Köpställe

Som konsument har du ångerrätt enligt lag när du ingår avtal över telefon, på en webbplats, vid hemförsäljning eller vid tillfällig försäljning på allmän plats. En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om ångerrätt hittar du på denna sida.

ARN 2020-01684 – Ingen rätt att ångra köp som gjorts i galleria

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument och hennes man ingick avtal i ett köpcentrum. Försäljningsplatsen var ett litet bås. Konsumenten menade att abonnemangen fungerat dåligt och ville åberopa förlängd ångerrätt för köpet. Konsumenten ansåg att det skulle omfattas av reglerna om ångerrätt eftersom säljaren inte hade någon butik.

Operatören motsatte sig kravet och menade att köpet genomförts via en av deras återförsäljare som har en fast butik i det aktuella köpcentret sedan nio år tillbaka.

ARN anförde att en affärslokal är ett fast eller rörligt affärsställe där näringsidkaren varaktigt eller vanligen driver verksamhet. Ett avtal utanför affärslokaler äger rum till exempel då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens affärslokal eller efter det att konsumenten lämnat ett anbud på en sådan plats.

ARN ansåg att företagets mening, att avtalet ingåtts i en fast och etablerad butik, fick stöd av den bild på butiken som åberopats i ärendet. Även om butiken inte hade fyra väggar och ett tak var den att se som ett fast affärsställe där näringsidkaren vanligen och varaktigt driver verksamhet. Eftersom det därmed var att se som ett vanligt köp i butik fanns det ingen ångerrätt enligt lag. ARN ansåg vidare att konsumenten inte visat att det varit något fel i tjänsten.

ARN 2019-12833 – Rätt att ångra köp som gjorts i galleria

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde ett tv-abonnemang av en säljare i en galleria i september 2018. Konsumenten hade först blivit kontaktad av säljaren på en annan plats i gallerian. Säljaren erbjöd ett bättre avtal än konsumenten redan hade. Det nya avtalet innebar en prissänkning och 12 månaders bindningstid. När månadskostnaden höjdes efter 12 månader kontaktade konsumenten operatören och fick då veta att han var bunden till april 2020.

Operatören menade att konsumenten vid förlängningen redan hade ett avtal med bindningstid till april 2019. Den nya bindningstiden adderades då till den befintliga bindningstiden. Att det tillsammans blev längre än 12 månader framgick enligt operatören tydligt i avtalet.

ARN konstaterade att avtalet i sig var tydligt och att det inte kunde påvisas att det var något fel i tjänsten. Frågan var då om konsumenten hade rätt att ångra avtalet. Nämnden tog först ställning till om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler var tillämplig.

ARN redogjorde utförligt för lagens förarbeten gällande vad som skulle ses som affärslokaler. ARN tog även upp den icke-bindande vägledningen för tillämpningen av direktivet om konsumenträttigheter som EU (DG Justice) publicerat.

Konsumenten hade enligt ARN uppgett att köpet ingåtts på distans, det vill säga med en säljare i en galleria och att konsumenten först blivit kontaktad av säljaren på en annan plats i gallerian. Operatören hade inte motsatt sig denna uppgift utan menat att avtalet ingåtts via en återförsäljare som stod i en galleria. ARN menade därför att distansavtalslagen var tillämplig.

ARN gick sedan utförligt igenom en näringsidkares informationsskyldighet enligt distansavtalslagen. Nämnden konstaterade att operatören, trots att nämnden efterfrågat detta, inte hade redogjort för om någon och i sådana fall vilken information som lämnats gällande ångerrätten. Operatören hade alltså inte visat att man informerat konsumenten på det sätt som anges i distansavtalslagen. Av detta följde att ångerfristen förlängdes med ett år och 14 dagar. Konsumenten hade uppgett att avtalet ångrats efter 12 månader och hade därmed ångrat avtalet inom den utsträckta ångerfristen. Det innebar att konsumenten skulle försättas i samma situation som om hen inte ingått avtalet från början. Vid avtalets ingående hade konsumenten ett avtal som sträckte sig till april 2019. Konsumenten hade därför rätt att frånträda avtalet från och med denna tidpunkt. Nämnden rekommenderade operatören att avstå från att kräva betalt från april 2019 och att betala tillbaka det belopp som konsumenten betalat från denna tidpunkt.

ARN 2018-13726 – Konsumenten har bevisbördan för att ett avtal ingåtts utanför affärslokal

Beslut – Konsumenten fick inte rätt

En konsument tecknade ett mobilabonnemang med 24 månaders bindningstid vid en försäljningsdisk i en galleria. Konsumenten ansåg att han hade 14 dagars ångerrätt. Konsumenten tog även emot en dator som enligt hans uppfattning skulle ingå i månadskostnaden. Dagen efter att avtalet ingicks gick konsumenten tillbaka till butiken med datorn i den oöppnade förpackningen och försökte ångra avtalet. Operatören gick inte med på att låta konsumenten ångra köpet.

Operatören menade att konsumenten tecknat ett mobilabonnemang med en förhöjd månadsavgift, motsvarande en delbetalning av datorn. Avtalet tecknades via en återförsäljare i en fast butik i ett köpcenter. När konsumenten meddelade operatören att han ville ångra avtalet hänvisades han till återförsäljarens kontor, där han åter hänvisades till butiken där avtalet ingåtts. Konsumenten valde dock att inte lämna tillbaka datorn och avstod på så vis från att ångra sig.

ARN hade först att ta ställning till om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) var tillämplig i det aktuella fallet. Denna lag gäller, utöver alla distansavtal och avtal som träffas utanför en näringsidkares affärslokaler, även avtal som träffas i en affärslokal om konsumenten kontaktas av försäljaren på någon annan plats utanför lokalen. Med affärslokal avses fasta eller rörliga lokaler som näringsidkaren, permanent eller säsongsvis, använder för sin verksamhet. Här omfattas även t ex kiosker, varubussar och marknads- eller mässtånd. Hänsyn tas till hur regelbunden verksamheten är i lokalen. Ett försäljningsställe i en galleria, där en näringsidkare under några dagar säljer sina produkter, tolkas av nämnden som motsatsen till en affärslokal. Hänsyn bör i bedömningen även tas till om det skulle vara naturligt för konsumenten att själv söka upp lokalen för att göra ett köp i motsats till om försäljningstillfället snarare är ett överraskningsmoment för konsumenten.

ARN konstaterade att konsumenten inte lyckats visa att distansavtalslagen och ångerrätten var tillämplig. Konsumenten hade inte invänt mot operatörens påstående om att försäljningen ägt rum i en fast butik. Han hade inte heller presenterat något underlag som visade att avtalet ingåtts vid en plats som inte var en fast butik. ARN avslog därför konsumentens krav om att få ångra avtalet.

ARN 2014-06843 – Ångerrätt när konsument lockats in i butik

Beslut: Konsumenten fick rätt 

En konsument passerade en butik och blev bjuden på en tablettask av en försäljare som stod utanför butiken. Konsumenten gick med in i butiken och tecknade ett avtal för mobiltelefon men ansåg att hon blivit lurad. Konsumenten ville återlämna telefonen och abonnemanget dagen efter men nekades på grund av att förpackningen var öppnad. 

Återförsäljaren uppgav att konsumenten kommit in i butiken och tecknat avtal. Konsumenten fick då hjälp med installationen av mobilen och återförsäljaren menade att konsumenten innan dess informerades om att det innebar att öppet köp då inte skulle gälla.

ARN prövade om konsumenten haft ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För avtal som ingås i en affärslokal som exempelvis en butik gäller som huvudregel inte ångerrätt. Dock kan ångerrätt gälla om konsumenten blir kontaktad av försäljaren utanför affärslokalen innan avtalet ingås. Eftersom återförsäljaren inte invände mot konsumentens påstående att hon blivit kontaktad av försäljaren utanför butiken ansåg ARN det utrett att både säljaren och konsumenten samtidigt befunnit sig utanför butiken och att de därefter gått in i butiken för att ingå avtal. För att en konsument ska anses ha blivit kontaktad av försäljaren krävs att näringsidkarens erbjudande ska ha riktats mot en särskild konsument. ARN skriver bland annat så här:

"Att enbart erbjuda förbipasserande konsumenter reklamblad eller gåvor, såsom tablettaskar, för att locka in dem i en butik kan enligt nämndens bedömning inte anses innebära att en sådan kontakt tas som gör att bestämmelsen ska gälla. I ärendet framgår dock att mötet mellan [konsumenten] och säljaren varit mer individualiserat än så. Enligt nämndens bedömning riktade sig säljaren till [konsumenten] på ett sätt som innebar att hon i vart fall kände sig övertalad att gå in i butiken, vilket enligt nämndens bedömning innebär att [konsumenten] blivit kontaktad av [säljaren] på det sätt som avses i distansavtalslagen."

Avtalet ansågs därför vara ett avtal utanför affärslokal och konsumenten fick rätt att ångra avtalet. Ångerrätten gäller även då en vara är använd, men konsumenten kan bli skyldig att ersätta näringsidkaren för varans värdeminskning om värdeminskningen beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Om avtalet gäller en tjänst kan konsumenten bli ersättningsskyldig för en proportionell andel av det avtalade priset. För att konsumenten ska bli ersättningsskyldig krävs också att näringsidkaren informerat konsumenten om ångerrätten på korrekt sätt enligt lag. Eftersom återförsäljaren i det här fallet inte hade informerat konsumenten om villkoren för ångerrätten hade återförsäljaren inte rätt till ersättning för värdeminskning av mobiltelefonen eller för att abonnemanget använts.

ARN 2014-06330 – Ingen ångerrätt vid köp i försäljningsstånd i köpcentrum

Beslut: konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick avtal om mobilt bredband med router och en surfplatta till ett visst pris vid en återförsäljares försäljningsstånd i ett köpcentrum. Konsumenten beskriver att försäljaren kallade på hennes uppmärksamhet när hon passerade försäljningsståndet. När konsumenten ville ångra avtalet nekades hon eftersom försäljaren menade att ångerrätt inte gäller vid köp i affärslokal. 

Återförsäljaren anförde också att konsumenten inte heller haft rätt till öppet köp på grund av att förpackningarna var öppnade. 

ARN prövade i första hand om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler var tillämplig. Huvudregeln är att ångerrätt inte gäller i en affärslokal. En affärslokal är en lokal (t. ex. butik, kiosk, monter, stånd) där regelbunden försäljning sker. Om ångerrätten är tillämplig måste bedömas från fall till fall, men ARN framhåller i beslutet att avtal som ingås i lokaler som inte tydligt kan identifieras som lokaler där försäljning till allmänheten sker, kan betraktas som avtal utanför affärslokaler. I det här fallet ansågs avtalet ha ingåtts i en affärslokal eftersom försäljning vid det aktuella ståndet i köpcentrumet sker regelbundet.

ARN prövade vidare om konsumenten ändå haft rätt att ångra avtalet enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eftersom konsumenten beskrev att hon blivit lockad till ståndet. För att en konsument ska ha ångerrätt krävs nämligen att konsumenten ska ha blivit kontaktad av försäljaren utanför affärslokalen. Både försäljaren och konsumenten ska samtidigt ha befunnit sig på en annan plats en bit ifrån affärslokalen och alltså inte i direkt anslutning till affärslokalen när försäljaren kontaktade konsumenten innan avtalet ingicks. I det aktuella fallet gjorde ARN bedömningen att försäljaren befann sig i anslutning till affärslokalen när denne kontaktade konsumenten. Därför hade konsumenten inte ångerrätt. Konsumenten kunde inte heller visa att hon skulle ha haft rätt till öppet köp.

ARN 2014-06167 – Ångerrätt när konsument tecknat avtal på marknad

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument blev kontaktad av en säljare på Kiviks marknad som ville ge konsumenten möjlighet att ringa billigare. Konsumenten köpte en mobiltelefon med tillhörande abonnemang. Telefonen fungerade inte eftersom det var något fel på SIM-kortet enligt konsumenten som därför begärde att få häva köpet men fick avslag. Konsumenten fick samtidigt reda på att abonnemanget skulle bli dyrare än hans tidigare avtal och begärde då att få ångra köpet.

Säljaren motsatte sig rätten till ånger då de ansåg att köpet inte gjorts på distans och att de endast tillåter ånger vid obruten förpackning. Problemen med telefonen berodde på att konsumenten använt ett SIM-kort från en annan operatör och telefonen var operatörslåst. Telefonen var därför inte felaktig. Konsumentens fru var i kontakt med säljaren strax efter köpet och klagade på den påstått felaktiga telefonen men detta löste sig. Därefter hörde konsumenten inte av sig på nästan ett år.

ARN ansåg att avtalet föll under lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eftersom det ingicks på en marknad. Av utredningen framgick att konsumenten begärt att få frånträda avtalet bara någon dag efter köpet. Anmälan till ARN skickades in fyra dagar efter köpet – konsumenten hade därför i rätt tid meddelat att konsumenten ville nyttja ångerrätten. Konsumenten hade därför rätt att ångra avtalet och få tillbaka vad konsumenten betalat för telefonen och abonnemanget mot att konsumenten lämnade tillbaka telefonen.

ARN 2013-06019 - Ångerrätt för mobil som köpts över internet men hämtats i butik

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument köpte en mobiltelefon över internet och valde att hämta ut telefonen i butik. Vid köpet fick konsumenten både en beställningsbekräftelse och information om ångerrätt. Konsumenten hämtade ut telefonen men ville sedan ångra köpet enligt distans- och hemförsäljningslagen.

 

Enligt bolaget hade konsumenten inte ångerrätt eftersom det inte rörde sig om ett distansköp då köpet av mobiltelefonen slutförts i butik, samt för att förpackningen var öppnad.

ARN prövade dels om köpeavtalet omfattades av distans- och hemförsäljningslagen, dels om ångerrätten upphör att gälla om förpackningen öppnas. ARN ansåg att köpet slutfördes i och med orderbekräftelsen och att kravet för distansköp därmed är uppfyllt. Att mobiltelefonen hämtades och betalades i butik medförde inte att köpet inte kunde omfattas av distans- och hemförsäljningslagen.

ARN anförde också att ångerrätten inte förbrukas om varan har förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den. Att en förpackning öppnas medför normalt sett inte att konsumenten förlorar sin ångerrätt enligt lag. Konsumenten hade rätt att ångra sitt köp enligt distans- och hemförsäljningslagen.