Wi-Fi/trådlös uppkoppling

På den här sidan hittar du beslut i Allmänna reklamationsnämnden som rör tvister om trådlös uppkoppling, WiFi.

ARN 2019–01057 - Ej fel på tjänst när router placerats på avtalad plats

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiberanslutning och en router placerades av tekniker på ett sådant sätt att trådlös uppkoppling inte fungerade i hela huset. Konsumenten ville att routern skulle placeras på ett annat ställe men detta ville operatören inte stå till tjänst med. Konsumenten yrkade på avhjälpande av felet och få den trådlösa tjänst som var överenskommen.

Operatören motsatte sig kravet och anförde att konsumenten inte hade beställt trådlös tv och bredband, för detta skulle det behövas en tilläggstjänst. Operatören hade därmed levererat fiber och tjänster i enlighet med vad konsumenten beställt. Konsumenten hade godkänt de allmänna villkoren och även klarrapporten av fiberinstallationen. Denne hade även godkänt förprojekteringen där parterna kommit överens om placering av fiberkonvertern.

ARN menade att operatören presterat i enlighet med avtal och att grund saknades för ersättningsskyldighet och konsumentens yrkande avslogs därför.

ARN 2018-12187 – Rätt att häva avtal på grund av låg bredbandshastighet

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument ingick avtal om bredbandstjänst med hastigheten 250/100, men konsumenten ansåg att han endast haft en tiondel av denna hastighet. Han fick använda kabel de första 14 dagarna, trots att han köpt router av företaget. Han kunde därför inte testa routern innan ångerfristen gått ut och avslutade tjänsten efter tre veckor. Han har inte fått ångerblankett och begär att fakturorna annulleras.

Operatören framförde att de har gjort en teknisk utredning via stadsnätet och konstaterat att allt fungerade som det ska. Tekniker hade inte heller hittat något fel på anslutningen. Tjänsten har en månads uppsägningstid medan routern har avtal med bindningstid som operatören vill slutfakturera.

Nämnden skriver att konsumenten har bevisbördan för att det föreligger ett fel. Nämnden menar att det framgår av utredningen att routern inte klarat att leverera en rimlig bredbandhastighet. Felet är så pass allvarligt att konsumenten har rätt att häva köpet. Det som betalats in ska återbetalas.

ARN 2018–07965 - Lägre hastighet än avtalat vid trådlös anslutning är inte fel på tjänsten

Beslut:Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde bredband, telefoni och tv-tjänster och bredbandet skulle ha en hastighet på 100 Mbit/s. Bredbandet kom inte upp i denna hastighet och tvn hade dålig funktion. Konsumenten reklamerade och krävde ominstallation, i andra hand återbetalning av abonnemangskostnader och även skadestånd. Konsumenten yrkade också på hävning av tjänsterna. 

Operatören hänvisade till villkoren där det står att överföringshastigheten inte garanteras vid trådlös anslutning till bredbandsutrustningen. Operatören avslutade konsumentens abonnemang av goodwill men motsatte sig övriga yrkanden.

ARN anförde att konsumenten inte kunnat styrka att tjänsten varit felaktig och avslog yrkandet.

ARN 2017-08961 - Konsumenten kunde inte bevisa muntligt löfte om att trådlös anslutning skulle fungera

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde installation av bredband, telefoni, tv och trådlös router. Enligt konsumenten redogjorde han tydligt för sina behov och säljaren lovade att det inte var några problem att få trådlös anslutning. Efter flera besök av tekniker konstaterades dock att det krävdes kablar för att tv:n skulle fungera i huset. Med anledning av detta begärde konsumenten ersättning för bland annat installation och utrustning som inte kunnat användas.

Operatören menade att konsumenten vid beställningen hade fått information om trådlöst alternativ som en tilläggsprodukt och att det finns aspekter som kan påverka den trådlösa signalen, exempelvis avstånd mellan router och mottagare, väggarnas tjocklek och yttre påverkan. I konsumentens bostad saknades det möjlighet att få trådlös signal. Operatören menade också att det saknades underlag som styrker den påstådda överenskommelsen.

ARN menade att en tjänst är felaktig om den inte utförs fackmässigt eller om den avviker från parternas avtal. Det är konsumenten som ska bevisa att tjänsten är felaktig. Enligt ARN hade inte konsumenten bevisat att operatören hade lovat att trådlös anslutning skulle fungera och tjänsten ansågs därför inte avvika från parternas avtal. Det fanns inte heller någon annan omständighet som bevisade att det fanns något fel i tjänsten och konsumentens krav avslogs därför.

ARN 2016-02098 - Muntliga löften om trådlösa tjänster kunde inte bevisas

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument tecknade avtal om installation av fiber och i samband härmed utlovades trådlösa tjänster. Tekniker som var på plats godkände placering av modem i sovrummet. Det visade sig senare att det behövdes kablar för att tjänsterna skulle fungera fullt ut, något som inte framgått. Leverantören menade att den trådlösa funktionen fungerade enligt routerns specifikation. Om leverantören hade informerat om att det behövdes kablar i denna utsträckning menade konsumenten att hen aldrig valt denna lösning. Den trådlösa funktionen hade muntligen utlovats av leverantörens säljare.

Fiberleverantören anförde att den trådlösa funktionen fungerade enligt routerns specifikation. De menade att tjänsten fungerade sånär som på i ett av rummen där betongväggar omöjliggjorde trådlös uppkoppling om dörren var stängd. Enligt leverantören hade leverans skett enligt avtal.

ARN konstaterade inledningsvis att konsumenttjänstlagen var tillämplig. Enligt denna lag ska tjänsten utföras fackmässigt. Det är konsumenten som ska visa att tjänsten är felaktig vid den tidpunkt då uppdraget avslutades. Nämnden anförde vidare att ärendet inte rörde själva fiberinstallationen utan den trådlösa routern. Det stod klart att denna inte fungerade på alla platser i huset och enligt nämndens erfarenhet har trådlös teknik vissa begränsningar. På denna grund och leverantörens bestridande fann ARN att konsumenten inte bevisat att det varit fel på uppkopplingen. Nämnden tog sedan upp frågan om huruvida den trådlösa uppkopplingens funktion innebar att själva installationen avvek från avtalet. Nämnden konstaterade här att det inte framgick av avtalet att uppkopplingen skulle vara helt trådlös. Konsumenten hade inte heller kunnat bevisa den muntliga utfästelsen om den trådlösa uppkopplingens prestanda. Konsumenten hade därmed inte bevisat att tjänsten avvek från vad som var avtalat. ARN avslog därför yrkandet.