Ångerrätt

Du har inte alltid ångerrätt som konsument. Nedan beskriver vi när du har ångerrätt, hur operatören ska informera dig, hur du bör göra om du vill ångra ett avtal och vad du kan bli ersättningsskyldig för om du ångrar dig.

När har du ångerrätt?

Du har ångerrätt enligt lag om:

 • Du ingår avtal på distans, till exempel via telefon eller internet
 • Du ingår avtal utanför affärslokaler, till exempel i din bostad eller endast tillfällig försäljning i köpcentrum eller på gatan
 • Du ingår avtal i affärslokaler om du omedelbart innan du ingår avtal blir kontaktad av försäljaren utanför affärslokalen, till exempel om säljaren lockar in dig i butik där du sedan ingår avtal
 • Du ångrar dig inom ångerfristen på 14 dagar (läs mer om hur ångerfristen räknas nedan)

Du har inte ångerrätt enligt lag om:

 • Du har ingått avtal i en affärslokal, till exempel i butik.
 • Du har ingått avtalet i egenskap av att vara företagare (se dock vår sida om företagsavtal med privatperson). Notera också att enligt Telekområdgivarnas uppföranderegler har enskilda näringsidkare samma ångerrätt som konsumenter från och med 1 juli 2017.
 • Du har ingått avtal utanför affärslokaler och det totala priset är mindre 400 kronor
 • Du ångrar dig efter ångerfristen på 14 dagar. Notera dock att ångerfristen kan förlängas om du inte har fått korrekt information om din ångerrätt

Observera! Om du ingått avtalet i en butik gäller alltså inte ångerrätten. Du kan i så fall endast frånträda avtalet om det framgår av avtalet att "öppet köp", eller liknande gäller.

Mer information Här hittar du rättsfall om köpställe och öppet köp.

Hur ska du ångra köpet?

Du kan ångra dig via e-post, brev eller telefon. Om det uppstår en tvist om huruvida du har ångrat dig är det du som måste kunna bevisa att du skickat ett meddelande om ånger på ett ändamålsenligt sätt och när det skickades. Det är därför fördelaktigt ur bevissynpunkt att ångra sig skriftligt och spara en kopia. Viktiga meddelanden som skickats med brev kan det därför också vara bra att skicka rekommenderat eller via e-post. Det finns dock inga formkrav enligt lag och operatören får exempelvis inte kräva att du ångrar dig skriftligt.

 

Om du ångrar dig på operatörens webbplats ska du snarast få en bekräftelse på att operatören tagit emot ditt meddelande. Bekräftelsen ska du få i läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig.

Om du endast pratar med operatören i telefon bör du be om en skriftlig bekräftelse på att du ångrat dig och när, eller spela in samtalet. Annars kan det bli svårt för dig att visa att du ångrat dig i tid om det uppstår en tvist om detta. Även om du kan visa att du ringt operatören är det inte säkert att det räcker eftersom du då inte kan bevisa vad som sagts.

 • Rekommendation! Vi rekommenderar alltid skriftlig ånger så att du kan visa vad du framfört till operatören i efterhand, gärna via e-post.
 • Viktigt! Du ansvarar för att operatören förstår avsikten med ditt meddelande. Om operatören missförstår din avsikt har det ingen betydelse att du skickat ett meddelande till operatören på ett korrekt sätt. Var därför tydlig med att du vill ångra avtalet. Konsumentverket har en ångerblankett som du kan använda.

Operatören bär risken för meddelandet

Om du kan bevisa att du meddelat att du vill ångra dig på något av ovanstående sätt får du använda din ångerrätt även om ditt meddelande försenas eller inte kommer fram till operatören.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om hur du ångrar ditt köp.

Hur räknas ångerfristen?

Ångerfristen är på 14 dagar och räknas från olika tidpunkter beroende på om du ingått ett avtal om en tjänst, eller ett avtal om en vara.

Ett abonnemang kan du normalt ångra inom 14 dagar räknat från dagen efter du ingick avtalet.

En vara (till exempel telefon, dator, surfplatta) kan du ångra inom 14 dagar räknat från dagen efter du tagit emot varan.

Notera dock att ångerfristen inte börjar löpa förrän du fått korrekt information om ångerrätten enligt lag. Ångerfristen förlängs i sådant fall tills informationen ges och kan förlängas så långt som upp till ett år efter att den skulle ha löpt ut om informationen getts på korrekt sätt.

Om ångerfristen går ut på en lördag, söndag eller helgdag så förlängs ångerfristen till nästkommande vardag.

Mer information Här hittar du rättsfall om ångerfrist.

Hur ska operatören informera dig om ångerrätten?

Informationen om ångerrätt ska innehålla om och under vilka förutsättningar det finns ångerrätt, hur lång tidsfristen är, övriga villkor för ångerrätten och hur du ska göra för att ångra dig. Operatören ska också ge dig ett standardformulär som du kan använda för att ångra dig.

 

Om avtalet ingås via telefon kan formuläret skickas med e-post till dig eller att du får ta del av det genom att du får information om hur du kan hitta det på operatörens webbplats. Du ska få informationen klart och begripligt, vilket innebär att du ska få information på ett sätt som är lätt för dig att ta del av och förstå. 

Säljaren ska ta särskild hänsyn till behovet hos särskilt utsatta personer på grund av nedsatt mental, fysisk eller psykisk funktionsförmåga, ålder eller sådan godtrogenhet som försäljaren rimligen kan förväntas förutse.

Du måste emellertid inte använda formuläret för att ångra dig utan du kan meddela att du vill ångra dig på vilket sätt som helst så länge som det är tydligt att du vill ångra dig.

Telekområdgivarna rekommenderar dock att du ångrar dig skriftligt, exempelvis via e-post, och ser till att ha kvar en kopia på att du ångrat dig som bevis.

 • Viktigt! Om du inte får information enligt ovan börjar inte ångerfristen att löpa och förlängs tills du fått informationen. Den kan dock maximalt förlängas i upp till ett år efter det att den skulle ha löpt ut om du fått korrekt information från början. Vid en tvist är det operatören som ska kunna bevisa att du fått korrekt information om ångerrätt.

Vad kan du få betala om du ångrar dig?

Om du ångrar dig kan du bli ersättningsskyldig gentemot operatören för nedanstående kostnader.

 

Returfrakt

Generellt är regeln att du ska betala returfrakten när du ångrar dig. Om du valt ett dyrare leveranssätt  än det operatören normalt använder får du betala mellanskillnaden.

Startad tjänst

Om du uttryckligen begärt att tjänsten ska påbörjas under ångerfristen kan du få betala en proportionell andel av priset för den tjänst som delvis utförts. Om du till exempel börjar använda tjänsten under ångerfristen kan du bli skyldig att ersätta företaget till viss del. Ersättningsbeloppet ska vara skäligt och stå i proportion till omfattningen av den del av tjänsten som levererats fram till dess att du ångrade dig, jämfört med priset för den fullt utförda tjänsten enligt avtalet. Om det totala priset enligt avtalet är oskäligt högt ska ersättningsbeloppet beräknas utifrån marknadsvärdet av det som levererats. Om beloppet inte är skäligt ska det sänkas.

Värdeminskning av hårdvara

Om du hanterat en vara i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att undersöka varans egenskaper eller funktion kan du bli skyldig att ersätta operatören för produktens värdeminskning.

 • Viktigt! Du har alltid rätt att undersöka varan på samma sätt som i en butik. Eftersom du normalt kan se och känna på en mobil eller dator utan förpackning i en butik har du till exempel alltid rätt att öppna en förpackning för att se och känna på varan.

Värdeminskning på hårdvara kan bestå av företagets kostnad för exempelvis rengöring, reparation, omprogrammering av hårdvaran eller mellanskillnaden mellan en ny och begagnad vara om varan inte längre kan säljas som ny. Företaget ska också enligt god yrkessed förfoga över varan så att den går att sälja igen till högsta möjliga pris så att kostnaden för värdeminskning som du ska betala blir så låg som möjligt.

Ersättningsskyldighet förutsätter information

För att du ska bli ersättningsskyldig för returfrakt, startad tjänst eller värdeminskning av hårdvara krävs att operatören har informerat om detta.

Vid en tvist är det operatören som ska kunna bevisa att informationen getts.

Mer information Här hittar du rättsfall som handlar om ångerrätt efter att du påbörjat din tjänst eller använt din produkt.

Telekområdgivarna ger inte rådgivning om så kallade hårdvaruärenden, det vill säga tvist kring produkter utan koppling till abonnemang då det faller utanför vårt uppdrag.

Vad ska operatören betala tillbaka om du ångrar dig?

Om du betalat något för tjänsten och/eller varan ska operatören betala tillbaka detta senast inom 14 dagar från den dag operatören tog emot ditt meddelande om ånger. Om du tagit emot en vara behöver du normalt dock först kunna visa att du skickat tillbaka denna. Du ska skicka tillbaka varan senast inom 14 dagar från att du meddelade att du vill ångra dig.