Surf- och samtalspott

En del av Allmänna reklamationsnämndens fall om surf- och samtalspott hittar du på denna sida.

ARN 2020-16013 – Ingen rätt till ersättning för sparad surf efter villkorsändring

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten hade haft mobilt bredband via sin operatör sedan 2017. I tjänsten ingick en möjlighet för konsumenten att spara upp till 100 GB surf. I juni 2020 upptäckte hen att operatören hade genomfört en villkorsändring och att hen därmed blivit av med sin insparade surfpott. Konsumenten menade att detta var en retroaktiv ändring av avtalet och ville behålla sin pott, alternativt få ersättning för den surf som försvunnit med 2 490 kronor.

Operatören ansåg inte att ARN borde pröva ärendet eftersom konsumenten inte hade betalat något för surfpotten. Vidare nekade operatören till att det framgått av avtalet att konsumenten skulle ha rätt till surfpotten vid ändring eller uppsägning. Möjligheten att spara surf erbjöds kunderna som en extra förmån och kostade inte kunderna något extra.

Nämnden konstaterade inledningsvis att surfpotten ingick som en del av avtalet även om operatören inte debiterade konsumenten något extra för den och såg därmed inget hinder för att pröva tvisten. Av avtalsvillkoren framgick dock att operatören hade rätt att ändra villkoren, förutsatt att kunden meddelades om detta senast en månad före ändringen. Eftersom det inte framkommit något annat än att operatören uppfyllt informationskraven såg nämnden ingen anledning att bifalla konsumentens krav.

ARN 2018-02365 - Ej rätt till återbetalning av innestående pott

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade ett ”Pott” mobilabonnemang. När abonnemanget hade avslutats begärde konsumenten att få ut den innestående potten i pengar och ansåg att denna rätt framgick av avtalsvillkoren. Operatören ansåg dock att innestående pott inte skulle återbetalas vid avslutat abonnemang och hänvisade till avtalsvillkoren. 

ARN konstaterade att det framgick av de aktuella avtalsvillkoren att en pott inte återbetalas och konsumenten ansågs inte ha rätt till återbetalning.

ARN 2001-2785 - Samtalspotter, uppsägning, inte oskäligt avtalsvillkor

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Avtalsvillkor för mobilabonnemang som innebär att abonnentens innestående samtalspotter inte återbetalas när konsumenten själv säger upp abonnemanget, och där skälen för uppsägningen inte kan hänföras till förhållande på bolagets sida, ansågs inte oskäligt av nämnden.

 

 I förhållande till tjänsten, konsumentens sammantagna rättigheter och möjligheter enligt avtalet ansåg ARN att det aktuella villkoret inte medför en betydande obalans mellan parterna till nackdel för konsumenten i det fall konsumenten själv säger upp avtalet. 

MD 2000:24 - Samtalspotter, uppsägning, oskäligt avtalsvillkor

Beslut: Konsumentombudsmannen fick rätt

Ett avtalsvillkor för mobilteleabonnemang som innebär att en operatör har rätt att behålla förskottsbetalda samtalspotter när en abonnent beslutar att säga upp avtalet, utan att abonnenten har motsvarande rätt till ersättningsbelopp när operatören säger upp avtalet, är att anse som oskäligt enligt avtalsvillkorslagen.