning av avtalet och avslog konsumentens yrkande om hävning.

ARN 2008-0733 - Bindningstid inte oskälig när tjänsten inte kan nyttjas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten beställde ett bredbandsabonnemang och ett tv-abonnemang. När konsumenten under bindningstiden inkom med flyttanmälan visade det sig att operatören inte kunde leverera på den nya adressen. Operatören debiterade dock för hälften av återstående bindningstid vilket konsumenten ansåg var oskäligt då tjänsten inte kunde levereras.

 

Nämnden uttalade att som huvudregel ansvarar en konsument för att betala för ett abonnemang till dess att bindningstiden upphört. Detta gäller även om konsumenten flyttar till en bostad där operatören inte kan leverera tjänsten, om inget annat avtalats mellan parterna. En avtalsklausul av ifrågavarande slag kan inte anses oskälig. ARN bedömde härmed inte att debiteringen kunde anses som oskälig och avslog yrkandet.