Bindningstider

En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Det innebär att om du har ingått ett avtal med bindningstid ska avtalet gälla under hela bindningstiden.

Maximal bindningstid

Bindningstiden för ett konsumentavtal får inte vara längre än 24 månader. Ett avtal med 24 månaders bindningstid kan inte förlängas med ytterligare bindningstid. Om avtalet har kortare bindningstid än 24 månader kan det förlängas så länge den maximala bindningstiden inte överskrids.

Delvis andra regler kan gälla för paketköp.

Det ska alltid tydligt framgå av avtalet om du har bindningstid och hur lång den är. Om du och operatören inte är överens om vad som är avtalat beträffande bindningstiden är det operatören som måste visa att bindningstid är avtalad och för hur lång tid.

 

När ett avtal med bindningstid förlängs automatiskt gäller särskilda regler, som bland annat innebär att du har rätt att säga upp avtalet med högst en månads uppsägningstid.

Enligt Telekområdgivarnas uppföranderegler gäller en maximal bindningstid på 24 månader även för enskilda firmor från den 1 september 2018.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om bindningstidens längd och PTS föreskrifter om bindningstid för konsumenter.

Ändrade villkor under bindningstid 

En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Det innebär att om du har ingått ett avtal med bindningstid ska avtalet gälla under hela bindningstiden. En villkorsändring av ett avtal med bindningstid är endast tillåten om operatören har uppgett ett giltigt skäl som står angivet i avtalet. Om operatören däremot ändrar villkoren under bindningstiden, utan att hänvisa till ett giltigt skäl som finns angivet i avtalet, kan du ha rätt att häva avtalet och begära skadestånd för dina merkostnader med hänsyn till operatörens kontraktsbrott. 

 

Mer information

Här hittar du rättsfall som handlar om ändrade och otillåtna villkor.