Hemförsäljning

Avtal via hemförsäljning eller utanför affärslokaler regleras i en egen lag. Speciellt för denna typ av avtal är bland annat att du har ångerrätt, till skillnad från köp i en butik - "affärslokal".

Information vid köp vid hemförsäljning

Vid hemförsäljning ska du få information klart och begripligt i ett pappersdokument. Endast om du samtycker till det kan du få informationen i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Det räcker inte med att informationen finns på operatörens webbplats för att den ska anses ha getts i varaktig form. I så fall måste operatören hänvisa dig till information som du i lugn och ro har möjlighet att läsa igenom innan du ingår avtalet och som går att ladda ner och spara, till exempel som en PDF-fil.

Innan du ingår avtal måste operatören eller återförsäljaren enligt lag informera dig om följande uppgifter:

 •  Namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer och e-post. Återförsäljare ska ange både sina och operatörens uppgifter
 • Tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • Tjänstens totala pris, inklusive skatter och avgifter eller hur priset beräknas löpande om det inte kan anges i förväg
 • Om det är ett tillsvidareavtal ska priset anges per faktureringsperiod
 • Om fakturering inte sker månadsvis ska även priset per månad anges
 • Leveranskostnad och alla andra tillkommande kostnader, till exempel fakturaavgift. Observera att om företaget glömmer att informera dig om tillkommande kostnader enligt lag är du inte skyldig att betala dem och du kan också kräva tillbaka det du eventuellt redan betalat
 • Betalningssätt, leveranssätt, leveranstid (tidpunkt när tjänsten senast ska levereras), leveransbegränsningar
 • Rätten att reklamera enligt lag i tre år (reklamationsfrist), hur du ska reklamera och postadress dit klagomål kan skickas
 • Villkor för ångerrätten; om det finns ångerrätt eller inte, ångerfristen, under vilka förutsättningar det finns ångerrätt, vad som gäller när du ångrat dig, hur du ska göra för att ångra dig och att du kan använda Konsumentverkets ångerblankett eller motsvarande för att ångra dig
 • Kostnader som du kan bli skyldig att betala för att nyttja din ångerrätt för returfrakt, värdeminskning på använd produkt eller den del av tjänsten du använt 
 • Uppförandekoder som gäller för företagets verksamhet och hur du kan ta del av dem. Till exempel ska du få information om Telekområdgivarnas uppföranderegler om köpet gäller en tjänst från en operatör som är med i Telekområdgivarna
 • Bindningstid och uppsägningstid. Om avtalet gäller tillsvidare eller förnyas automatiskt ska du få information om villkoren för att säga upp avtalet
 • Hur en vara med digitala delar, digitalt innehåll eller en digital tjänst fungerar och vilka tekniska skyddsåtgärder, såsom exempelvis kopieringsskydd, som har använts 
 • Möjligheter att få tvisten prövad utanför domstol
 • Om och i vilken utsträckning en vara med digitala delar, digitalt innehåll eller en digital tjänst kan fungera med annan hårdvara eller programvara
 • Information om ifall priset har personanpassats på teknisk väg baserat på uppgifter som säljaren har om dig, såsom exempelvis om du är student eller pensionär eller liknande

Att du ska få informationen klart och begripligt innebär att du ska få den på ett sätt som är lätt för dig att ta del av och förstå.  

Säljaren ska ta särskild hänsyn till behovet hos särskilt utsatta personer på grund av nedsatt mental, fysisk eller psykisk funktionsförmåga, ålder eller sådan godtrogenhet som försäljaren rimligen kan förväntas förutse. Detta uttalas även i Telekområdgivarnas uppföranderegler.

 • Observera! Ångerfristen på 14 dagar förlängs maximalt upp till ett år om du inte får information om din ångerrätt på korrekt sätt enligt lag. Det gäller oavsett om informationen om ångerrätt är ofullständig, felaktig, helt saknas eller inte ges på rätt sätt. Vid en tvist är det företaget som ska kunna visa att korrekt information om ångerrätt lämnats.

Tydlig information om tjänsten och en sammanfattning

Från och med 3 juni 2022 gäller nya regler om vilken information du ska få när du ingår avtal.

Innan du ingår ett avtal om telefoni- bredbands- eller tv-abonnemang ska operatören ge dig klar och begriplig information om den aktuella tjänsten och även en kortfattad, lättläst sammanfattning av avtalet. Informationskraven beror på vilken tjänst det gäller. Här kan du läsa mer om informationskraven och sammanfattningen du ska få.  Operatören ska använda avtalsvillkor som innebär att avtalet är giltigt först när du tagit emot sammanfattningen och bekräftat att du vill ingå avtalet.

Bekräftelse

När du ingått avtal via hemförsäljning ska du få en kopia på det undertecknade avtalet eller en bekräftelse på avtalet. Kopian eller bekräftelsen ska ges i en handling, eller i en annan läsbar och varaktig form om du samtyckt till det. Normalt innebär detta att du får informationen direkt i pappersform, skriftligt hemskickad eller till din e-postadress. Det räcker inte med att informationen finns på operatörens webbplats för att den ska ha getts i varaktig form. I så fall måste operatören hänvisa dig till information som går att ladda ner och spara, till exempel som en PDF-fil.