Varning: Försäljare ringer och påstår sig komma från Telekområdgivarna. Det är bluff eftersom vi inte säljer något och inte ringer konsumenter som inte själva kontaktat oss. Ingå inga avtal med dessa försäljare.

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Ersättning

Du kan ha rätt till olika typer av ersättning vid fel på fiberanslutningen. Du kan ha rätt till prisavdrag och skadestånd för eventuella merkostnader.

 

Skadestånd på grund av leveransförsening eller fel

Fiberleverantören är skyldig att ersätta dig för den skada som du råkar ut för på grund av leveransförsening, om inte fiberleverantören kan visa att förseningen beror på ett hinder utanför dennes kontroll som inte kunde förutses när avtalet ingicks. Detsamma gäller leverantörens ersättningsskyldighet på grund av fel.

Annat skadestånd – som inte beror på leveransförsening eller fel

Om annan egendom som tillhör dig eller någon i ditt hushåll skadas under installationen av fiberanslutning, är leverantören skyldig att ersätta skadan. Undantaget är om denne kan visa att skadan inte beror på vårdslöshet av fiberleverantören eller dennes underleverantör. Du som konsument har bevisbördan för att du har drabbats av skada och att denna inträffat under arbetet med just fiberinstallationen.

Fiberleverantören är också skyldig att ersätta skada som du drabbas av om skadan har vållats av misstag. Exempelvis gäller detta om fiberleverantören orsakar skada inne i ditt hus eller om ett misstag från dennes sida tvingar dig att åka hem under din arbetstid med löneavdrag. Det är i detta fall du som konsument som har bevisbördan för att leverantören orsakat skadan. Detsamma gäller i fråga om skada på egendom som tillhör någon medlem av ditt hushåll.

Fiberleverantören får dock ha avtalsvillkor som medför att skadestånd av denna typ inte gäller förlust i näringsverksamhet.

Prisavdrag

Leverantören har rätt att rätta till (avhjälpa) ett fel. Om felet inte avhjälps har du rätt till prisavdrag. Detta ska motsvara vad det kostar dig att få felet avhjälp. Du kan dock inte få prisavdrag för kostnader som du ändå skulle ha haft om installationen gjorts utan fel. Prisavdraget ska alltså motsvara kostnaden för det billigaste sättet att avhjälpa felet.