Samtalspott och surfpott

Din rätt att få återbetalning av innestående pott vid uppsägning beror på vad som står i ditt avtal med operatören. För avtal som ingås från och med den 3 juni 2022 gäller nya regler för avtalsvillkor om återbetalning av pott när du använder förhandsbetalda tjänster (som kontantkort) och byter operatör.

Återbetalning av samtalspott och surfpott vid uppsägning

Om operatören meddelar att du förlorar din pott när du säger upp avtalet med operatören måste operatören visa att det finns stöd för det i avtalet. Ett sådant avtalsvillkor får dock inte vara utformat på ett sätt som kan anses oskäligt eller obalanserat.

Ett exempel på en obalans är ett avtalsvillkor som innebär att operatören har rätt att behålla förskottsbetalda samtalspotter när abonnenten beslutar att säga upp avtalet utan att abonnenten har motsvarande rätt till ersättning när operatören säger upp avtalet.

Rätt till återbetalning av pott vid operatörsbyte 

Från och med den 3 juni 2022 gäller nya regler för kontantkort som innebär att operatören ska använda avtalsvillkor som kan ge dig rätt att i vissa fall få kvarstående tillgodohavanden - pott - återbetalad om du byter telefoni- eller bredbandsoperatör.