Ersättning

Du kan få olika typer av ersättning vid fel och avbrott på en tjänst. Det kan bli aktuellt med prisavdrag och i vissa fall även skadestånd. Även vid leveransförsening kan du ha rätt till skadestånd. Din rätt till ersättning styrs till stor del av dina avtalsvillkor.

 

Prisavdrag vid fel

Vid fel eller avbrott på tjänsten som inte beror på dig, har du rätt att kräva att operatören gör prisavdrag på fakturan. Prisavdraget ska motsvara kostnaden för den tid som tjänsten inte har fungerat. Tiden räknas från den dag du framförde ditt klagomål till operatören gällande felet. Det är därför viktigt att du klagar så fort du upptäcker ett fel. Det är bäst att göra ett skriftligt klagomål.

Skadestånd vid fel eller leveransförsening

I vissa fall kan du ha rätt till skadestånd för merkostnader som du har haft på grund av ett fel på tjänsten eller en leveransförsening, men operatören har också möjlighet att friskriva sig från skadeståndsskyldighet. I en del avtal står det till exempel att operatören ska ha varit vårdslös för att du ska ha rätt till skadestånd.

Om operatören har friskrivit sig i avtalet ska begränsningen ändå vara skälig gentemot dig som konsument. Skäligheten beror på avtalsvillkorens utformning och omständigheterna i det enskilda fallet och det kan därför vara svårt att förutse vad som gäller.

Förutom att operatören kan begränsa din rätt till skadestånd i sina allmänna villkor har du inte heller rätt till skadestånd:

  • Om du inte kan visa att du gjort någon reklamation av felet eller förseningen
  • Om du inte kan visa att du drabbats av en ekonomisk skada, exempelvis med hjälp av kvitton eller intyg
  • Om din skada är en osannolik följd av felet eller leveransförseningen
  • Om du inte kan visa att du försökt begränsa din skada
  • För skada som inte är ekonomisk (så kallad ideell skada) såsom personligt lidande, besvär, nedlagd tid, sveda och värk, såvida du inte kan visa att lidandet beror på ett brottsligt angrepp eller att du drabbats av personskada
  • Om skadeståndet gäller förlust i din näringsverksamhet och det framgår av ditt avtal att sådan förlust inte ersätts

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om ersättning.