Avbeställning

När du vill avsluta ett avtal och ännu inte hunnit få dina varor eller tjänster levererade, kallas det avbeställning. Du har alltså rätt till avbeställning om leveransen inte har slutförts. I vissa fall kan du emellertid få betala en viss ersättning till operatören.

 

Betalningsskyldighet vid avbeställning

Du kan avbeställa både muntligen och skriftligen men det är upp till dig som konsument att visa att avbeställning faktiskt gjorts. Du har däremot inte rätt att avbeställa en tjänst efter att leveransen har slutförts. Du kan också bli ersättningsskyldig vid en avbeställning i vissa fall.

Ersättning för utfört arbete

Om du avbeställer innan leveransen har slutförts har företaget rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Ersättningen får endast motsvara priset på det som faktiskt har utförts.  

Ersättning för förluster på grund av kostnad

Företaget har även rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten och för övriga förluster (till exempel ersättning för förlorad inkomst) på grund av att företaget avstått från annat arbete eller på annat sätt inrättat sig efter din beställning. Ersättningen för förluster får inte överstiga företagets förlust till följd av avbeställningen.

Ersättning som är bestämd på förhand  

Företaget får förbehålla sig rätten att ta ut en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning (schablonavdrag). Ersättningen måste vara skälig med hänsyn till vad som vid en avbeställning normalt kan antas tillkomma företaget som ersättning med hänsyn till utfört arbete och förluster i form av kostnader. 

  • Tänk på! Ett meddelande från dig till företaget anses ha nått mottagaren om du har avsänt det på ett ändamålsenligt sätt. Vad som är ett ändamålsenligt sätt bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet. E-post, fax eller telefon är normalt tillräckligt. Ett meddelande via brev anses alltid skickat på ett ändamålsenligt sätt. Det är företaget som bär risken för meddelandet. Det innebär att om du avsänt meddelandet på ovan nämnda sätt anses det ha nått företaget oavsett om det förvanskas, försenas eller inte kommer fram till operatören. Du måste dock kunna bevisa att du skickat meddelandet och när det har skickats om operatören påstår att det inte kommit fram. Det är därför viktigt ur bevissynpunkt att kommunicera skriftligt och spara en kopia. Viktiga meddelanden som skickas med brev kan vara bra att skicka rekommenderat.
  • Viktigt! Du ansvarar för att operatören förstår avsikten med ditt meddelande. Om operatören missförstår din avsikt har det ingen betydelse att du skickat ett meddelande till operatören på ett korrekt sätt. Var därför tydlig med att du vill avbeställa avtalet.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om avbeställning.