Ändring av program- och kanalutbud

En ändring av ditt kanalutbud eller tv-tjänst kan till exempel innebära att en kanal ersätts med en annan eller utgår. En del av Allmänna reklamationsnämndens och Marknadsdomstolens fall om kanaländringar hittar du på denna sida.

ARN 2019-20086 – Ändrat kanalutbud var inte att se som ett fel i tjänsten

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde bredband och tv med tolv månaders bindningstid i juli 2019. När beställningen gjordes menade konsumenten att det utlovats ett större kanalpaket, men att hen bara fått tillgång till ungefär hälften av de kanaler hen blivit lovad och ville bland annat därför ha återbetalning av vad hen betalat till operatören. 

Operatören framförde att kanalutbudet ändrats i enlighet med deras allmänna villkor.

ARN menade att det av de allmänna villkor som konsumenten godkänt i samband med avtalets ingående framgått bland annat att de tv-kanaler och det kanalinnehåll som ingår i tjänsten kan komma att ändras över tid och att operatören inte svarar för innehåll i utbudet. Att kanalutbudet hade ändrats utgjorde således inte fel i tjänsten.

ARN 2017-03150 – Kanalförändring i kostnadsfri playtjänst ansågs inte vara väsentlig 

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade tecknat ett avtal med en operatör om en tv-tjänst, i vilken det ingick en så kallad playtjänst. Kanalpaketet i playtjänsten förändrades och konsumenten begärde därför att få avsluta avtalet utan att behöva betala för återstående bindningstid.

Operatören menade att konsumenten informerats om kanalförändringen under ångerfristen och att konsumenten därför kunde ha ångrat avtalet. Vidare anförde operatören att denne, i enlighet med avtalsvillkoren, har rätt att göra förändringar i tv-tjänsten. Endast vid en väsentlig förändring har kunden rätt att säga upp avtalet. Just denna ändring räknades inte som en sådan, enligt operatören, då de kanaler det handlade om endast försvann ur playtjänsten som är gratis. 

Nämnden ansåg att förändringen inte innebar en väsentlig förändring och avslog konsumentens krav.

ARN 2016-03548 – Inspelningsbar box en del av tjänsten

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument ville avsluta sitt avtal med operatören eftersom dennes kanalutbud ändrats på grund av att operatören förlorat vissa sändningsrättigheter. Operatören gick med på att bryta abonnemangsavtalet men ville fortfarande ha betalt för den inspelningsbara digitalboxen som hörde till abonnemanget. För denna betalade konsumenten en extra kostnad om 99 kr per månad utöver abonnemanget.

Operatören menade att konsumenten enligt de allmänna villkoren hade rätt att avsluta abonnemanget vid ändringar men att detta inte ska påverka skyldigheten att betala för boxen.

ARN menade att parterna var överens om att abonnemanget skulle få avslutas enligt villkoren. Vad gäller boxen ansåg nämnden att hårdvaran för tjänstens utförande (digitalboxen) kunde ses som sammankopplad med tjänsten och därmed som en del av det avtal som konsumenten haft rätt att säga upp. Nämnden rekommenderade därför operatören att avstå från att kräva betalt för resterande avbetalningar för boxen.

Telekområdgivarnas kommentar: I ARN 2012–01741 ansåg nämnden att när en mobiltelefon som delbetalas separerat från abonnemangsavgiften kan dessa ses som olika avtal. 

ARN 2010-8757 – Ändring i programutbud var inte ett fel i tjänsten

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde kanalen Comedy Central hos en operatör. Konsumenten menade att han beställde denna kanal för att kunna se the Daily Show. Programmet togs dock bort och konsumenten hade en månads uppsägningstid för kanalen. Konsumenten begärde prisavdrag för den tid han hade betalat för tjänsten men inte kunnat använda den på det sätt han tänkt.

 

ARN menade att konsumenten inte hade bevisat att parterna hade avtalat om att det programutbud Comedy Central tillhandahöll skulle vara detsamma under hela avtalsperioden. Konsumenten ansågs inte heller ha bevisat att operatören, när avtalet tecknades, kände till att det var en förutsättning att ett visst TV-program skulle ingå i programutbudet. Den omständigheten att the Daily Show togs bort från programutbudet ansågs därför inte vara ett så kallat fel i tjänsten och någon ersättning blev därför inte aktuell.

ARN 2009-0885 – Operatören behövde inte leverera viss kanal, men konsumenten fick ändå häva

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

Konsumenten tecknade avtal med operatören om ett tv-abonnemang. I abonnemanget ingick ett antal tv-kanaler varav konsumenten fritt kunde välja åtta stycken. Konsumenten valde bland annat en bosnisk kanal. När operatören ett år senare meddelade att tillgången till kanalen skulle stängas av krävde konsumenten att operatören antingen skulle fullgöra tjänsten eller betala för en satellitmottagare så att konsumenten skulle ha fortsatt tillgång till kanalen. Konsumenten begärde också att operatören skulle återbetala avgiften för abonnemanget i sin helhet under den tid kanalen inte tillhandahållits.

 

Enligt operatören hade det visat sig att kanalens sändningsrättigheter i vissa fall endast omfattade Bosnien med omnejd. Eftersom kanalen vid dessa tillfällen blockerade signalen till övriga Europa, och det inte gick att hitta en lösning på detta, utgick kanalen ur operatörens utbud. Operatören menade att konsumenterna fått brev med information om det inträffade och om att kanalen bytts ut mot en annan bosnisk kanal. Konsumenterna hade också fått möjlighet att ändra sina abonnemang. Operatören hänvisade också till att man enligt avtalsvillkoren hade rätt att ändra innehållet i kanalpaketen.

ARN konstaterade att det var ostridigt att den aktuella ändringen i kanalutbudet var en ändring som gav konsumenten rätt att säga upp avtalet i enlighet med avtalsvillkoren. Frågan gällde om konsumenten kunde kräva att operatören även fortsättningsvis skulle tillhandahålla kanalen eller betala för en satellitmottagare.

Nämnden menade att någon möjlighet för operatören att tillhandahålla kanalen inte kunde anses föreligga eftersom sändningsrättigheterna var en omständighet som låg utanför operatörens kontroll. Därför fanns inte heller någon skyldighet för operatören att betala skadestånd i form av kostnaden för en satellitmottagare.

När det gällde kravet på prisavdrag konstaterade nämnden att tjänsten haft en brist som gett konsumenten rätt att häva tjänsten samt att konsumenten klagat på förändringen och klargjort att kanalen var av avgörande betydelse för beslutet att ingå avtalet. Konsumenten ansågs därför ha rätt till återbetalning av de abonnemangsavgifter som han begärt. Nämnden rekommenderade att operatören skulle låta konsumenten häva avtalet och återbetala begärt prisavdrag.

ARN 2007-2838 – Icke avtalsenligt kanalinnehåll gav rätt till prisavdrag

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

I konsumentens kanalutbud ingick en musikkanal som skulle sända dygnet runt. Det visade sig dock att det under dagtid sändes barnprogram istället för det musikinnehåll som konsumenten förväntat sig. Konsumenten krävde fullgörande av avtalet genom att musikkanalen skulle visas dygnet runt.

 

ARN konstaterade att det av anmälan framgick att kanalen inte som avtalat sände musikprogram dygnet runt utan att konsumenten haft tillgång till musikkanalen endast under en del av dygnet. Nämnden ansåg därför att operatören inte uppfyllt sin del av avtalet.

ARN såg det inte möjligt att rekommendera fullgörelse av avtalet när operatören inte kan åstadkomma en sådan. ARN konstaterade att den aktuella frekvensen även kan vara upplåten för andra kanaler och att även frågor om rättigheter kan spela in. Den obalans som uppstått mellan parterna genom operatörens avtalsbrott till konsumentens nackdel rekommenderades istället uppvägas av att konsumenten gavs ett prisavdrag för felet. 

ARN 2007-0514 – Förändring av programinnehållet i en kanal gav rätt till hävning av avtalet

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument hade ingått ett tv-abonnemangsavtal med bindningstid och en av de kanaler som ingick i abonnemanget innehöll golfsändningar. Operatören ändrade innehållet i kanalen och lyfte ut golfsändningarna som i stället sändes i en egen kanal. Konsumenten erbjöds att lägga till den kanalen till sitt kanalutbud mot en extra kostnad. 

 

Konsumenten krävde istället att få se den kanalen utan kostnad och menade att ändringen i hans abonnemang var ett avtalsbrott. Om inte det gick krävde konsumenten att få häva abonnemanget. Operatören nekade och hänvisade till att inget i abonnemangsavtalet hindrade att ändringar gjordes av innehållet i en kanal.

ARN konstaterade att en operatör precis som andra näringsidkare har rätt att ändra innehållet i den tjänst de tillhandahåller. Om ändringen är väsentlig för konsumenten och näringsidkaren borde ha insett detta, bör konsumenten få en möjlighet att välja mellan att behålla tjänsten efter ändringen på i övrigt samma villkor eller att istället säga upp avtalet med omedelbar verkan.

ARN ansåg att det framstod som klart att konsumenten tecknat avtalet främst för att få tillgång till golfsändningarna och att konsumenten inte hade känt till den kommande förändringen av kanalinnehållet. Eftersom en väsentlig förändring i avtalet hade skett och operatören borde ha insett att det var viktigt för konsumenten att golfsändningarna skulle finnas kvar under bindningstiden fick konsumenten rätt att häva sitt avtal.