Lagar

Det finns flera olika lagar som anger vilka skyldigheter och rättigheter som konsumenter och företag har. Under rubrikerna nedan beskrivs marknadsföringslagen, lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, konsumenttjänstlagen, avtalsvillkorslagen, avtalslagen samt prisinformationslagen. Det finns också en speciell lag för telekomområdet där bland annat rättigheter och skyldigheter gentemot konsumenter anges, nämligen lagen om elektronisk kommunikation.

 

Avtalslagen

Avtalslagen handlar bland annat om att företag som ingår avtal med en konsument bör försäkra sig om att konsumenten är behörig att ingå avtalet. På området för tv, telefoni och bredband innebär detta att den operatör som vill få dig att byta abonnemang måste försäkra sig om att det är du som står för abonnemanget eller att du har fullmakt från den som står för abonnemanget.

Lagens formella namn är "Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område".

Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område (1915:218) finns att läsa i sin helhet på Riksdagens webbplats.

Avtalsvillkorslagen

Avtalsvillkorslagen handlar om de villkor som ett företag har gentemot en konsument. Ett avtalsvillkor får till exempel inte innebära att företaget får förmåner gentemot konsumenten som gör att det blir för stor obalans mellan parterna. Avtalsvillkoren får inte heller vara vilseledande eller oklara. Exempel på villkor som anses oskäliga är villkor där krav ställs på skriftlig uppsägning av avtalet. Konsumentverket ansvarar för att se till att företagen följer lagen.

Du kan läsa mer om avtalsvillkorslagen på Konsumentverkets webbplats.

Avtalsvillkorslagen (1994:1512) finns att läsa i sin helhet på Riksdagens webbplats.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller när konsumenter handlar via postorder, internet, telefon eller utanför företagets vanliga affärslokaler, till exempel vid hembesök eller annan endast tillfällig försäljning i köpcentrum eller på gatan. Säljaren ska bland annat informera om hur konsumenten kan ångra köpet och hur lång tid den har på sig att göra detta.

Före avtal

Enligt lagen ska företaget innan avtalet ingås informera konsumenten om: 

 

 • Sitt namn och sin adress
 • Varans eller tjänstens viktigaste egenskaper
 • Varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter
 • Leveranskostnader
 • Sättet för betalning och för leverans
 • Reglerna för ångerrätten
 • Kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa
 • Vilken tid som erbjudandet gäller
 • Avtalets kortaste löptid

Den information som företaget ger till konsumenten ska vara anpassad till det sätt som försäljningen sker på, exempelvis per telefon, per internet eller vid hemförsäljning. Om försäljningen sker via telefon ska företagets säljare i början av varje samtal informera om sin identitet och sitt namn. Om företaget använder ett annat företag för försäljningen ska konsumenten få information om det. Konsumenten ska också få information om vad samtalets syfte är, exempelvis att sälja en tjänst.

Efter avtal

När företaget och konsumenten har ingått ett avtal ska konsumenten få information om:

 • Företagets namn och adress
 • Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • Varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter
 • Leveranskostnader
 • Sättet för betalning och för leverans
 • Ångerrätten och kontaktuppgifter till den som man kan ångra sig till
 • Adressen, telefonnumret, e-postadressen samt gatuadress till det ställe där konsumenten kan klaga
 • Vilka garantier och service som ingår
 • Villkoren för att säga upp avtalet om avtalet gäller tills vidare eller gäller för en längre tid än ett år

Du kan läsa mer på Konsumentverkets webbplats om verkets ansvar för att företagen följer lagen.

Lag (2005:29) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns att läsa i sin helhet på Riksdagens webbplats.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagens uppgift är att skydda konsumenter vid köp av tjänster. Lagen är inte direkt tillämplig på tele-, tv- och internetområdet men den kan tillämpas vid juridisk prövning, exempelvis i Allmänna reklamationsnämnden.

Du kan läsa mer om konsumenttjänstlagen på Konsumentverkets webbplats.

Konsumenttjänstlagen (1985:716) finns att läsa i sin helhet på Riksdagens webbplats.

Lagen om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation handlar bland annat om vilka rättigheter en konsument har vid köp av elektroniska kommunikationstjänster från en operatör och vilka skyldigheter operatören har.

Prisinformation

Operatörer som erbjuder konsumenter elektroniska kommunikationstjänster ska ha sina priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgängliga för konsumenten att ta del av, till exempel på en webbplats.

Specificerad räkning

Operatörer som erbjuder telefonitjänster ska ge sina kunder specificerade telefonräkningar. Det innebär att du har rätt att få en specificerad räkning för till exempel dina samtal med telefonen, dina meddelanden och förbrukad datamängd. Operatören får ta ut en fakturaavgift för att skicka fakturan i pappersformat.

 

Spärrar och kostnadskontroll

För att du ska kunna kontrollera dina kostnader är operatörer som erbjuder bredbands- eller telefonitjänster skyldiga att erbjuda dig en funktion för övervakning och kontroll och olika spärrtjänster. Med en samtalsspärr kan du spärra ditt telefonabonnemang mot att kunna ringa vissa typer av nummer eller mot att kunna skicka sms- meddelanden som kostar mer än vanliga sms. Med en kreditspärr kan ditt telefonabonnemang spärras om du överskrider ett av dig på förhand bestämt belopp.

Spärrarna ska vara avgiftsfria och operatören ska upplysa om att dessa spärrar finns när du tecknar ett avtal. Spärren får aldrig hindra dig från att ringa det nationella larmnumret eller andra avgiftsfria nummer. Du har när som helst rätt att tillfälligt avbryta spärren eller ta bort den helt och hållet genom att kontakta operatören.

Utebliven betalning

Om en konsument inte betalar för sin telefoni eller sitt bredband får tjänsten inte stängas av förrän konsumenten har fått en uppmaning att betala inom en viss tid. Tidsperioden måste vara skälig. Konsumenten ska vid detta tillfälle också få information om att tjänsten kan komma att avbrytas om konsumenten inte betalar. Om konsumenten betalar inom angiven tid får tjänsten inte avbrytas. Men om en konsument betalar för sent upprepande gånger får operatören stänga av tjänsten direkt under förutsättning att operatören meddelar detta till konsumenten omedelbart. Efter att tjänsten har avbrutits ska konsumenten ha tillgång till internet och kunna ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal under minst tio dagar.

Information och en sammanfattning innan avtal ingås

Innan du ingår ett avtal om telefoni- bredbands- eller TV-abonnemang ska operatören ge dig klar och begriplig information om den aktuella tjänsten och även ge en kortfattad, lättläst sammanfattning av avtalet. Informationskraven varierar beroende på vilken tjänst det gäller.

Informationen om avtalet/tjänsten ska som huvudregel ges på ett varaktigt medium, och när det inte är möjligt i ett dokument som lätt kan laddas ned.

Om det inte är tekniskt möjligt att ge en sammanfattning innan avtalet ingås ska sammanfattningen ges så snart som möjligt därefter. Operatören ska använda avtalsvillkor som innebär att avtalet är giltigt först när du tagit emot sammanfattningen och bekräftat din vilja att ingå avtalet.

Operatören ska se till att informationen och sammanfattningen blir en del av avtalet om ni inte uttryckligen kommit överens om något annat.

Ändra avtal

Om en operatör vill ändra ett avtal med en konsument måste konsumenten få ett meddelande om ändringen minst en månad innan ändringen genomförs. Om konsumenten inte godkänner ändringen har denne rätt att inom tre månader från meddelandet säga upp avtalet utan ytterligare kostnad eller avgift. Operatören måste meddela konsumenten rättigheten att säga upp avtalet när den informerar om avtalsändringen.

Post- och telestyrelsen är ansvarig för att se till att lagen följs. 

Mer information

Du kan läsa mer om lagen om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats.

Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) finns att läsa i sin helhet på Riksdagens webbplats.

Marknadsföringslagen

Enligt marknadsföringslagen ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed.

Utformning

När företag marknadsför en vara eller tjänst ska de lämna sådan information som är speciellt viktig för konsumenten. All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Företagen får inte heller vilseleda, speciellt inte när det gäller varans eller tjänstens kvalitet och andra egenskaper, ursprung och användning, pris eller grunderna för prissättning och betalningsvillkor.

 

Reklam

Vid marknadsföring kan företagen ibland använda sig av uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för att nå en konsument. För att få göra detta krävs att konsumenten har samtyckt till det i förväg.

Konsumentverket ansvarar för att kontrollera att företagen följer marknadsföringslagen. 

Du kan läsa mer om marknadsföringslagen på Konsumentverkets webbplats.

Marknadsföringslagen (2008:486) finns att läsa i sin helhet på Riksdagens webbplats.

Prisinformationslagen

Prisinformationslagen handlar om att konsumenter ska få korrekt och tydlig prisinformation. Ett företag måste lämna prisinformation inklusive moms och andra skatter. Prisinformationen ska vara tydlig, korrekt och ska ges skriftligt till konsumenten eller på annat likvärdigt sätt. Konsumentverket ansvarar för att se till att lagen följs.  

Du kan läsa mer om prisinformationslagen på Konsumentverkets webbplats.

Prisinformationslagen (2004:347) finns att läsa på Riksdagens webbplats.