Om operatören ändrar villkor

En operatör kan inte utan vidare ändra villkoren i avtalet. Nedan kan du läsa mer om ändrade villkor för avtal med bindningstid och för tillsvidareavtal.

Ändrade villkor under bindningstid 

En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Det innebär att om du har ingått ett avtal med bindningstid ska avtalet gälla under hela bindningstiden. En villkorsändring av ett avtal med bindningstid är endast tillåten om operatören har uppgett ett giltigt skäl som står angivet i avtalet. Om operatören däremot ändrar villkoren under bindningstiden, utan att hänvisa till ett giltigt skäl som finns angivet i avtalet, kan du ha rätt att häva avtalet och begära skadestånd för dina merkostnader med hänsyn till operatörens kontraktsbrott. 

 

Mer information

Här hittar du rättsfall som handlar om ändrade och otillåtna villkor.

Tillsvidareavtal

I ett tillsvidareavtal, det vill säga ett avtal där tjänsten tillhandahålls löpande på obestämd tid, får operatören ändra villkoren under förutsättning att operatören meddelar dig om ändringen minst en månad innan den träder i kraft. Operatören måste också informera dig via ett "varaktigt medium" (som brev eller e-post) om att du har rätt att avsluta avtalet utan någon ytterligare kostnad eller avgift. Detta gäller inom tre månader från att operatören underrättat dig om ändringen om du inte godtar de nya villkoren.

  • OBS! Om operatören genomför ändringar som enbart är till din fördel behöver de inte uppfylla kraven ovan.

Uppköp och liknande händelser

Ibland kan det inträffa att en annan operatör än den du träffade avtal med blir din avtalspart, exempelvis när en operatör köps upp av en annan operatör.

Information i avtalet hos tidigare operatör

Det finns inga klara regler för vad som gäller när en operatör köper upp en annan operatörs kunder (kundstock). 

 

Det ska framgå av villkoren mellan konsumenten och den tidigare operatören vilka regler som gäller vid en eventuell överlåtelse av avtalet till en ny operatör för att överflyttningen ska vara avtalsenlig. En operatörsöverlåtelse kan därför innebära att en annan operatör än den du ingått avtal med står som avtalspart för din tele-, tv- eller bredbandstjänst.

Ändrade villkor hos övertagande operatör 

Vid uppköpssituationer kan det hända att den nye operatören av olika skäl inte kan informera om uppköpet och förändringen av villkoren innan själva övertagandet. Till exempel kan operatören kanske inte offentliggöra köpet innan det är genomfört, eftersom det skulle kunna vara börspåverkande. Företagsuppköp kan ibland också gå väldigt snabbt och operatören kanske inte hinner informera kunderna om villkorsändringar inom den tid (en månad) som krävs. 

  • OBS! Om den övertagande operatörens villkor skiljer sig från den tidigare operatörens ska reglerna om ändrade villkor gälla, det vill säga att du har rätt att säga upp ett tillsvidareavtal utan kostnad inom tre månader om du inte accepterar de nya villkoren.

Prisförändringar under avtalstiden

Om din operatör erbjuder ett lägre pris till nya kunder än det som du betalar, har operatören ingen skyldighet att sänka ditt pris såvida det inte finns en ”lägsta pris-garanti” eller liknade i avtalet. Det innebär att om du har ingått ett avtal med ett visst pris ska avtalet gälla tills avtalet avslutas eller omförhandlas. Till exempel är både du och operatören normalt bundna till ett avtalat pris under eventuell bindningstid. Du kan därför inte kräva att få del av en prissänkning under bindningstiden om inte annat framgår av avtalet. Däremot kan du kontakta operatören om du har ett tillsvidareavtal och höra om du kan få ett bättre erbjudande.