Hävning

En förutsättning för att du ska ha rätt att häva avtalet på grund av fel på tjänsten är att "syftet med tjänsten i huvudsak är 'förfelat' och att operatören insett eller borde ha insett detta". Du kan även ha rätt att häva avtalet om operatören inte levererar tjänsten inom den tid som ni har avtalat, och förseningen inte beror på dig.

Förutsättningar för hävning

En förutsättning för att du ska ha rätt att häva avtalet på grund av fel på tjänsten är att "syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och att operatören insett eller borde ha insett detta". Att syftet med tjänsten är förfelat innebär exempelvis att felet är sådant att tjänsten praktiskt taget är oanvändbar eller att resultatet är så dåligt eller avvikande från vad som har avtalats att tjänsten i stort sett inte har något värde för dig. Frågan om syftet med tjänsten är förfelat ska bedömas utifrån din synpunkt.

Du kan även ha rätt att häva avtalet om operatören inte levererar tjänsten inom den tid som ni har avtalat, och förseningen inte beror på dig. Om någon tid för leverans inte har avtalats anses operatören vara i dröjsmål om tjänsten inte levereras inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Skälig tid kan alltså vara olika från fall till fall.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om rätt till hävning av avtal vid fel och leveransförsening.

Betalning och ersättning

Om avtalet hävs har operatören inte rätt till betalning för bindningstid, uppsägningstid eller annan kostnad för tjänsten. Operatören har däremot rätt att ta betalt för den del av tjänsten du har utnyttjat, så kallat nyttoavdrag.

Om avtalet hävs på grund av leveransförsening har operatören inte rätt till betalning för bindningstid, uppsägningstid eller annan kostnad för tjänsten. Operatören ska då även betala tillbaka vad du betalat för tjänsten med ränta från den dag denne tog emot betalning till dess att återbetalning sker.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om ersättning vid hävning av avtal.

Så här gör du för att häva ett avtal

Vi rekommenderar alltid att kommunicera skriftligt samt att spara kopior. Ett meddelande från dig till företaget anses ha nått mottagaren om du har avsänt det på ett ändamålsenligt sätt. Vad som är ett ändamålsenligt sätt bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet. E-post, fax eller telefon är normalt tillräckligt.

Ett meddelande via brev anses alltid skickat på ett ändamålsenligt sätt. Det är företaget som bär risken för meddelandet. Det innebär att om du avsänt meddelandet på ovan nämnda sätt anses det ha nått företaget oavsett om det förvanskas, försenas eller inte kommer fram till operatören. Du måste dock kunna bevisa att du skickat meddelandet och när det har skickats om operatören påstår att det inte kommit fram. Det är därför viktigt ur bevissynpunkt att kommunicera skriftligt och spara en kopia. Viktiga meddelanden som skickas med brev kan vara bra att skicka rekommenderat.

  • Viktigt! Du ansvarar för att operatören förstår avsikten med ditt meddelande. Om operatören missförstår din avsikt har det ingen betydelse att du skickat ett meddelande till operatören på ett korrekt sätt. Var därför tydlig med att du vill häva avtalet.