Översikt

Här kan du läsa om olika sätt på vilka du kan avsluta ditt avtal, till exempel avbeställning eller i vilka fall du kan ha rätt till hävning av ditt avtal.

 

Avbeställning

Om fiberanslutningen inte hunnit levereras har du enligt lag rätt att avbeställa köpet. Fiberleverantören har då rätt att ta ut en ersättning med hänsyn till utfört arbete och eventuella förluster på grund av avbeställningen. Leverantören får förbehålla sig rätten att ta ut en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning.

Ångerrätt

Enligt ett vägledande beslut från Allmänna reklamationsnämnden finns det ingen lagstadgad ångerrätt när du tecknat avtal om fiberanslutning på distans eller via hemförsäljning. Däremot finns det möjlighet att avtala om ångerrätt.

Hävning

Du kan ha rätt att häva avtalet vid leveransförsening eller vid fel på tjänsten under vissa förutsättningar. En förutsättning för att du ska ha rätt att häva avtalet på grund av fel utifrån vad ni avtalat om fiberanslutningen är att "syftet i huvudsak är 'förfelat' och att leverantören insett eller borde ha insett detta". Du kan även ha rätt att häva avtalet om fiberleverantören inte levererar anslutningen inom den tid som ni har avtalat, och förseningen inte beror på dig. Om någon tid för leverans inte har avtalats anses operatören vara i dröjsmål om anslutningen inte levereras inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt. Skälig tid kan alltså vara olika från fall till fall.