Användbara länkar

Här hittar du länkar till andra myndigheter, organisationer med mera, dit du kan vända dig för fördjupad information.

Myndigheter

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet. Nämnden fungerar ungefär som en domstol och dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare. Det är konsumenten själv som gör anmälan till ARN.

www.arn.se

 

Finansinspektionen (FI)

Sedan 1 januari 2024 har FI tagit över som tillsynsmyndighet för inkasso från Integritetsskyddsmyndigheten.

www.finansinspektionen.se

 

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)

Integritetsskyddsmyndigheten är en central förvaltningsmyndighet som ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

www.imy.se

 

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan. Till exempel arbetar Konsumentverket förebyggande för god marknadsföringssed, skäliga avtalsvillkor och säkra produkter.

www.konsumentverket.se

 

Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument

Du kan även ringa, maila och chatta direkt med Konsumentverket.

www.hallakonsument.se

 

Ny i Sverige?

På Hallå konsuments webbplats kan du som nyanländ läsa information på flera språk om viktiga saker när du tecknar avtal och betalar räkningar till exempel. 

http://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/privatekonomi/ny-i-sverige-halla-konsument-konsumentverket.pdf

 

Konsumentvägledare i kommunerna

De flesta kommuner har konsumentvägledare som kan ge råd i enskilda tvister och ärenden. På Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsuments webbplats kan du söka på telefonnummer och e-postadress till konsumentvägledare i kommunerna.

 

Kronofogden

Kronofogdens roll är att se till att den som har skulder blir behandlad på ett riktigt sätt enligt lagen och att den som ska ha sina pengar får hjälp. Kronofogden ger också råd om hur man ska undvika skuldsättning.

www.kronofogden.se

 

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, IT och radio. PTS arbetar med fyra områden: konsumenternas intressen i centrum, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Till exempel arbetar PTS för att tjänsterna ska vara lätta, prisvärda och säkra och att integritetsskyddet ska vara högt.

www.pts.se

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Både nu och i framtiden. Eftersom mobiltelefoner och basstationer avger elektromagnetiska fält följer myndigheten utveckling och forskning för mobiltelefoni och dess eventuella hälsorisker.

www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Organisationer 

Bredbandskoordinatorer

De regionala bredbandskoordinatorerna arbetar för bättre samordning och mer samarbete i bredbandsfrågor. En bredbandskoordinator fungerar även som kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer.

Kontaktuppgifter till regionala bredbandskoordinatorer

Reklamombudsmannen 

Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets egenåtgärdssystem för självsanering av reklam. Allmänheten, företag, myndigheter eller andra organisationer kan anmäla reklam till RO. Prövningen är avgiftsfri.

www.reklamombudsmannen.org

 

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är en partipolitiskt obunden samarbetsorganisation som verkar för konsumenternas intressen. Organisationens mål är ökad konsumentmakt och att beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter i Sverige och internationellt alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen.

www.sverigeskonsumenter.se

 

Swedma

Swedma är en branschorganisation som arbetar med frågor som är viktiga för direktmarknadsföring. Swedma har tagit fram branschetiska regler för telemarketing till konsumenter samt driver NIX-registret.

www.swedma.se

 

Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet.

https://www.ssnf.org/

Konsumenttjänster

Advokatjouren

På Advokatsamfundets webbplats finns tjänsten "Advokatjouren" som kan ge 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Du får där samtala med en advokat som ger råd och tips om hur du kan gå vidare med ditt ärende.

 

Bredbandskartan

Bredbandskartan visar bredbandstillgången i Sverige. Här ser du tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Du kan se tillgången till olika tekniker (fiber, kabel-tv, xDSL, 3G och LTE) och olika hastigheter. Dessutom kan du hitta information om nätägare, det vill säga aktörer som äger mobilsändare eller fibernät i närheten av en viss plats.

 

Bredbandskollen

Bredbandskollen hjälper konsumenter att mäta hastigheten på sin internetuppkoppling.  Bakom Bredbandskollen står IIS (tidigare .SE), Stiftelsen för Internetinfrastruktur, en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.  

www.bredbandskollen.se

 

Hitta kakor

Genom Post- och telestyrelsens e-tjänst Hitta kakor får du hjälp att hitta och identifiera kakor (cookies) på din webbplats. Sedan juli 2011 ska alla webbplatsinnehavare informera om att kakor används och inhämta samtycke till att kakor används.

www.e-tjanster.pts.se/internet/kakor/

 

Informationssäkerhet

På informationssäkerhetssajten finns tips och råd om hur du skyddar din privata information. På webbsidan finns också information och checklistor om internetsäkerhet för bland annat hushåll. Informationssäkerhetssajten drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

http://www.dinsakerhet.se/Informationssakerhet/ 

 

NIX-Telefon

Genom spärregistret NIX-Telefon kan privatpersoner spärra sitt fasta och mobila telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring och insamling. NIX-Telefon drivs av föreningen NIX-Telefon.

www.nixtelefon.org

 

Råd & Rön

Råd & Rön är en kommersiellt oberoende tidning för konsumenter med bland annat tester. Råd & Rön ägs av Sveriges Konsumentråd.

www.radron.se

 

Surfa Lugnt

Kampanjen Surfa Lugnt syftar till att hjälpa svenska surfare med kunskap om hur man undviker att drabbas av och sprida virus vidare, få bukt med skräpmejl samt att upptäcka bedrägeriförsök (så kallad phishing) på internet. Bakom kampanjen står tolv myndigheter, organisationer och företag.

www.surfalugnt.se

 

Testa lösenord

Testa lösenord är ett verktyg som lär ut hur lösenord ska konstrueras för att bli starka och därmed vara svåra att knäcka. Testa lösenord drivas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

https://www.dinsakerhet.se/Testa-losenord