Avbeställning

Om du har ingått avtal om en tjänst så har du vanligen rätt att avbeställa tjänsten så länge den inte fullt ut levererats. Du kan dock i vissa fall få betala för de delar som leverantören redan utfört och haft kostnader för. Några avgöranden från Allmänna reklamationsnämndens fall om avbeställning och schablonbelopp hittar du på denna sida.

ARN 2017-10830 – Schablonbelopp ansågs oskäligt högt

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

Konsumenten beställde en fiberanslutning till sin fastighet för 25 499 kronor. Tre månader senare begärde hon att få häva avtalet då hon ansåg att säljaren lämnat vilseledande och bristfällig information om att en router skulle ingå samt vilken tjänsteleverantör som skulle levererar den. Fiberleverantören krävde då, med hänvisning till villkoren, att hon skulle betala 75 procent av totalbeloppet då projektet var påbörjat. ARN ansåg inte att konsumenten kunde visa att informationen varit bristfällig i avtalet och nekade konsumenten rätt att häva avtalet på grund av fel på tjänsten.

Däremot konstaterade ARN att en konsument har rätt att avbeställa en tjänst så längde den inte är slutförd och att näringsidkaren då har rätt till ersättning för den del av tjänsten som utförts och som måste utföras trots avbeställningen. Ett företag har också rätt att förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning om den är skälig med hänsyn till vad som vid avbeställningen normalt kan anses tillkomma en näringsidkare som ersättning enligt konsumenttjänstlagen.

Fiberleverantören hade i villkoren förbehållit sig rätt till ersättning på 25 procent respektive 75 procent av totalbeloppet vid avbeställning före respektive efter grävstart. Grävstart definierades enligt villkoren som ”den dag då grävarbete på kundens tomt och/eller marken utanför kundens tomt påbörjas”.

ARN ansåg inte att utredningen visade att grävarbete påbörjats när konsumenten hörde av sig till företaget för att avsluta avtalet. Nämnden konstaterade att företaget inte närmare redogjort för vilka slags kostnader ersättningen är tänkt att täcka. Därför framstod ersättningen inte som skälig med hänsyn till vad som vid avbeställning normalt kan antas tillkomma en näringsidkare som ersättning vid avbeställning. Vid sådana förhållanden ansåg nämnden att företagets anspråk på ersättning får anses tillgodosett med tio procent av totalbeloppet. Företaget rekommenderades låta konsumenten avbeställa tjänsten mot en skälig ersättning om tio procent av totalbeloppet, det vill säga 2 549 kr.

ARN 2017-09643 – Avbeställningsavgift kan vara skälig 

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten tecknade ett fiberanslutningsavtal 31 mars 2014 där den totala anslutningskostnaden skulle vara 2900 kr. Ett år senare kom en bekräftelse men därefter hörde han inget från bolaget. Han kontaktade denne i juni 2016 och frågade när de skulle komma igång. Konsumenten fick svar via mail den 12 juli att hans gata var projekterad och att arbetet skulle sätta igång sent år 2016/tidigt 2017. Under tiden kom ett annat bolag och erbjöd anslutning. Konsumenten tyckte att det kändes mer seriöst eftersom de kunde leverera inom ett år och tecknade därför avtal med dem istället och meddelade det första bolaget att han ville säga upp avtalet. Konsumenten fick då till svar att avtalet som skrevs 2014 var bindande och att det kunde sägas upp först efter fyra år. Konsumenten anförde att villkoret är oskäligt och att han ska slippa betala ersättning för avbeställningen då han anser att bolaget inte haft några kostnader.

 

Bolaget anför i sin tur att de har haft kostnader för planering och projektering och att de hade hunnit långt i området. De har därför rått konsumenten  att stå kvar vid det första avtalet då de vill ha ersättning för de kostnader som uppkommit fram till uppsägningen på 2500 kr.

ARN konstaterade att det framgick av villkoren att parterna kommit överens om en fiberanslutningstjänst med avtalstid om 48 månader som förlängs med 48 månader i taget om inte uppsägning sker senast 12 månader före avtalstidens utgång. Konsumenten sa upp avtalet mer än 12 månader före avtalsperiodens slut och parternas avtal löper därmed ut den 31 mars 2018. Anslutningen är ännu inte slutförd och en konsument har rätt att avbeställa en tjänst innan tjänsten har slutförts och bolaget har då rätt till ersättning för bland annat redan utfört arbete. Till utfört arbete räknas inte bara den faktiska tjänsten utan även projekterings-, planerings-, och andra förberedelsearbeten. Om bolaget inte har förbehållit sig en sådan avgift ska den kostnad som debiteras konsumenten vara skälig. Det framgår av inkomna uppgifter att arbetet kommit så långt att det har skett schaktningar i gatan utanför hans fastighet – arbetet har alltså kommit en god bit på väg. Det är därför uppenbart att bolaget haft en del kostnader hittills och ARN anser att den av bolaget framräknade avbeställningsavgiften är skälig.