Uppsägning

Det är skillnad på att säga upp eller att häva ett avtal. Om man säger upp ett avtal ska man, till skillnad från vid en hävning, betala för abonnemangets uppsägningstid samt eventuell kvarvarande bindningstid. Det finns inga formkrav för hur en uppsägning ska gå till, men det är du som måste bevisa uppsägningen. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om tvister vid uppsägning hittar du på denna sida.

ARN 2022-17372 - Rätt att debitera konsument för två olika bredbandstjänster

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

I februari 2021 var konsumenten i kontakt med sin operatör. Hon hade vid det tillfället ett tv-paket och fast bredband via kopparnätet. Konsumenten beställde en bredbandstjänst via mobilnätet. Operatören debiterade sedan konsumenten för båda bredbandstjänsterna samt två tv-paket vilket konsumenten märkte först i september 2022.

 

Parterna var inte överens om vad som sagts under samtalet. Konsumenten menade att hon bytt från en bredbandstjänst till en annan och att tv-paketet inte ändrades. Säljaren hade informerat henne om att bytet sker per automatik och att ingen uppsägning av befintligt abonnemang behövdes. Konsumenten krävde återbetalning av kostnaden för fasta bredbandet samt den ena tv-tjänsten.

Operatören menade att konsumenten hade beställt en bredbandstjänst och ett tv-paket i februari 2021. Eftersom hon redan hade ett tv-paket hade hon felaktigt betalat för det andra  och operatören medgav därför att återbetala den kostnaden. Operatören medgav dock inte att återbetala kostnaden för det fasta bredbandet. Tjänsten som konsumenten beställde i februari 2021 var en mobil bredbandstjänst och konsumenten kunde använda båda bredbanden. Därför hade konsumenten inte betalat för samma bredbandstjänst utan för två olika tekniska lösningar. Operatören uppgav att ingen uppsägning av det fasta bredbandet hade skett förrän i september 2022 och att uppsägning av tjänsten inte sker automatiskt. Operatören ansåg även att konsumenten borde uppmärksammat att hon betalade för två olika tjänster.

Enligt ARN var det utrett att konsumenten beställt den mobila bredbandstjänsten. Inget underlag hade inkommit till nämnden som visade att den fasta bredbandstjänsten sagts upp. Konsumenten hade därför inte bevisat att hon sagt upp tjänsten förrän i september 2022 och hon hade därmed inte rätt till återbetalning för den kostnaden.

ARN 2021-03801 – Operatören har en omsorgsplikt men konsumenten måste klaga inom skälig tid

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade fast bredband via ADSL under flera år men accepterade ett erbjudande om fast bredband via fiber. Enligt konsumenten uppgraderade hon sin tjänst ”Bredband 30” till ”Bredband 100”, men efter fem år upptäckte hon att operatören fakturerade för båda bredbandstjänsterna. Konsumenten hade inte märkt att företaget fakturerat för två tjänster eftersom tjänsterna fakturerats olika månader. Konsumenten ansåg att hon debiterats dubbelt och krävde därför att operatören skulle återbetala vad hon betalat för ADSL-bredbandet.

Operatören invände att det är tekniskt möjligt att leverera bredband via fiber och ADSL samtidigt, till samma fastighet, samt att konsumenten inte betalat för samma tjänst utan för två olika tekniska lösningar. Operatören hade ingen notering om att konsumenten avslutat sin tidigare bredbandstjänst (ADSL) och den fortsatte därför att levereras till fastigheten. Operatören hade skickat separata fakturor gällande tjänsterna där det framgått vilken tjänst som debiterats. Fakturorna hade betalts och konsumenten hade inte ifrågasatt fakturorna under flera år.

Av fakturorna framgick enligt ARN att konsumenten debiterats för två olika tjänster och att det tydligt framgick vilka tjänster fakturorna gällde. Konsumenten hade inte åberopat några omständigheter till stöd för att hon endast uppgraderat bredbandstjänsten.

Nämnden förklarade att operatören har en omsorgsplikt enligt konsumenttjänstlagen som innebär att operatören ska ta tillvara konsumentens intressen och samråda med denne. Nämnden ansåg att operatören vid erbjudande om bredbandsanslutning via fiber borde ha samrått med konsumenten om behovet av fortsatt ADSL-anslutning. Operatören hade därmed inte, med tillbörlig omsorg, tagit tillvara konsumentens intressen och det förelåg ”fel i tjänsten” enligt konsumenttjänstlagen.

Nämnden bedömde dock att konsumenten klagat för sent. Om en konsument vill åberopa ett fel måste konsumenten underrätta företaget om felet inom skälig tid från att felet märkts eller borde ha märkts. Eftersom ARN ansåg att konsumenten inte åberopat felet inom skälig tid från att hon borde ha märkt det, förlorade hon möjligheten att åberopa felet.

ARN 2018-10128 – Muntlig uppsägning via telefon kunde inte bevisas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ringde sin operatör och sa upp ett avtal den 6 november 2017. Konsumenten hade namn på den han talat med och klockslag. Sju månader senare upptäckte konsumenten att operatören fortsatt att debitera honom via autogiro. Konsumenten ville ha tillbaka samtliga abonnemangsavgifter han betalat efter tiden för uppsägningen.

Operatören motsatte sig konsumentens krav och menade att det inte fanns några uppgifter om att han sagt upp avtalet vid det påstådda tillfället. Enligt operatören skickades som rutin en bekräftelse ut på mottagna uppsägningar men någon sådan hade konsumenten inte presenterat.

ARN ansåg att den bevisning konsumenten lagt fram i ärendet, en samtalslista över uppringda nummer samt en vittnesattest från en person som varit närvarande när konsumenten ringde, inte var tillräckligt för att styrka att abonnemanget sagts upp. Eftersom det är konsumenten som måste kunna visa att en uppsägning gjorts avslogs kravet på återbetalning.

ARN 2017-08509 – Uppsägning utan uppsägningstid är skäligt

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten ville avsluta abonnemanget utan uppsägningstid efter många avbrott på tv-tjänsten. Operatören hävdade tre månaders uppsägningstid enligt villkoren. Avtalet hade ingåtts per telefon men någon ljudinspelning fanns inte. Operatören menade att villkoren alltid ges i telefonsamtalet med kunden samt finns på operatörens webbplats.

ARN ansåg inte att operatören kunde bevisa att konsumenten fått del av villkoren varför uppsägningstiden inte kunde anses utgöra en del av avtalet. ARN konstaterade också att det idag finns en mängd tv- och filmtjänster utan bindningstid och att konsumenten var av den uppfattningen att hen hade rätt att säga upp avtalet direkt. Därför skulle operatören låta konsumenten avsluta avtalet utan uppsägningstid.

ARN 2016-11868 – Konsumenten är skyldig att meddela operatören att telefonnumret ska flyttas till en annan operatör vid uppsägning

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument skulle byta operatör och gjorde därför en uppsägning av sitt fasta telefonabonnemang. Enligt konsumenten ställde den befintliga operatören inga frågor om huruvida telefonnumret skulle upphöra eller om det skulle flyttas till en annan operatör.  Operatören krävde sedan 995 kronor av konsumenten för att koppla upp tjänsten igen för att kunna flytta numret till en annan operatör. 

Konsumenten menade dock att denne endast hade sagt upp abonnemanget hos operatören, inte själva telefonnumret, och krävde därför tillbaka kostnaden av operatören då operatören inte ställt frågan om numret skulle flyttas eller upphöra, vilket konsumenten ansåg att denne borde ha gjort.

Operatören menade att konsumenten, vid tillfället för uppsägningen, inte informerat operatören om att denne skulle byta operatör och tjänsten avslutades därför i sin helhet. När tjänsten skulle tas i bruk igen behövde en nyinstallation göras och dessa installationsavgifter skulle då konsumenten få stå för.

ARN, som hade lyssnat på ljudinspelningen från uppsägningen, menade att det framgick att konsumenten hade sagt upp abonnemanget. Vidare menade nämnden att det inte finns någon skyldighet för operatören att fråga om konsumenten ville flytta numret till en annan operatör eller avsluta det helt och operatören kunde därför inte anses ha gjort något fel. Konsumenten fick därför avslag på sitt krav att telefonnumret skulle flyttas till en annan operatör utan kostnad för denne.

ARN 2015-11102 – Konsumenten kunde inte visa att uppsägning gjorts

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten sade upp sitt abonnemang för tv-tjänster i samband med en lägenhetsförsäljning. Ändå fortsatte konsumenten att betala räkningar och beställa uppgraderingar i sex år, i tron att det gällde en leverans till den nuvarande adressen.

Enligt operatören fanns det ingen registrering om att konsumenten sagt upp avtalet. Det hade inte heller funnits någon anledning att misstänka att kunden ansåg sig ha sagt upp tjänsten. Leveransen av tjänsten hindrades inte heller av att kunden flyttade eftersom den levererades till en digital-tv-box.

ARN ansåg att operatören inte haft anledning att misstänka att konsumenten ansåg sig ha sagt upp tjänsten, särskilt eftersom konsumenten beställt uppgraderingar. Eftersom konsumenten inte heller kunnat visa att avtalet sades upp redan 2009 ansåg nämnden att det existerat fram till 2015.

ARN 2015-10734 –Konsumenten måste själv avsluta tidigare abonnemang

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten tecknade ett telefonabonnemang med en ny operatör. Försäljaren lovade att företaget skulle ordna allt som rörde bytet av operatör och konsumenten trodde därför att operatören skulle kontrollera att bindningstiden hos den tidigare operatören hade gått ut. Det visade sig dock att den tidigare operatören ville ha betalt för återstående bindningstid.

Den nya operatören menade att konsumenten i ett välkomstbrev rekommenderats att kontakta sin befintliga operatör och meddela bytet.

ARN konstaterade att det åligger köparen att avsluta sitt tidigare abonnemang för att undvika dubbla avgifter.

Telekområdgivarnas kommentar: Enligt Telekområdgivarnas uppföranderegler ska operatörsbyte som huvudregel inte ske om konsumenten har bindningstid kvar hos sin nuvarande operatör. Om konsumenten ändå uttryckligen samtycker till ett sådant byte ska den nya operatören informera om att det normalt medför kostnader till nuvarande operatör. Operatören i detta fall är inte med i Telekområdgivarna.

ARN 2013-06612 – Konsumenten är betalningsskyldig under uppsägningstiden även om tjänsten inte kan användas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt  

En konsument avslutade sitt bredbandsabonnemang och sände tillbaka routern till sin operatör. Eftersom abonnemanget sades upp med en avtalad uppsägningstid på tre månader skickades räkning för denna tid till konsumenten även efter att utrustningen hade skickats tillbaka. Konsumenten ville inte betala för en tjänst som inte kunde användas.

 

ARN bedömde att konsumenten inte hade rätt att avstå från att betala för uppsägningstiden även om den tekniska utrustningen, som behövdes för att använda tjänsten, hade skickats tillbaka innan uppsägningstiden tagit slut.

ARN 2013-00490 Uppsägning kan meddelas via e-post

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten begärde att få säga upp sitt avtal om tv-abonnemang via e-post i november. Konsumenten ansåg att operatören sedan felaktigt fortsatte att skicka fakturor. Operatören ansåg att de hade kommit överens med konsumenten först i februari året efter om att avsluta tv-abonnemanget och att abonnemanget därför enligt avtalsvillkoren skulle avslutas först i april.

 

ARN konstaterade att en näringsidkare inte kan ställa formkrav på hur en uppsägning ska göras. ARN ansåg att det framgick i ärendet att konsumenten klart och tydligt hade begärt att få säga upp sitt abonnemang i november via e-post. Eftersom det också framgick att operatören fick del av uppsägningen i november och att konsumenten hade rätt att säga upp avtalet skulle därför uppsägningstiden räknas från det datumet. 

Operatören ansågs skyldig att återbetala eventuella månadsavgifter som konsumenten hade betalat efter det att abonnemanget rätteligen skulle varit avslutat.  

ARN 2010-0060 - Muntlig uppsägning via telefon kunde inte bevisas 

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten sade per telefon upp ett abonnemang hos operatören som skulle upphöra samma dag. Den person som konsumenten talade med hos operatören bekräftade att abonnemanget var uppsagt. Operatören förnekade att man tagit emot uppsägningen och det fanns ingen notering om att konsumenten hade sagt upp sitt abonnemang.

 

Nämnden konstaterade att konsumenten har bevisbördan för påståendet att han sagt upp abonnemanget samt att avtalet inte har någon uppsägningstid. Det är ostridigt att det förekommit ett samtal mellan konsumenten och företrädare för operatören. Denna omständighet var emellertid inte tillräcklig för att det, mot operatörens bestridande, skulle anses bevisat att avtalet då också sades upp. Nämnden avslog därför konsumentens yrkande om återbetalning och skadestånd.

ARN 2009-9769 - Operatörsbyte är att likställa med en uppsägning

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten skickade ett e-postmeddelande till operatörsombudet i stadsnätet, hos vilken han beställt bredbandet, med besked om att han ville byta bredbandsoperatör. Någon bekräftelse från operatörsombudet eller operatören kom inte men månadsfakturorna från operatören upphörde. 

 

Ett år senare fick konsumenten en faktura från operatören som avsåg månadsavgifter från tiden efter begäran om operatörsbyte. Konsumenten begärde prisavdrag eftersom han sagt upp avtalet. Operatören nekade och menade att uppsägningen av abonnemanget inte gjorts på rätt sätt, eftersom uppsägning ska meddelas direkt till operatören, medan begäran om operatörsbyte ska ske via operatörsombudet.

ARN ansåg att det av utredningen framgick att konsumenten skickat ett e-postmeddelande till operatörsombudet som avsåg operatörsbyte och att operatörens utskick av månadsfakturor upphört efter att meddelandet skickats. Enligt nämndens mening är ett operatörsbyte att likställa med en uppsägning av ett befintligt abonnemang. ARN konstaterade att konsumenten haft anledning att anta att e-postmeddelandet om uppsägning till operatörsombudet kommit operatören tillhanda och att uppsägningen skett på rätt sätt. Operatören rekommenderades att godta uppsägningen samt godkänna prisavdraget.

ARN 2007-1364 - Rätt till återbetalning av felaktigt inbetalda avgifter

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten skulle flytta och sade upp sitt bredbandsavtal via telefon varpå operatören skickade en uppsägningsblankett som konsumenten glömde att skicka tillbaka till operatören. Över ett år efter uppsägningen upptäckte konsumenten att operatören fortsatt att debitera henne månadsvis via autogirot och begärde därför återbetalning. 

 

Operatören nekade med hänvisning till att operatören trott att hon ville fullfölja avtalet då hon aldrig skickat in uppsägningsblanketten, inte anmält flytt enligt villkoren samt fortsatt att betala. 

ARN ansåg att det framgick att en muntlig uppsägning gjorts av ett brev från operatören som hänvisade till att man skickat en uppsägningsblankett. Det faktum att konsumenten, uppenbarligen av misstag eller i tron att operatören skulle stoppa autogireringen, fortsatt att betala abonnemangsavgiften kunde inte anses innebära att hon på nytt blev bunden av det tidigare avtalet, särskilt som hon inte utnyttjat tjänsten. ARN rekommenderade operatören att återbetala de avgifter som konsumenten hade betalat in. 

MD 2005:34 - Förutsättningar för uppsägning

Beslut: Konsumentombudsmannen fick rätt

Ett villkor i ett tidsbegränsat avtal på tolv månader om digital-tv-abonnemang till konsumenter som fastslår att om uppsägning inte sker 30 dagar före abonnemangsperiodens utgång, förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget med samma uppsägningstid, är oskäligt. 

I bedömningen vägdes in att avtalet inte krävde att företaget på lämpligt sätt och i rimlig tid påminde konsumenten innan uppsägningen skulle ske samt den långa bindningstiden. KO:s yrkande om negativ avtalsbindning avslogs däremot. MD 2005:34.

MD 2005:23 - Krav på skriftlighet

Beslut: Konsumentombudsmannen fick rätt

Avtalsvillkor med krav på skriftlig uppsägning för konsumenten bedömdes som oskäligt. MD 2005:23.