Avtalsinnehåll

Den som påstår att ett avtal har ett visst innehåll måste kunna bevisa detta. På denna sida finns beslut från Allmänna reklamationsnämnden som rör avtalsinnehåll.

ARN 2021–11943 – Otydligt avtalsvillkor tolkades till konsumentens fördel

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde fiberinstallation inklusive internettjänst. Enligt konsumenten var priset 20 900 kronor. Efter att installationen var klar fick konsumenten veta att den sammanlagda kostnaden, inklusive internettjänsten, skulle uppgå till ett belopp om 32 876 kronor.

Fiberleverantören uppgav att de fakturerat enligt avtalet. I parternas avtal framgick att den minsta totalkostnaden för en komplett installation inklusive internettjänst i 24 månader (499 kronor per månad) är 32 876 kronor.

ARN menade att parterna var oense om vilket pris som ska gälla för tjänsten. I avtalet hade konsumenten fått välja mellan tre olika alternativ och då valt alternativet:

”Utbyggnadskampanj – 20 900 kr – Jag vill/kan nyttja rut- och rotavdraget med sammanlagt upp till 7 840 kr. Jag betalar 20 900 kr. Under 24 månader ingår 1000/100 Mbit/s internet … och jag delbetalar under denna period 499 kr per månad.”

Nämnden konstaterade att det inte tydligt framgick av skrivningen varför konsumenten skulle delbetala något under perioden och det framgick inte heller att det tillkommer kostnader utöver de 20 900 kronor för tjänsten som framgick av erbjudandet. I avtalsvillkoren stod dessutom andra siffror som var motstridiga med kampanjerbjudandet som konsumenten valt. Eftersom en kampanj uppfattas som något tillfälligt ansåg ARN att det var så pass otydligt att det är förståeligt att konsumenten uppfattade det som att han skulle betala 20 900 kronor. Eftersom det var otydligt hur avtalet skulle tolkas och förstås, och det rörde sig om ett standardavtal, tolkade nämnden avtalet till konsumentens fördel. Nämnden ansåg sammanfattningsvis att leverantören inte hade informerat konsumenten på ett tillräckligt tydligt sätt att det skulle tillkomma kostnader utöver 20 900 kronor. Konsumenten fick därför rätt.

ARN 2019-17274 - Ingen rätt till startavgift eller avgift för delbetalning

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten och företaget hade ingått avtal om fiberanslutning där konsumenten skulle delbetala 499 kronor i månaden i 36 månader. Avtalet ingicks via hemförsäljning och enligt säljaren skulle startavgiften vara 0 kronor. Detta framgick även av parternas avtal.

Efter installationen fick konsumenten en slutfaktura på hela installationsbeloppet inklusive en startavgift på 499 kronor.

Företaget menade att det i de allmänna villkoren framgick att installationen var förenad med en startavgift på 499 kronor. Vad gällde avbetalningen hänvisade företaget till Svea Ekonomi, som i sin tur svarade konsumenten att en avbetalning är förenad med en startavgift på 995 kronor samt en avikostnad om 50 kronor per faktura. Avgifterna framgick inte av avtalet, mer än att de allmänna villkoren föreskrev att ”delbetalning sker till en av leverantören anvisad kreditpartner och förutsätter sedvanlig kreditprövning”.

ARN kom fram till att startavgiften för fiberinstallationen förvisso fanns reglerad de allmänna villkoren, men i och med att det stod ”0 kronor” angivet som startavgift i parternas avtal ansåg nämnden att företaget och konsumenten hade träffat ett särskilt avtalsvillkor om detta, som då hade företräde framför de allmänna villkoren.

Vad gäller avgifterna förenade med delbetalningen ansåg ARN att konsumenten inte skulle behöva betala några sådana då dessa inte nämns i avtalet.

ARN 2018-17274 – Operatörens ansvar att ge rätt prisinformation när avtal ingås via fiberleverantörens hemsida

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde en bredbandstjänst på fiberleverantörens hemsida och valde ett kampanjpris om 124 kr per månad under de tre första månaderna. Tjänsteoperatören fakturerade dock tjänsten till ordinarie pris, vilket innebar en fördubbling av kostnaden för tjänsten. Operatören motiverade detta med att kampanjpriset endast avsåg nya kunder.

Konsumenten menade att denna information inte framgått någonstans på hemsidan där hon beställt tjänsten. Operatören framförde att konsumenten fått en orderbekräftelse vari det framgått att priset för tjänsten var 248 kr.

Konsumenten menade att hon aldrig fått någon sådan orderbekräftelse. Enligt operatören hade orderbekräftelsen skickats till konsumenten via e-post samt både öppnats och lästs. Operatören uppgav även att fiberleverantören inte haft möjlighet att se vilka som tidigare varit kunder hos tjänsteleverantören eftersom fiberleverantören inte haft tillgång till operatörens system.

ARN konstaterade att parterna hade olika uppfattning gällande vilket pris som avtalats. Den som påstår att ett avtal har ett visst innehåll måste kunna bevisa detta. Nämnden kom fram till att det visserligen inte framgick helt tydligt hur avtalstecknandet gått till av det underlag som konsumenten lagt fram i ärendet. Nämnden ansåg dock att konsumenten skickat in det material som hon kunnat samt att detta material tydde på att hon haft anledning att anta att det aktuella kampanjpriset gällde även för henne. Trots att operatören erbjudit sina tjänster via fiberleverantörens hemsida menade ARN att operatören hade ett ansvar för att konsumenten fått rätt prisinformation. Operatören hade inte lämnat in något underlag som visade hur erbjudandet sett ut. Konsumenten ansågs därmed ha rätt till ersättning från operatören.

ARN 2018-03314 – Konsumenten hade inte rätt till samma pris som grannarna

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiberinstallation i juni 2016. Priset skulle enligt konsumenten bero på hur många som anslöt sig. Fakturabeloppet uppgick till 19 900 kr. Konsumentens granne hade dock betalat 16 700 kr. Konsumenten menade att det inte kunde vara rätt att han skulle betala 3200 kr mer när fiberkablarna kommer från samma skåp och anslutningarna har skett under samma period. Konsumenten menade också att priset på orten låg mellan 16 700 kr och 16 900 kr. Konsumenten hade betalat 16 900 kr och begärde betalningsbefrielse på resterande krav på 3000 kr.

Leverantören ville inte gå med på konsumentens krav och menade att det i avtalet tydligt angavs att priset är 21 900 kr men att en dynamisk prislista används där priset minskar beroende av anslutningsgraden. Att andra områden på orten fått ett lägre pris menade leverantören berodde på att de ingått i andra projekteringsområden med andra kampanjer vid olika tillfällen. En bekräftelse med avtalat pris skickades ut till konsumenten i samband med byggnationsbeslutet.

ARN menade att tvisten gällde om konsumenten skulle få ett lägre pris på anslutningen med hänvisning till att andra boende i området fått samma tjänst till ett lägre pris. Nämnden konstaterade att det av beställningsblanketten som konsumenten undertecknat framgår att priset är 21 900 kr men att det kan komma att rabatteras om antalet beställande hushåll blir tillräckligt högt. Vidare ansåg nämnden att det framkommit att konsumenten erhållit en rabatt då han fakturerats 19 900 kr, 2000 kr mindre än det avtalade grundpriset. ARN ansåg inte att konsumenten visat att han ingick i någon annan kampanj eller av annan anledning skulle ha rätt till ett billigare pris.

ARN 2017-11047 – Öppet eller slutet nät?

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiberinstallation med öppet nät och tecknade samtidigt ett abonnemangsavtal med 12 månaders bindningstid. När konsumenten ett år efter abonnemangstiden ville byta leverantör var nätet ett stängt nät. Konsumenten hade dock möjlighet att gå över till en annan leverantörs nät och få öppen fiber för 2000 kr. Kostnaden var, enligt konsumenten, för att koppla in en ny medieomvandlare för att få öppet nät.

Leverantören menade att tvisten handlade om ifall konsumenten utlovats att byte till annan leverantör var möjligt utan kostnad? Den tjänst som utlovats enligt avtalet var installation av fiber samt bredband 250/100 under 12 månaders tid, vilket levererats i enlighet med avtalet. Vid en ny beställning av tjänst väljer den nya leverantören om en startavgift eller installationsavgift ska tas ut för leverans av tjänst. Detta var inget som aktuell leverantör kunde råda över då det är upp till varje leverantör att själv bestämma denna kostnad.

ARN ansåg att det framgick av utredningen att konsumenten hade möjlighet att byta till en annan leverantör när hennes bindningstid löper ut. Enligt nämndens mening hade det inte framkommit annat än att nätet därmed var öppet. Nämnden konstaterade att det inte framgick att leverantören garanterat eller utfäst att bytet skulle ske kostnadsfritt. Det hade inte heller framkommit att leverantören på någon annan grund skulle vara skyldigt att ersätta konsumenten och konsumentens krav på ersättning avslogs därför.

ARN 2017-03697 –En konsument har inte automatiskt rätt till ersättning även om en annan konsument fått ersättning

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde fiberanslutning av en fiberleverantör. Enligt konsumenten sa leverantören att priset för anslutning i framtiden inte skulle komma att sänkas utan snarare höjas. Konsumenten menade dock att priset sedan har sänkts och att vissa i området som ingått avtal med det högre priset för anslutning har fått kompensation. Konsumenten menade att hon inte har fått någon kompensation och att leverantören sagt att detta beror på att de inte kan kompensera alla konsumenter.

Konsumentens begärde att få samma kompensation som leverantören gett till andra, det vill säga ett presentkort om 2000 kr som kan användas hos leverantören. Fiberleverantören motsatte sig kravet och anförde att det vid den sista försäljningsfasen angetts ett felaktigt och för lågt pris till de som ännu inte hade anslutit sig. Av god vilja erbjöd leverantören därför kompensation till de kunder som hade beställt fiber men ännu inte hade fått den installerad. Vidare menade leverantören att det faktum att en annan konsument blir kompenserad inte innebär att alla konsumenter är berättigade till kompensation.

ARN konstaterade att det, även om en konsument har fått kompensation av en leverantör, inte automatiskt innebär att en annan konsument har rätt till samma kompensation. Av utredningen fann nämnden att konsumenten inte hade bevisat att hon har rätt till någon ersättning av leverantören och nämnden anslog därför konsumentens begäran.

ARN 2016-13154 – Konsument blev bunden av orderbekräftelsens innehåll då denne inte reklamerat i rätt tid

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument beställde installation av fiber från en leverantör genom att fylla i en beställningsblankett. Han antecknade på blanketten att han själv ville ombesörja grävningen och att beställningen därför förutsatte att leverantören gjorde ett avdrag på priset. Eftersom konsumenten inte fick någon orderbekräftelse skickade han ett brev till leverantören i vilket han efterfrågade en sådan.

Konsumenten erhöll en orderbekräftelse, dock var priset utan hänsyn till konsumentens efterfrågade prisavdrag. Leverantören färdigställde installationen av fiber och krävde betalning av hela beloppet, det vill säga utan avdrag för grävning. Konsumenten menade att orderbekräftelsen var att anse som en ren accept på hans beställning. Vidare menade konsumenten att om leverantören inte hade accepterat hans beställning borde leverantören ha kontaktat honom. Konsumenten begärde ett prisavdrag om 2500 kronor.

Fiberleverantören motsatte sig kravet och anförde att beställning av fiberanslutning görs genom att fylla i en standardiserad beställningsblankett och att det inte finns några andra alternativ och inga möjligheter till några särskilda önskemål. 

ARN konstaterade att det för tillkomsten av ett avtal i princip krävs en uttrycklig överenskommelse avseende parternas viljor. Vidare menade ARN att avtal dock kan komma till stånd även utan sådan överensstämmelse när båda parter utgår från att det finns ett avtal och endast är oense om avtalets innehåll.

I detta fall ansåg ARN att parterna var överens om att bindande avtal uppstått och att frågan som nämnden skulle ta ställning till var priset för fiberanslutningen. Vidare anförde ARN att i en situation där den ena parten måste ha insett att den andra parten trott att ett avtal kommit till stånd, trots att den parten egentligen getts en oren accept som enligt huvudregeln inte leder till avtal, anses avtalet slutet med den orena acceptens innehåll om inte den andra parten reklamerar. Enligt nämnden borde därför konsumenten, för att ha undvikit att bli bunden av leverantörens orderbekräftelse, ha reklamerat till leverantören efter att han fått orderbekräftelsen. I detta fall lät konsumenten leverantören utföra tjänsten och klagade därefter. Nämndens bedömning var således att konsumenten inte hade rätt till prisavdrag.

ARN 2016-08248 – Konsumenten kunde inte bevisa att bredbandsabonnemang skulle ingå i fiberanslutningskostnaden

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument och en fiberleverantör träffade avtal om fiberanslutning. Enligt konsumenten har säljaren lovat att kostnaden för fiberanslutningen är en engångskostnad, det vill säga några månadskostnader skulle inte tillkomma. Efter installationen fick konsumenten klart för sig att han var tvungen att teckna avtal om bredbandsabonnemang för att få tillgång till bredband. 

Konsumenten menade att om han känt till att det skulle tillkomma månadskostnader hade han inte ingått avtalet om fiberanslutning. Konsumenten begärde att få häva avtalet och att företaget skulle ta tillbaka anslutningen och återställa hans gård. Installatören motsatte sig kravet och anförde att det av avtalsvillkoren framgår att avtalet endast omfattar installation av fiber. ARN konstaterade att det är konsumenten som ska bevisa att avtalet om fiberanslutning även omfattar tillgång till olika tjänster, så det av avtalsvillkoren framgår att avtalet endast omfattade installation av fiber. Nämndens uppfattning var att konsumenten inte hade bevisat att avtalet hade annat innehåll än vad som framgick av de skriftliga villkoren. Vidare menade ARN att utredningen inte heller gav stöd för att konsumenten haft anledning att anta att bredbandstjänster skulle ingå i avtalet. Nämnden avslog därför konsumentens krav. 

MD 2011:24 – Vilseledande marknadsföring om bland annat rot-avdrag

Beslut: Anmälande leverantör fick rätt

Frågan gällde huruvida en konkurrerande leverantör använt sig av vilseledande påståenden i sin marknadsföring av anslutning till fibernät. Leverantören hade i marknadsföringen bland annat hänvisat till rot-avdraget, men domstolen konstaterade att det inte framgick vad avdraget uppgick till eller hur det var beräknat. Det framgick inte heller under vilka förutsättningar konsumenten hade rätt att göra rot-avdrag. Enligt MD var marknadsföringsmaterialet såväl svåröverskådligt som otydligt vilket medförde att konsumenten inte kunde avgöra vad denne betalade för eller hur stort avdraget var. Domstolen menade också att erbjudandet innehöll även andra vilseledande påståenden och att det saknades upplysningar om vilka begränsningar och förutsättningar som gällde för erbjudandet. MD menade att marknadsföringen hade påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.