Om oss

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiberanslutningar samt betalteletjänster. Som konsument kan du dels vända dig till oss innan du ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte, dels kan du kontakta oss om det uppstår problem med ditt avtal/abonnemang och du inte lyckas komma överens med operatören/leverantören. Vi kan då ge dig rådgivning och i vissa fall hjälpa till i dialogen mellan dig och din operatör/leverantör för att aktivt försöka bidra till en lösning.

Vår vision - Sveriges bästa konsumentmarknad

Vår vision är att telekommarknaden ska vara Sveriges bästa konsumentmarknad. 

Hur uppnår vi vår vision?

Genom att vara den ledande aktören inom konsument- och avtalsrätt på telekomområdet och genom att samverka med branschens olika parter, gör vi telekommarknaden till Sveriges bästa konsumentmarknad. 

Telekområdgivarna är en källa till information och rådgivning och den naturliga, pådrivande kraften för positiv förändring inom telekombranschen.  

Genom vårt arbete skapar vi förståelse och förbättrade förutsättningar för konsumenter, myndigheter och telekomoperatörer.  

Vi strävar efter att vara den främsta aktören inom konsument- och avtalsrätt för telekombranschen genom att främja samarbete, medvetenhet och goda relationer mellan alla parter. 

 

Vad är Telekområdgivarnas mission och uppdrag?

Telekområdgivarna verkar som opartiska experter i konsument- och avtalsrätt på telekomområdet och fungerar som en neutral mötesplats för dialog och samverkan mellan marknadens olika parter.  

Våra huvudsakliga arbetsområden och målgrupper är dessa:  

Rådgivning och förebyggande information: 

 • Vi håller konsumenter och enskilda firmor (hädanefter “abonnenter”) välinformerade om sina rättigheter och skyldigheter. Det görs både förebyggande genom att ge information för att undvika framtida problem, och genom rådgivning till enskilda abonnenter om problem som uppstått. (Ärenden som rör andra företagsformer kan vi i dagsläget inte hantera då dessa ligger utanför såväl konsumentlagstiftningen som våra uppföranderegler.)
 • Vi erbjuder opartisk dialog mellan abonnenter och operatörer/leverantörer för att bidra till lösning av tvister i enskilda fall. 

Utbildning:  

 • Vi stödjer landets konsumentvägledare. Arbetet sker förebyggande genom utbildning och information samt genom rådgivning kring redan uppkomna konsumentärenden. 
 • Vi utbildar operatörer och återförsäljare i konsumenträtt och uppföranderegler med mera. 

Statistik: 

 • Vi för statistik över konsumenternas klagomål för att tidigt uppmärksamma problem för såväl enskilda operatörer som för marknaden i stort.  
 • Vi gör nytta för våra finansiärer genom att återkommande ge återkoppling om de problem som Telekområdgivarna uppmärksammar. 

Samverkan och dialog: 

 • Vi driver dialog och samverka för att i ett tidigt skede lösa problem som förekommer. Detta görs med såväl branschorganisationer, myndigheter, operatörer och leverantörer, konsumentorganisationer med flera. 
 • I samverkan med deltagande finansiärer tar vi fram uppföranderegler och branschöverenskommelser med mera. 

Expertis: 

 • Vi förmedlar proaktivt relevant information genom sociala medier och riktad information som nyhetsbrev och pressaktiviteter. 
 • Vi genomför rättsliga utredningar, avtalsgranskning och påverkar politiken genom att t ex ge svar på remisser på vårt område. 

Organisation

Vi är en icke vinstdrivande organisation som finansieras av deltagande operatörer, ägs av organisationen TechSverige (f d IT&Telekomföretagen) och för att garantera opartiskhet har vi Konsumentverket samt Post- och telestyrelsen representerade i styrelsen.

Styrelse

Telekområdgivarnas styrelse består av representanter från både operatörer inom tv, telefoni och bredband samt från staten. Staten representeras av Post- och telestyrelsen samt Konsumentverket. Myndigheterna och branschföreträdarna har lika många röster i styrelsen och en av de statliga myndigheterna har utslagsröst för det fall sådan behövs för att fatta beslut om Telekområdgivarnas verksamhet.

Styrelsens ledamöter är för närvarande:

Kerstin Karlsson, Post- och telestyrelsen, ordförande

Johan Ohlsson, Konsumentverket, ledamot

Britt-Marie Lundkvist, Konsumentverket, ledamot

Robert Liljeström, TechSverige (f d IT&Telekomföretagen), ledamot och ägarrepresentant

Erik Lindström, Telia, ledamot

Erik Sjöberg, Vimla, ledamot

Linda Håkansson, Tele2, ledamot

Charlotta Garmert, Post- och telestyrelsen, ledamot

Nicklas Liss-Larsson, Post- och telestyrelsen, suppleant

Cecilia Norlander, Konsumentverket, suppleant

Medarbetare

Vi är ett tiotal medarbetare med stor erfarenhet av att arbeta med konsumenträttsliga frågor.

Ägare och finansiärer

Verksamheten ägs av organisationen TechSverige. Den finansieras av de operatörer inom tv, telefoni och bredband som har valt att vara med vilket för närvarande är:

 

Deltagande i Telekområdgivarna är frivilligt och operatörer som ingår avtal med konsumenter för tjänster om tv, telefoni eller bredband kan erbjudas att vara med som finansiärer.

Om den operatör du har inte är med i Telekområdgivarna kan det bero på att de antingen inte valt att vara med eller att de inte uppfyller kraven för att vara med.

När en operatör ansöker om att få gå med i Telekområdgivarna ska nedanstående kriterier ligga till grund för en bedömning och om de inte uppfylls kommer operatören inte heller att erbjudas avtal:

 • Andel klagomål – Operatören får inte ha väsentligt fler klagomål till Telekområdgivarna än operatörer av samma storlek 
 • Typ av klagomål – Operatören får inte ha återkommande klagomål som tyder på att de agerar i strid med lagstiftning eller Telekområdgivarnas uppföranderegler.

Operatörer som har dessa problem nekas att teckna avtal tills de visat en tydlig och varaktig förbättring i att följa gällande lag, praxis och uppföranderegler. Operatörer som redan är med i Telekområdgivarna, men bryter mot ovanstående punkter, riskerar uppsägning enligt avtalsvillkoren. 

De flesta större operatörer har valt att vara är med i Telekområdgivarna och har därmed åtagit sig att också agera i enlighet med dessa regler. 

Telekområdgivarna har regelbunden kontakt med dessa operatörer och kan på så sätt lättare bidra till en dialog vid tvister mellan en konsument och en operatör. En annan fördel med denna direktkontakt är att vi tidigt kan identifiera och diskutera lösningar på problem som uppstår på marknaden med såväl myndigheter som branschen.

Operatörer som inte är med på listan ovan är alltså inte med i Telekområdgivarna och vi har därmed inte heller någon möjlighet att ta direkt kontakt med dem. De operatörer på marknaden som enbart ingår avtal med företagskunder erbjuds inte heller att gå med i Telekområdgivarna.

Är du representant för en operatör/leverantör som inte är med i Telekområdgivarna?

Några fördelar med att vara med i Telekområdgivarna

Utöver den allmänna service som alla kan ta del av, finns det stora fördelar i att även ansluta sig aktivt till Telekområdgivarna. Inte bara för att signalera seriositet gentemot konsumenterna, utan också för att få tillgång till fördjupad service som: 

 • Konsumentjuridisk expertis

Våra jurister med specialkompetens i konsumenträtt inom branschen tar emot ett stort antal klagomål varje år och kan bedöma dem innan en eventuell juridisk tvist. Den ärendestatistik vi för gör också att vi kan skapa oss en bild av aktuella problem tidigt, både för marknaden i stort och för den enskilde operatören/leverantören.

 

 • Branschpåverkan

Ett deltagande i Telekområdgivarna är en möjlighet att utöva inflytande inom branschen. Telekområdgivarna har ett tätt samarbete med myndigheter och är en neutral mötesplats - en opartisk funktion - som ofta används vid olika typer av branschöverenskommelser för att förbättra kundnöjdheten utan långtgående reglering.

 •  Branschmöten

Två gånger om året arrangerar vi Telekomforum, en eftermiddag med ett aktuellt tema. Vi bjuder då in externa experter på olika områden och öppnar för dialog om gemensamma problem m.m.

 • Stärka ert varumärke

Missnöjda kunder kan göras nöjdare genom vår opartiska konsumenträttsliga rådgivning. Tillsammans med deltagande operatörer har vi tagit fram uppföranderegler för marknaden fsom syftar till att bidra till förbättringar inom marknaden. Reglerna gäller när operatörer eller era återförsäljare säljer tjänster inom tv, telefoni och bredband. 

Kontakta oss för att ansluta er till Telekområdgivarna.

Är du konsument och vill kontakta oss?

Innan köp

Vi kan ge råd innan du ingår avtal om ett abonnemang för tv, telefoni eller bredband. Ta gärna del av vår information som finns framtagen för olika typer av teknik om vad som är viktigt att tänka på för att undvika eventuella framtida problem. Vi kan dock aldrig ge råd om vilken operatör/leverantör som du ska välja, eller prisplaner.

 

Efter köp, frågor eller klagomål

Om du har en fråga rekommenderar vi alltid att du:

 1. Försöker hitta svar här på webbplatsen. Det mesta av vår information finns samlad här med svar på alla de vanligaste frågorna. Använd gärna vår sökfunktion.
 2. Kontaktar din operatör/leverantör. Dels för att operatören ska ha en möjlighet att lösa problemet och dels för att vi behöver veta vilket svar du har fått från operatören/leverantören.

Vår ärendehantering

Om du och operatören/leverantören trots detta inte når en lösning kan du vända dig till oss. När vi får in ditt ärende händer detta:

 1. Vi tittar på ärendet utifrån de lagar, regler och den praxis som finns för att sedan kunna vägleda dig.
 2. Om vi ser att lagstiftning, regler och praxis tyder på att du har rätt eller att frågan är oklar ber vi dig att återigen kontakta din operatör/leverantör för att framföra det vi har kommit fram till.
 3. Om du och operatören/leverantören ändå inte lyckas komma överens kan vi ta kontakt med denne för att försöka lösa ärendet.
 • OBS! Vi kan endast ta direkt kontakt med de operatörer/leverantörer som är med och finansierar Telekområdgivarna eftersom det endast är hos dessa som vi har kontaktpersoner.

Telekområdgivarna i sociala medier

Följ Telekområdgivarna på Facebook och LinkedIn så håller du dig uppdaterad om konsumentfrågor inom tv, telefoni och bredband. 

På Facebook delar vi ofta konsumentinformation inom vårt område, samt användbara tips. Du kan enkelt dela med dig av vår information från denna webbplats på ditt eget konto genom att klicka på symbolerna för Facebook och LinkedIn som finns på varje sida, längst upp och längst ner. Om du delar vår information kan fler hitta vår hjälp. 

Än så länge har vi dock ingen möjlighet att besvara konsumentärenden i de sociala medierna. Använd istället kontaktformuläret här på webbplatsen om du har ett ärende som du vill få rådgivning kring. 

Vad är Telekområdgivarna?