​Försenad installation vanligaste klagomålet för fiber

Det vanligaste klagomålet till Telekområdgivarna för fiberärenden under andra kvartalet 2019 gällde, likt första kvartalet, leveransförseningar. Konsumenterna klagar på att arbetet med en fiberanslutning inte kommer igång som avtalat, inte går framåt som utlovats, eller inte avslutas i tid.

I många fall handlar de klagomål Telekområdgivarna får in om konsumenter som vill avsluta sina avtal utan kostnad på grund av förseningen, men där leverantören kräver avbeställningsavgift. Konsumenterna upplever det som oskäligt att leverantören vill ta betalt trots att anslutningen inte levererats inom avtalad tid.

—Vad som gäller ska regleras i avtalsvillkoren. För att kunna häva ett avtal utan kostnad ska det handla om en försening som har väsentlig betydelse för konsumenten och också att företaget inte kan visa att förseningen beror på saker som är utanför deras kontroll, alltså saker som de inte haft möjlighet att påverka, säger Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna.

Avgöranden i Allmänna reklamationsnämnden

Under första halvåret har ARN fått in 165 ärenden som rör detta, vilket kan jämföras med 114 under hela 2018. ARN har också under andra kvartalet 2019 avgjort flera tvister där fiber inte levererats inom 24 månader. Slutsatsen från besluten är att:

  • Det är inte oskäligt långt med en leverans/bindningstid på 24 månader
  • Leverantören har bevisbördan för att förseningar orsakats av omständigheter utanför deras kontroll
  • Leverantören ska kunna visa att företaget utfört arbete eller orsakats förlust som berättigar denne att ta ut avbeställningsavgift
  • Konsumenten ska kunna visa att en försenad leverans varit av väsentlig betydelse för att få häva avtalet

Tips från Telekområdgivarna

Fiberleverantörerna kan ha olika avtalsvillkor och som konsument kan du alltid vända dig till oss på Telekområdgivarna för rådgivning. För att vi ska kunna bedöma ett ärende vill vi att du:

  • Först kontaktar din leverantör och gör ett skriftligt klagomål där du beskriver vad du anser är fel och vilken lösning du vill ha
  • När du fått svar kan du kontakta oss om ni inte kommit överens

Om du anser att din fiberleverantör har oskäliga avtalsvillkor kan du även göra en anmälan till Konsumentverket som har tagit fram en vägledning om fiberanslutningar.

En sammanfattning av den totala ärendestatistiken, både för fiberärenden och tjänster, finns att ladda ner här.

Är du journalist och vill veta mer? Kontakta:

Mattias Grafström, VD, 070-713 48 50

Susanna Fromhold, vice VD, 070-713 48 51

Camilla Brogren, kommunikationsansvarig, 070-713 48 59