​Ett år med skriftlighetskravet

När Telekområdgivarna granskat de klagomål som kommit in sedan skriftlighetskravet infördes den 1 september 2018, ser vi vissa oroande tendenser till att oseriösa säljare kringgår reglerna så att framförallt äldre drabbas.

Ett allvarligt och återkommande klagomål är att äldre konsumenter och deras anhöriga berättar om hur de anser att de lurats in i avtal utifrån vilseledande eller felaktig information.

-Vi har sett problem med att ett avtal kan tecknas via sms och att vissa äldre inte förstår att enbart att svara ja på ett sms är ett bindande avtal. Telekområdgivarna ser också en stor risk med att använda ett telefonnummer, sms, som identitetsbekräftelse, säger Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna.

I vissa fall förekommer det enligt dessa konsumenter att sms:et bara innehåller en fråga om konsumenten vill teckna avtalet och konsumenten accepterar då utifrån det som sagts av säljaren under samtalet. Det finns också grupper i samhället, exempelvis äldre, som har svårigheter att ta del av information digitalt, speciellt gäller detta sms som ibland enbart innehåller en länk till allmänna villkor på operatörens webbplats.

Ingen skriftlig accept och accept under säljsamtalet är de vanligaste klagomålen

När skriftlighetskravet infördes innebar ändringen bland annat att muntliga avtal inte längre är giltiga när en konsument blir uppringd utan också måste signeras skriftligt.

Det vanligaste klagomålet gällande skriftlighetskravet som Telekområdgivarna har fått in är just att konsumenten menar att denne aldrig accepterat avtalet skriftligt, bara muntligt. Det näst vanligaste är att konsumenten övertalats att acceptera erbjudandet under pågående samtal med säljaren, vilket innebär att avtalet är ogiltigt. I flera ärenden har det också förekommit uppgifter om att säljaren har guidat konsumenten om hur denna ska göra för att tacka ja, syftet kan då vara att stressa konsumenten att acceptera avtalet utan att läsa igenom. Telekområdgivarna har fått in ärenden där konsumenter till exempel beskriver att:

  • säljare uppgivit att det varit bråttom att signera avtalet,
  • att säljare ringt upp kort tid efter att erbjudandet skickats ut för att försöka förmå konsumenten att tacka ja eller ifrågasatt varför konsumenten ännu inte accepterat erbjudandet. 

- Ett viktigt syfte med skriftlighetskravet är att konsumenten ska få en chans att fundera över erbjudandet i lugn och ro. Vi har tyvärr sett exempel på avtal där konsumenten signerat efter bara någon minut, det är alldeles för kort tid att hinna ta del av viktig information, säger Mattias Grafström.

Vi vill poängtera att vi endast ser de ärenden där konsumenter råkat illa ut. Vi kan därför inte uttala oss om skriftlighetskravets totala effekter.

Problem med muntliga löften

Det är tydligt att svårigheten med muntliga löften, det vill säga att konsumenter menar att säljaren lovat saker som sedan inte framgår i det skriftliga avtalet, fortfarande förekommer. Det kan till och med kompliceras av skriftlighetskravet, eftersom operatören inte längre behöver spara en inspelning av samtalet för att kunna styrka avtal när det signerats skriftligt. Det blir då svårt för konsumenter att kunna visa vilken information som var avgörande för att teckna avtalet. I flera klagomål känner sig konsumenterna också direkt vilseledda av det säljaren sagt i det samtal som nu inte finns sparat.

Telekområdgivarna tipsar:

  • Låt dig aldrig stressas att signera ett avtal, du ska alltid ges tid att gå igenom villkoren i lugn och ro
  • Du ska aldrig pressas att signera ett avtal under pågående samtal, i så fall är avtalet ogiltigt
  • Lita inte på muntliga löften utan se till att de finns med i det skriftliga avtalet innan du signerar
  • Logga aldrig in med ditt BankId på uppmaning av en telefonförsäljare eller någon annan
  • Tänk på att du har 14 dagar på dig att ångra avtalet och gör det i så fall skriftligt

Är du journalist och vill veta mer? Kontakta:

Mattias Grafström, VD, 070-713 48 50

Susanna Fromhold, vice VD, 070-713 48 51

Camilla Brogren, kommunikationsansvarig, 070-713 48 59