Ersättning

Du kan ha rätt till olika typer av ersättning vid fel på fiberanslutningen. Du kan ha rätt till prisavdrag och skadestånd för eventuella merkostnader.

 

Skadestånd på grund av leveransförsening eller fel

Fiberleverantören är skyldig att ersätta den skada som du råkar ut för på grund av leveransförsening, om inte fiberleverantören visar att förseningen beror på ett hinder utanför leverantörens kontroll som inte kunde förutses vid avtalets ingående. Detsamma gäller leverantörens ersättningsskyldighet på grund av fel.

Annat skadestånd – som inte beror på leveransförsening eller fel

Om annan egendom som tillhör dig eller någon medlem av ditt hushåll skadas under installationen av fiberanslutning, är fiberleverantören skyldig att ersätta skadan, om fiberleverantören inte kan visa att skadan inte beror på försummelse av fiberleverantören eller underleverantör som anlitats för att utföra tjänsten. Du som konsument har bevisbördan för att du har drabbats av skada liksom om skadan inträffat under arbetet med fiberinstallationen.

Fiberleverantören är i övrigt skyldig att ersätta skada som du drabbas av, om skadan har vållats av misstag. Exempelvis om fiberleverantören orsakar skada inne i ditt hus eller om ett misstag från fiberleverantören tvingar dig att åka hem under din arbetstid, vilket leder till att du får löneavdrag. Det är då du som konsument som har bevisbördan för att fiberleverantören orsakat skadan. Detsamma gäller i fråga om skada på egendom som tillhör någon medlem av ditt hushåll. Fiberleverantören får ha avtalsvillkor som medför att skadestånd av denna typ inte gäller förlust i näringsverksamhet.

Prisavdrag

Leverantören har rätt att rätta till (avhjälpa) ett fel. Om felet inte avhjälps har du rätt till prisavdrag. Ett prisavdrag skall motsvara vad det kostar dig att få felet avhjälpt, bortsett från sådana kostnader som du ändå skulle ha haft om installationen gjorts utan fel. Om ett på detta sätt beräknat prisavdrag är oskäligt stort i förhållande till den betydelse som felet har för dig, skall prisavdraget i stället motsvara felets betydelse för dig. Prisavdraget ska alltså motsvara kostnaden för det billigaste sättet att avhjälpa felet.