Satellit

Framförallt på båtar är det vanligt att man blir uppkopplad mot satellittelefoni när inga mobilmaster finns att tillgå. Detta kan bli väldigt dyrt att använda och man bör vara uppmärksam på detta och stänga av funktioner för dataanvändning för att inte riskera ofrivillig uppkoppling. På denna sida hittar du tvister om debitering för samtal och datatrafik via satellit som Allmänna reklamationsnämnden har prövat.

ARN 2023-12809 – Inget betalningsansvar för satellittrafik utan avtalsstöd

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument debiterades för satellittrafik när hon befann sig i en hamn under en utlandsvistelse. Innan hon reste läste hon på operatörens hemsida att samtal fungerar som vanligt som i Sverige. Konsumenten fick ingen information om att det kan ske en debitering för satellittrafik. I ARN begärde hon återbetalning av kostnaden för satellittrafiken.

Operatören motsatte sig kravet och framförde bland annat att konsumenten fick ett sms om att hon var uppkopplad mot satellit samt att de har information på sin hemsida om att satellittrafik är kostsamt och bör undvikas. Sms:et löd: ”Hej! Du är nu ansluten via satellit. Samtal, data, SMS och MMS blir därför dyrare än ordinarie taxa inom Sverige. Tänk på att surfpaket inte gäller i detta nät”.

ARN konstaterade att villkoren som operatören lämnat in till nämnden saknar information om kostnaden för satellitsamtal. Operatören hade inte heller visat att de tydligt informerat konsumenten om dessa kostnader eller att de hade stöd i avtalet att kräva betalt för trafiken. Operatören hade därmed inte bevisat att de hade rätt att kräva betalt för satellittrafiken och konsumenten hade därför rätt till återbetalning.

ARN 2019-13443 – Konsumenten fick betala för datatrafik via satellit

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten åkte båt från Sverige till Polen och fick ett sms om att hen var ansluten via satellit och att samtal, data, sms och mms därför blev dyrare än vanlig taxa inom Sverige. Konsumenten menade att telefonen inte användes förrän i Polen, men fick ändå en faktura där det ingick en kostnad på 521 kronor för surf via en satellitmottagare. Utöver att telefonen inte använts hänvisade konsumenten bland annat till att denne inte hade fått någon prislista eller ingått något avtal med detta satellitnät.

Operatören menade bland annat att en mobiltelefon alltid söker efter den bästa uppkopplingen. När täckningen till närmaste mast tappades kopplades mobiltelefonen upp sig på en satellitmottagare. Operatören nämnde också att det finns applikationer och bakomliggande system i en mobiltelefon som kräver uppkoppling via datatrafik för att de ska fungera. Vid uppkopplingen mot satellit skickades ett sms med information till konsumenten. Att ta fram rådande taxa för det specifika nätet låg inte på operatörens ansvar utan på konsumenten, enligt operatören. I sms:et fanns en länk för information avseende detta. Vid tillfället var prissättningen 175 kronor per MB.

ARN menade att det ankom på konsumenten att visa att det förekommit ett fel i tjänsten som berättigade till nedsättning av fakturan. I de allmänna villkoren framgick att denna typ av kostnad ankom på konsumenten att själv informera sig om. Konsumenten hade vidare informerats via sms om att uppkoppling mot satellit skulle ske. Enligt nämndens bedömning hade konsumenten inte visat att det förekommit något fel i tjänsten.

ARN 2017-10514 – Konsumenten betalningsskyldig vid uppkoppling mot satellit

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade ett fastprisabonnemang hos en operatör. När konsumenten reste på en färja mottog han ett telefonsamtal som varade i 22 minuter. Kostnaden för samtalet blev 1725 kr eftersom det skett via satellitnät. Konsumenten menade att det inte framgick av operatörens prislista vilka priser som gäller för mottagning av samtal samt att han inte fått något sms med information om de speciella villkor som gäller för telefoni under färjeresan. Konsumenten menade också att prissättningen var orimlig.

Operatören menade att det får anses allmänt känt att nyttjande av mobiltrafik utanför Sveriges gränser kan vara förknippat med höga kostnader samt att både Post- och telestyrelsens samt operatörens hemsida informerar om detta. När konsumenten kopplas upp mot satellit syns satellitens namn i telefonens display och prisinformationen framgår av operatörens prislista. Operatören menade också att ett sms skickades till konsumenten när dennes mobil kopplat upp sig mot satelliten.

ARN menade att det av den utredning som operatören gett in till nämnden framgått att konsumenten upplysts via sms att hans telefon kopplats upp mot satellitnät. Enligt nämnden borde konsumenten förstått att detta kunde medföra högre avgift för samtalstrafik och hans begäran om betalningsbefrielse avslogs.