Paketköp

När du köper en mobiltelefon tillsammans med ett abonnemang ingår du oftast dels ett avtal om köp av mobiltelefonen, dels ett avtal om att kunna ringa med en viss operatör. På denna sida hittar du ett antal fall som avgjorts i Allmänna reklamationsnämnden.

ARN 2019-00765 – Konsumenten hade inte rätt att ångra enbart abonnemanget vid paketköp

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument köpte vid samma tillfälle en mobiltelefon och ett mobilabonnemang av en operatör. Abonnemanget kostade 195 kr per månad och telefonen avbetalades med 50 kr per månad. Konsumenten begärde inom 14 dagar att få ångra enbart abonnemangsavtalet, vilket operatören inte gick med på.

Konsumenten menade att abonnemanget och telefonen är två separata saker oberoende av varandra och att det framgick både vid beställning, i orderbekräftelsen och på kvittot att det rör sig om separata kostnader. Enligt konsumenten framgick det inte av villkoren att han var förhindrad att säga upp eller behålla båda avtalen. Eftersom saken, enligt konsumenten, inte reglerades skulle villkoren tolkas till hans fördel enligt den så kallade oklarhetsregeln och konsumenten menade också att villkor som hindrar honom från att åberopa ångerrätten ska bortses ifrån eftersom reglerna är tvingande till hans förmån som konsument.

Operatören motsatte sig kravet och menade att företaget vid beställning via deras hemsida inte erbjuder möjlighet att beställa enbart en mobiltelefon utan tillhörande mobilabonnemang. Det som erbjuds är paketköp där mobiltelefonens pris subventioneras eftersom tillhörande mobilabonnemang har en bindningstid om 24 månader. Operatören ansåg att det föll på sin egen orimlighet att den aktuella telefonmodellen skulle kosta 1200 kr utan paketerbjudandet (delbetalning 50 kr i 24 månader) när värdet på telefonen var 5590 kr.

ARN ansåg att operatörens villkor förvisso kunde vara tydligare utformade men att det inte förelåg sådana oklarheter att avtalet skulle jämkas eller ogiltigförklaras. Vad gällde ångerrätten menade nämnden att frågan var om avtalet skulle gå att ångra endast till viss del.

Nämnden hänvisade till kommentaren till distansavtalslagen som tar upp frågan. I kommentaren anges att ”en förutsättning för att kunna ångra delar av ett avtal är att det består av delbara prestationer. Avtalet ska bestå av flera delar som kan utnyttjas för avsett ändamål, även om avtalet inte består i alla delar. Förutom detta får det även förutsättas att en rätt att ångra avtalet endast till viss del inte förändrar avtalsförutsättningarna på ett sådant sätt att det inte är godtagbart för näringsidkaren att avtalet består endast i övriga delar. Det bör vid en objektiv bedömning framstå som rimligt att parterna hade ingått avtalet även utan den ångrade delen. Det kan också uttryckas på så sätt att ett delvist frånträdande från avtalet inte får vara oförenligt med den hypotetiska partsviljan.

Som exempel ges när konsumenten köpt flertal varor med rabatt och rabatten förutsätter att konsumenten även köper visa varor till full pris. I dessa fall kan konsumenten knappast ha rätt att ångra köpet endast avseende de varor som sålts till full pris och låta avtalet bestå i övrigt. Ett annat exempel som tas upp, och som träffade det aktuella ärendet, är när en konsument ingår ett avtal om mobiltelefon med abonnemang för telefoni och tillgång till internet till ett särskilt förmånligt paketpris. Det torde inte normalt vara möjligt att ångra avtalet endast när det gäller abonnemanget och behålla telefonen till det förmånliga priset” (kommentaren till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2018, sida 125 f).

Utifrån ovanstående tillsammans med det operatören anfört ansåg nämnden inte att det var rimligt eller förenligt med partsviljan att låta konsumenten ångra avtalet gällande abonnemanget.

ARN 2012-11111 – Operatören kunde inte visa att konsumenten var betalningsskyldig för telefonen vid hävning av avtal

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument tecknade ett abonnemang med tillhörande mobiltelefon. Han betalade 1 000:- för telefonen i butiken. Någon ytterligare förhöjd avgift fanns inte i avtalet utan telefonen skulle ingå i abonnemanget. Eftersom telefonitjänsten fungerade dåligt hävde konsumenten abonnemangsavtalet och fick, enligt konsumenten detta bekräftat av operatören. Konsumenten betalade en slutfaktura men fick sedan ytterligare en faktura på 2 000:- för telefonens återstående värde. Konsumenten ansåg att denna faktura var felaktig.

 

Operatören framhöll att avtalet byggt på att konsumenten fått köpa en telefon till ett reducerat pris i utbyte mot att förbinda sig att i 24 månader betala för telefonabonnemanget. Operatören menade att konsumenten av god vilja fått lov att avsluta abonnemanget i förtid mot att han skulle betala telefonens restvärde. Enligt operatören var det inte avtalat om någon hävning. Operatören ansåg det inte rimligt att konsumenten skulle få behålla telefonen utan ytterligare kostnad eftersom han inte fullgjort sin del i avtalet.

ARN ansåg att det framgick av det utdrag ur kundregistret som konsumenten använt som bevisning att han fått rätt att häva abonnemangsavtalet och slutfakturerats för detta. Nämnden ansåg inte att operatören bevisat att överenskommelsen varit att konsumenten dessutom skulle betala ett restvärde för telefonen och rekommenderade därför att konsumenten inte ska behöva betala ytterligare för mobiltelefonen. 

ARN 2012-01741 - Köp av mobiltelefon med tillhörande abonnemang – två separata avtal

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick ett avtal om en mobiltelefon med tillhörande abonnemang. I månadsavgiften ingick att konsumenten betalade 200:- i förhöjd avgift för mobiltelefonen. Efter några månader upptäcktes att mobiltelefonen var felaktig. 

 

Konsumenten fick en ny mobil som visade sig ha samma fel som den föregående. Återförsäljaren gick med på att häva avtalet för telefonen, men inte abonnemanget. Som ersättning för telefonen erbjöds konsumenten 3 400:-, vilket motsvarande inköpskostnaden efter åldersavdrag.

Konsumenten yrkade hävning av köpet både beträffande telefonen och abonnemanget, samt på ersättning med 1 100:- för abonnemangsavgifter under den period som telefonen inte kunnat användas som det var tänkt, eftersom den lånetelefon han erbjudits var av enklare modell. Sammanlagt hade ärendet pågått i åtta månader och konsumenten ansåg inte att det hade hanterats inom skälig tid. Återförsäljaren motsatte sig konsumentens yrkanden.

ARN inledde med att konstatera att återförsäljaren gått med på att häva köpet av mobiltelefonen. Vad gäller abonnemanget ansåg nämnden att det vid en kombination som i det aktuella fallet, det vill säga köp av mobiltelefon och avtal om abonnemang där telefonen avbetalas med ett särskilt månatligt belopp, är möjligt att hantera dessa som separata avtal. Eftersom tjänsten inte var felaktig hade konsumenten endast möjlighet att häva den del av avtalet som avsåg telefonen.

Nämnden uttalade att konsumenten vid hävning har rätt att mot återlämnande av varan få tillbaka köpeskillingen, inklusive ränta, med avdrag för den nytta han har haft av varan. Om konsumenten hade erlagt samtliga avbetalningar skulle han betalat 4 800:-, vilket fick anses vara köpeskillingen för telefonen. Nämnden ansåg därför att det belopp som återförsäljaren erbjudit konsumenten, 3 400:-, som skäligt mot bakgrund av den tid konsumenten kunnat använda telefonen, den ränta konsumenten hade rätt till och det nyttoavdrag som ska göras. Ytterligare ersättning ansågs konsumenten inte ha rätt till.

ARN 2008-9151 - Trasig mobil, rätt att häva telefon men inte abonnemang

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

En konsument begärde hävning efter en konstaterat vattenskadad mobil mindre än två veckor efter köpet. I ärendet gav ARN konsumenten rätt att häva köpet av mobilen eftersom säljaren inte kunde visa att skadan orsakats av konsumentens handhavande. 

 

Konsumenten fick däremot inte rätt att samtidigt häva det mobilabonnemang som köptes tillsammans med telefonen. ARN motiverade det beslutet med att konsumenten kunde använda abonnemanget med en annan telefon. Jämför även ARN 2008-0405 och ARN 2008-3032.

ARN 2008-0405 - Trasig mobil, rätt att häva telefon och abonnemang  

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten träffade avtal om köp av mobiltelefon och abonnemang. Eftersom telefonen hade ett fabrikationsfel skickades den omgående på reparation. Den tredje gången detta skedde ersattes den röda telefonen med en grå. Konsumenten talade då om för operatören att hon köpt abonnemanget för den röda telefonens skull och att designen på telefonen var viktig för henne. 

 

Operatören ville inte leverera den telefon som konsumenten hade beställt och menade att den garanti som gällde för telefonen inte gav konsumenten rätt till en ny leverans av exakt samma produkt.

Nämnden menade att det var ostridigt att telefonen haft samma fel vid tre tillfällen och att operatören vid två tillfällen förgäves försökt avhjälpa felet och att telefonen även hade lämnats in för reparation en tredje gång. Enligt förarbetena till konsumentköplagen behöver inte konsumenten tåla mer än två avhjälpningsförsök, oavsett om operatören skulle vara beredd att göra ytterligare reparationer. Nämnden ansåg därför att konsumenten borde ha rätt att häva avtalet avseende telefon och abonnemang från och med det datum telefonen återlämnas. Jämför även ARN 2008-9151 och ARN 2008-3032.