Avtalat pris

Om operatören hävdar att ett visst pris är avtalat så ska de också kunna visa det. Om du menar att du blivit lovad ett annat pris, ligger bevisbördan på dig. En del av Allmänna reklamationsnämndens avgöranden i tvister om avtalat pris eller avgifter hittar du på denna sida.

ARN 2018-17274 – Operatörens ansvar att ge rätt prisinformation när avtal ingås via fiberleverantörens hemsida

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde en bredbandstjänst på fiberleverantörens hemsida och valde ett kampanjpris om 124 kr per månad under de tre första månaderna. Tjänsteoperatören fakturerade dock tjänsten till ordinarie pris, vilket innebar en fördubbling av kostnaden för tjänsten. Operatören motiverade detta med att kampanjpriset endast avsåg nya kunder.

Konsumenten menade att denna information inte framgått någonstans på hemsidan där hon beställt tjänsten. Operatören framförde att konsumenten fått en orderbekräftelse vari det framgått att priset för tjänsten var 248 kr.

Konsumenten menade att hon aldrig fått någon sådan orderbekräftelse. Enligt operatören hade orderbekräftelsen skickats till konsumenten via e-post samt både öppnats och lästs. Operatören uppgav även att fiberleverantören inte haft möjlighet att se vilka som tidigare varit kunder hos tjänsteleverantören eftersom fiberleverantören inte haft tillgång till operatörens system.

ARN konstaterade att parterna hade olika uppfattning gällande vilket pris som avtalats. Den som påstår att ett avtal har ett visst innehåll måste kunna bevisa detta. Nämnden kom fram till att det visserligen inte framgick helt tydligt hur avtalstecknandet gått till av det underlag som konsumenten lagt fram i ärendet. Nämnden ansåg dock att konsumenten skickat in det material som hon kunnat samt att detta material tydde på att hon haft anledning att anta att det aktuella kampanjpriset gällde även för henne. Trots att operatören erbjudit sina tjänster via fiberleverantörens hemsida menade ARN att operatören hade ett ansvar för att konsumenten fått rätt prisinformation. Operatören hade inte lämnat in något underlag som visade hur erbjudandet sett ut. Konsumenten ansågs därmed ha rätt till ersättning från operatören.

ARN 2018-15387 – Kvitto som bevis för avtalat pris

Beslut – Konsumenten fick inte rätt

En konsument tecknade ett mobilabonnemang och menade att säljaren informerat henne om att en ny mobiltelefon skulle ingå i abonnemanget utan extra kostnad. I avtalet som undertecknades stod det ”pristillägg saknas”. Trots detta fakturerades konsumenten sedan 3839,99 kr för telefonen. Konsumenten menade att hon blivit felaktigt fakturerad samt att hon nått en muntlig överenskommelse med säljaren gällande kostnaden för telefonen.

Operatören menade att konsumenten vid avtalstillfället fått ett kvitto, av vilket det framgick att konsumenten var skyldig att betala 3839,99 kr för mobiltelefonen. Ordinarie pris för telefonen var 7995 kr och konsumenten fick genom tecknandet av det nya abonnemanget telefonen till ett rabatterat pris. Anledningen till att något pristillägg inte angavs i avtalet var att parterna enats om att telefonen skulle delbetalas, vilket även framgick av kvittot.

ARN konstaterade att parternas uppfattning om vad som överenskommits vid konsumentens besök i butiken gick isär samt att den som påstår att ett avtal har ett visst innehåll även måste kunna bevisa att så är fallet. Nämnden fastslog att det kvitto som operatören hänvisat till gav stöd för operatörens inställning. ARN kom fram till att konsumenten varken haft rätt att få telefonen kostnadsfritt eller häva avtalet.

ARN 2019-10052 – Konsumenten ansågs ha varit medveten om kostnaden för en tilläggstjänst (HBO) efter tre gratismånader

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten menade att operatören debiterat 99 kronor per månad för tilläggstjänsten ”HBO” i cirka 27 månader utan att konsumenten hade beställt tjänsten. Konsumenten begärde därför återbetalning med 2673 kronor.

Konsumenten menade att denne blev erbjuden tre fria provmånader för tjänsten över telefon. Konsumenten fick dock inte någon bekräftelse på avtalet eller instruktion om hur tjänsten används. Tjänsten har visat sig ligga dold i undermenyer bland andra appar och eftersom konsumenten inte visste att den fanns tillgänglig hade denne inte heller använt tjänsten. Konsumenten menade att operatören hävdat att avtalet hade ingåtts över en chat som inte fanns sparad.

Operatören anförde att bekräftelsen av avtalet var rensad med hänvisning till GDPR. Det var konsumentens ansvar att säga upp kanalpaketet när de tre gratismånaderna upphörde om denne inte ville ha kvar det. Drygt 1,5 år efter avtalstillfället fick konsumenten ett brev från operatören gällande ett nytt pris för tv-paketet. Konsumenten har i flera år blivit debiterad beloppen som fanns på fakturan utan att invända mot dessa.

ARN bedömde att konsumenten vid såväl avtalets ingående som efteråt varit medveten om tjänsten och accepterat och betalat för den. Nämnden beaktade då särskilt att konsumenten själv uppgett att denne visste att hen fick ett par gratismånader på HBO när avtalets slöts, det brev som operatören har skickat till konsumenten samt fakturorna där det uttryckligen framgår att konsumenten debiterats för tjänsten. Konsumentens krav avslogs därför.

ARN 2016-07176 – Operatören hade inte rätt att ta ut fakturaavgift som inte framgått av det muntliga avtalet

Beslut – Konsumenten fick delvis rätt

En konsument blev uppringd av en operatör i februari 2016. Konsumenten menade att hon inte förstått att ett avtal tecknats under samtalet, utan att hon istället blivit lovad att få information hemskickad. Konsumenten menade också att hon inte fått någon information om någon fakturaavgift men trots detta hade hon blivit debiterad en sådan avgift. Konsumenten ansåg också att hon inte fått klar och begriplig information om ångerrätten anpassad till hennes behov varför hon hade rätt till förlängd ångerrätt. Konsumenten begärde i första hand att få ångra abonnemangsavtalet, i andra hand att bli befriad från fakturaavgifterna.

Operatören menade att det i inspelningen av det muntliga avtalet klart och tydligt framgår att konsumenten beställt tjänsten. I samtalet lämnades enligt operatören även information om priser, ångerrätten och hur denna utnyttjas. Samma information hade enligt operatören sedan angetts i den orderbekräftelse som skickats ut till konsumenten. I orderbekräftelsen framgick även information om fakturaavgiften.

ARN ansåg att den ljudfil som åberopats i ärendet visade att ett bindande avtal ingåtts under telefonsamtalet och att operatören uppfyllt sin informationsskyldighet om ångerrätten. ARN menade också att det av dialogen i samtalet inte framgår att konsumenten var en sådan särskilt utsatt person som givit operatören anledning att ställa kontrollfrågor om förståelsen av informationen om ångerrätten. Eftersom operatören uppfyllt sin informationsskyldighet under telefonsamtalet hade ångerfristen börjat löpa och konsumenten hade ångrat sig för sent.  

Däremot menade ARN att ingen information om fakturaavgiften framkommit i ljudfilen för det muntliga avtalet. Enligt distansavtalslagen ska konsumenten få information om tillkommande kostnader innan avtal ingås annars är konsumenten inte skyldig att betala dessa. ARN rekommenderade därför operatören att avstå från att kräva betalt för faktureringsavgift av konsumenten.

ARN 2016-01153 - Fakturaavgift kan tas ut även vid betalning via autogiro

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick ett avtal om ett abonnemang med 24 månaders bindningstid. Konsumenten valde att betala via autogiro men trots detta tog operatören ut en fakturaavgift på 29 kr. Konsumenten menade att han inte informerats om att avgift tas ut även vid autogiro, varken i avtalet eller på autogiromedgivandeblanketten och att det måste anses ovanligt att ta ut en avgift vid användande av autogiro.

Operatören menade att det av avtalet framgår att avgiften för pappersfaktura är 29 kr samt att det på blanketten för autogiromedgivande hänvisas till hemsidan där mer information finns och där det även framgår att avgift på 29 kr tillkommer om inte kunden väljer en kombination med e-faktura. Även vid autogiro skickas faktura ut för att redovisa vilket belopp som kommer att dras.

ARN ansåg att det av avtalet mellan parterna framgår att fakturaavgiften är 29 kr. Vid användande av e-faktura är avgiften 0 kr. Enligt nämndens mening var inte annat visat än att konsumenten haft autogiro men inte e-faktura. I enlighet med vad som avtalats ansågs konsumenten därmed skyldig att betala 29 kr per faktura. 

ARN 2015-03191 - Otydlig prisgaranti gav konsumenten rätt till ersättning

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument hade i sitt avtal med operatören fått en prisgaranti som innebar att operatören garanterade lägsta pris på jämförbara abonnemang och ersatte mellanskillnaden om konsumenten hittade ett billigare erbjudande om abonnemang hos någon annan operatör. När konsumenten hittade ett billigare erbjudande om hemtelefoni genom mobilnätet, och åberopade prisgarantin, nekade operatören detta med hänvisning till att prisgarantin endast gällde fast telefoni och därför inte omfattade det mobila nätet.

Frågan var därför vad prisgarantin omfattade? ARN menade att tvisten rörde ett abonnemang om hemtelefoni och att det inte framgick av prisgarantin att denna inte omfattade det mobila nätet. Denna oklarhet fick operatören, enligt ARN, ta ansvar för och konsumenten ansågs ha rätt till ersättning för mellanskillnaden.

ARN 2013-10025 – Bevisbörda

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument tecknade avtal för mobiltelefoni. En viktig förutsättning för konsumenten var att det skulle ingå en telefonsvararfunktion. När den första fakturan kom visade sig att konsumenten hade fakturerats för samtalen till telefonsvararen. Det framgick inte någonstans i den informationen som konsumenten fick när han ingick avtalet att samtalen till telefonsvararen skulle debiteras.

I den information som han fick stod det att ”telefonsvarare ingår i ditt abonnemang”. Konsumenten ansåg därför att det förelåg giltigt skäl att få avsluta avtalet i förtid.

Bolaget framhöll att konsumenten fick information om priser för de tjänster som bolaget tillhandahåller. Nämnden framhöll att det ur avtalsvillkoren framgick att telefonsvarare ingick i abonnemanget men att det var förenat med kostnader att använda tjänsten. Konsumenten kunde inte visa att avtalet hade ingåtts med annat innehåll än att samtal till telefonsvararen skulle debiteras. Konsumenten har därför inte haft rätt att avsluta sitt avtal i förtid.

ARN 2013-09935 – Krav på tydliga avtal

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument köpte en mobiltelefon i en butik med månadsavgift 99 kr/mån, men debiterades 369:-/mån. Konsumenten ville ha återbetalning för den summa som översteg det avtalade priset. Operatören ansåg att det framgick av avtalet att månadspriset var 369:-, medan 99:- var en engångsavgift. Nämnden framhöll att avtalet var otydligt och bristande formulerat. 

Det angavs inte heller någon månadsavgift i kronor. I avtalet var 99:- det enda priset som angavs, dessutom angavs det i nära anslutning till uppgifter om bindningstid. Den egentliga månadsavgiften angavs som ”snackis iphone pott 369”. Det var enligt nämnden förståeligt att konsumenten uppfattade att månadspriset var 99:-. Konsumenten fick ändå avslag eftersom en konsument är skyldig att påtala ett sådant fel till försäljaren inom skälig tid efter att det upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamationen skedde inte förrän 13 månader efter att avtalet ingåtts.

ARN 2013-06819 - Avtalat pris gäller om inget annat anges i avtalet

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument tecknade ett tv-abonnemang med 27 månaders bindningstid. I avtalet stod att de tre första månaderna var kostnadsfria och att priset därefter skulle vara 298:-. Konsumenten ville häva avtalet eftersom operatören när de fria månaderna var slut, istället debiterade 387:-.   

 

ARN menade att eftersom det framgick av avtalet att priset var 298:- och att de tre första månaderna skulle vara kostnadsfria skulle det priset gälla. Det framgick inte av avtalet att det bestämda priset skulle vara del av någon särskild kampanj. Konsumenten har därför haft anledning att utgå ifrån det angivna priset. Eftersom operatören tog mer betalt än vad som avtalats hade konsumenten rätt att omedelbart avsluta tjänsten utan kostnad.

ARN 2013-05642 Samtal till utlandet ingick inte i månadskostnaden

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten tecknade avtal om mobilabonnemang och frågan uppstod om samtal till utlandet ingick i månadskostnaden. Konsumenten menade att han enligt avtalet skulle betala en viss summa per månad för abonnemanget och det inte framgick av avtalet att utlandssamtal och surf utomlands inte ingick i denna summa.

 

Operatören menade att det tydligt framgick av avtalet att avgifter för utlandssamtal är reglerade i en särskild prislista. 

ARN menade att det framgick av de allmänna villkoren för abonnemanget att bland annat aktuella abonnemangsspecifika villkor och aktuella prislistor finns på operatörens hemsida och att det i dessa bestämmelser regleras vad som gäller för samtal till utlandet. Enligt nämndens mening hade konsumenten inte, mot bolagets bestridande, bevisat att bristande eller felaktig information hade lämnats när avtalet ingicks eller att det i övrigt var något fel i tjänsten som operatören hade att svara för. Konsumenten fick därför avslag på sitt yrkande.

ARN 2013-02102 – Operatören ansågs inte bunden av en felskrivning 

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument fick en justeringsfaktura där det framgick att operatören till och med december 2020 inte skulle ta betalt för den månatliga krypteringsavgiften på 59:- för hans digital-tv-abonnemang. Operatören menade att det felaktigt angetts att krypteringsavgiften inte skulle debiteras under perioden den 1 november 2012 – 12 december 2020 men att denna felskrivning inte skulle ge konsumenten rätt till prisavdrag hela denna period.

 

ARN menade att det framgår av 32 § i Avtalslagen att den som avgivit en viljeförklaring, vilken till följd av felskrivning eller annat misstag har fått ett annat innehåll än vad som åsyftats, inte är bunden av denna om den som förklaringen riktades mot insåg eller borde ha insett misstaget. Att det på justeringsbekräftelsen angetts att krypteringsavgift inte skulle debiteras fram till den 12 december 2020 måste enligt ARN ses som en uppenbar felskrivning som konsumenten borde ha insett var en felskrivning.

ARN 2012-09486 - E-post från operatören bevisar avtalets innehåll

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument blev uppringd av en säljare från sin operatör som erbjöd honom ett nytt förmånligt avtal för hans kabel-tv-abonnemang. Erbjudandet var enligt konsumenten 299:- i 24 månader. I detta pris skulle grundutbudet ingå men också flera andra extra kanaler och förmåner. 

 

Leveransen av samtliga kanaler uteblev och konsumenten kontaktade då operatören. Enligt konsumenten fick han då besked att avtalet hade korrekt innehåll men att detta var för förmånligt för honom och inte kunde tillhandahållas till det priset. Konsumenten begärde att han skulle få leverans av det ingångna avtalet, alternativt ett prisavdrag för mellanskillnaden.  
Operatören motsatte sig konsumentens begäran och menade att ett administrativt fel medfört att konsumentens abonnemang utökats istället för att ha förändrats på så vis att ytterligare ett kanalpaket lagts till på konsumentens befintliga abonnemang. Konsumenten erbjöds att häva avtalet (få avsluta avtalet utan kostnad) eller klargöra vilket eller vilka abonnemang han vill ha. 
ARN inledde med att uttala att konsumenten har bevisbördan för att avtalet har det innehåll som han har påstått att det har. Nämnden ansåg att det framgick av ett e-post-meddelande från operatören till konsumenten att säljaren uppgett att priset skulle innefatta ”samtliga kanaler” och att detta alltså var avtalets innehåll. 
Enligt ARN hade konsumenten inte anledning att misstänka att det uppgivna priset inte var korrekt, något annat skäl fanns inte heller till varför avtalet inte skulle gälla och operatören rekommenderades därför att leverera kanalerna till det avtalade priset under hela avtalsperioden på 24 månader.

ARN 2008-2710 - Bevisbörda om avtalat pris vid skriftligt avtal

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten ingick ett skriftligt avtal om förlängning av sitt mobiltelefonabonnemang med bindningstid på 24 månader. Senare uppstod tvist om vilket pris som faktiskt avtalats och konsumenten menade att hon blivit vilseledd av säljaren.

 

Nämnden konstaterade att konsumenten undertecknat ett skriftligt avtal innehållande avtalsvillkoren och att det åligger den som undertecknar ett avtal att i förväg förvissa sig om vad avtalet innebär. ARN uttalade vidare att konsumentens underlåtenhet i detta avseende inte under några omständigheter kunde drabba motparterna och avslog yrkandet. Jämför ARN 2010-1950.

ARN 2008-1488 - Missvisande information om rabatt på webbplats

Beslut: Konsumenten fick rätt  

Konsumenten beställde fast telefoni och förval via en operatörs webbplats. Enligt ”varukorgen” på webbplatsen skulle en viss rabatt räknas av från den sammanlagda månadskostnaden eftersom konsumenten sedan tidigare var bredbandskund. Konsumenten menade att parterna hade slutit avtal om rabatten och att eventuella otydligheter på webbplatsen borde läggas operatören till last. Operatören motsatte sig kravet och menade att konsumenten redan hade denna rabatt och därför inte hade rätt till någon ytterligare rabatt och att konsumenten borde ha varit medveten om det.

 

ARN menade att det numera står klart att operatören inte avsett att konsumenten skulle få denna rabatt då han gjorde en beställning på webbplatsen och att webbplatsen var utformad på ett missvisande sätt. Konsumenten har dock - med tanke på hur webbplatsen var utformad - haft fog för uppfattningen att han skulle få rabatten. Operatören som har utformat webbplatsen får därför ta konsekvenserna för webbplatsen utformning. Nämnden ansåg därför att konsumenten var berättigad till rabatten.