Beslut i kronologisk ordning

Beslut i kronologisk ordning

 

2020

ARN 2020-16875 - Ingen avbrottsavgift när leverantören inte kunde bevisa att grävning hade gjorts

ARN 2020-16380 - Leverantören är skyldig att undersöka förutsättningarna för fiberdragning i förväg

ARN 2020-05061 - Tvist om bindande avtal uppstått (anbud men ingen accept)

ARN 2020-04290 - Rätt att häva om leverantör inte kan visa kostnader för fastigheten

ARN 2020-03429 - Rätt till ersättning förutsätter ekonomisk skada

 

2019

ARN 2019-19828 - Rätt att frånträda när leverantören menade att tredje part försenat projektet

ARN 2019-19195 - Leverantören var inte skyldig att leverera fiber på grund av oskäliga kostnader

ARN 2019-19080 - Ersättningsgill kostnad vid leveransförsening

ARN 2019-18781 - Konsumenten ville ha fullgörelse med särskilda fästdon

ARN 2019-18408 - Drygt ett års leveransförsening ansågs utgöra ett väsentligt avtalsbrott

ARN 2019-17736 - Leverantören skyldig att fullgöra avtalet trots felaktigt utskick av avtalsbekräftelse

ARN 2019-17652 - Leverantören ska ersätta skador på fastighetens panel

ARN 2019-17274 - Särskilt avtalsvillkor har företräde framför allmänna villkor

ARN 2019-17135 - Förlängningserbjudande innebar att avtal upphörde efter avtalstidens slut

ARN 2019-16964 - Rätt till ersättning vid 24 månaders leveransförsening

ARN 2019-13625 - Rätt att frånträda efter 24 månader i enlighet med villkoren

ARN 2019-12892 - Skadestånd för återställande av husfasad när ett projekteringsunderlag inte var undertecknat av rätt person

ARN 2019-08615 - Otillåtet avtalsvillkor att neka ersättning för indirekt skada vid försening 

ARN 2019-07894 - Ej rätt att frånträda avtal kostnadsfritt när merparten av installationen är klar

ARN 2019-06995 - Leverantören är skyldig att undersöka förutsättningarna för fiberdragning i förväg

ARN 2019-04931 - Åldersavdrag vid ersättning för skadad tapet

ARN 2019-00735 Konsumenten ansågs ha rätt till kostnadsfri avbeställning vid leveransförsening

ARN 2019-00060 - Leverantören skyldig att gräva ner fiberkabel som låg för grunt utan kostnad för konsumenten

 

2018

ARN 2018-17609 - Ingen rätt att avbeställa kostnadsfritt efter 24 månader då merparten av arbetet var gjort

ARN 2018-17274 - Operatörens ansvar att ha rätt prisinformation när avtal ingås via fiberleverantörens hemsida

ARN 2018-14272 - Konsumenten ansågs inte ha rätt till kostnadsfri avbeställning vid leveransförsening

ARN 2018-08308 - Leverantören skyldig att åtgärda fel i tjänsten som beror på brister i fiberinstallationen

ARN 2018-07671 - Leverantören skadeståndsskyldig vid avgrävning av elkabel

ARN 2018-04448Leverantören hade rätt att häva avtalet när huset dit anslutningen skulle dras inte ännu var byggt

ARN 2018-03975Ej rätt att häva avtalet utan kostnad innan avtalstiden gått ut 

ARN 2018-03314 - Konsumenten hade inte rätt till samma pris som grannarna 

ARN 2018-01587 - Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av ångerrätten

ARN 2018-01312Rätt till ersättning för egen grävning när leverantören ändrat installationsmetod i strid med avtalet 

ARN 2018-01094Ingen ersättning vid avgrävd bergvärmekabel 

ARN 2018-00776 - Konsumenten fick inte ersättning när installation utförts enligt anvisning  

 

2017

ARN 2017-11047 – Öppet eller slutet nät?

ARN 2017-10830 - Schablonbelopp ansågs oskäligt högt

ARN 2017-09643 – Avbeställningsavgift kan vara skälig

ARN 2017-09420Försening gav inte rätt till prisavdrag

ARN 2017-09235 – Tvist om avtalat pris

ARN 2017-06927 Skadestånd för skada på fastighet men inte för kostnader som ej varit ekonomiskt mätbara

ARN 2017-06317 - Försening på grund av myndighetsbeslut

ARN 2017-05282 – Obalanserat avtalsvillkor var ogiltigt

ARN 2017-04566 – Målsättning inte samma sak som uttalat slutdatum

ARN 2017-03697 –En konsument har inte automatiskt rätt till ersättning även om en annan konsument fått ersättning

ARN 2017-01932 – Otillåtet avtalsvillkor att neka ersättning vid försening

ARN 2017-00530 – Otillåtna villkor gällande försening och skadestånd

  

2016

ARN 2016-13455 – Försening utanför leverantörens kontroll

ARN 2016-13154 – Konsument blev bunden av orderbekräftelsens innehåll då denne inte reklamerat i rätt tid

ARN 2016-12682 – Konsumenten hade klagat på felet inom skälig tid

ARN 2016-11083 – Fiberanslutningen ansågs vara levererad inom skälig tid

ARN 2016-09876 – Egen grävinsats gav inte rätt till prisavdrag

ARN 2016-09742 – Konsumenttjänstlagen kan inte avtalas bort

ARN 2016-08248 – Konsumenten kunde inte bevisa att bredbandsabonnemang skulle ingå i fiberanslutningskostnaden

ARN 2016-02098 - Muntliga löften kunde inte bevisas

 

2015

ARN 2015-11747 - Bristande information om avsaknad av grävtillstånd gav konsumenten rätt att frånträda avtalet utan kostnad

ARN 2015-09165 – Avslag på grund av att anmälan var riktad mot fel part

  

2014

ARN 2014-07285 - Betalning när fiberanslutningen som sådan fungerar

 

2013

ARN 2013-08321 - Rätt till återbetalning av förskott vid hävning på grund av leveransförsening

  

2011

MD 2011:24 – Vilseledande marknadsföring om bland annat rot-avdrag