Oskäliga villkor

Villkor kan anses vara oskäliga eller otillåtna om de strider mot tvingande konsumentlagstiftning, eller att de strider mot ej tvingande lagstiftning men ändå leder till så stor nackdel för dig att det inte blir en rimlig balans mellan företagets och dina rättigheter. Ett oklart avtalsvillkor i ett standardavtal ska enligt lag tolkas till konsumentens fördel.

Avtalsvillkor kan också vara otillåtna om de är vilseledande eller oklart formulerade så att de vilseleder dig om villkorets innebörd eller om dina rättigheter. Exempelvis om operatören har ett avtalsvillkor som innebär att du ska betala mer för tjänsten än det pris som anges i avtalet så gäller inte detta, såvida du inte uttryckligen har godkänt villkoret. Du har då rätt att få tillbaka det som har betalats.

Exempel från Marknadsdomstolen (numera Patent- och marknadsdomstolen, PMD)

Avtalsvillkor som är oskäliga mot konsumenter får förbjudas av Patent- och marknadsdomstolen. PMD har bland annat bedömt följande villkor som oskäliga:

 • Krav på skriftlig uppsägning av avtal
 • Begränsning av konsumentens rätt till skadestånd
 • Krav från företaget att muntliga löften skrivs in i avtalet för att vara giltiga
 • Rätt att höja priset om mervärdeskatten (momsen) höjs, skatt eller annan avgift införs efter avtalets ingående
 • Reservation för framtida prisändringar

Exempel från EU

I ett EU-direktiv ges ytterligare exempel på avtalsvillkor som typiskt sett är oskäliga och därmed otillåtna. Här framgår exempelvis att ett företags villkor kan anses oskäliga om villkoren innebär att företaget:

 • Har rätt att behålla förskottsbetalning vid uppsägning utan att konsumenten ges motsvarande rätt om operatören säger upp avtalet
 • Kräver oproportionerlig ersättning vid utebliven betalning 
 • Ges rätt till godtycklig uppsägning utan att konsumenten har samma rätt
 • Binder konsumenten vid villkor som denne inte haft verklig möjlighet att ta del av, innan avtalet ingicks     
 • Ensidigt får ändra villkoren utan att ange giltigt skäl som anges i avtalet
 • Ensidigt får ändra egenskap hos tjänsten utan att ange giltigt skäl
 • Ges rätt att höja eller fastställa pris vid leveransen utan rätt för konsumenten att frånträda avtalet om priset är för högt
 • Begränsar sin skyldighet att följa löften som representanter för företaget gett konsumenten, till exempel återförsäljare

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om otillåtna villkor.

Otydliga avtalsvillkor

Om ett avtalsvillkor som operatören utformat är otydligt och du och operatören har olika uppfattningar om hur villkoret ska tolkas kan din tolkning ha företräde enligt den så kallade ”oklarhetsregeln”. Denna innebär att oklarheter i ett avtalsvillkor tolkas på ett sätt som är förmånligast för den av parterna som inte har utformat villkoret, i regel du som konsument. 

Ett oklart avtalsvillkor i ett standardavtal, det vill säga avtal som upprättats i förväg av företaget och som du som konsument inte har kunnat påverka, ska enligt lag tolkas till konsumentens fördel.

Konsumentverket är den myndighet som ska se till att avtalsvillkor mot konsumenter inte är oskäliga.