Avbeställning

Du har rätt att avbeställa indragningen av fiber om leveransen inte har slutförts. Detta gäller oavsett om arbetet har påbörjats eller inte. Om du avbeställer tjänsten kan du dock bli ersättningsskyldig.

Ersättning som är bestämd på förhand (schablonersättning)  

Fiberleverantören får förbehålla sig rätten att ta ut en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. Ersättningsbeloppet behöver inte vara en fast summa som ska betalas vid alla avbeställningar utan kan variera beroende på vid vilken tidpunkt avbeställningen sker.

För att en på förhand bestämt ersättning ska vara giltig mot dig som konsument måste den dock vara skälig med hänsyn till vad som vid en avbeställning normalt kan antas tillkomma som ersättningsbelopp för utfört arbete och förluster i form av kostnader.

Ersättning som inte är bestämd på förhand

Ersättning för redan utfört arbete

Om du avbeställer fiberanslutningen när arbetet har påbörjats har fiberleverantören rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts och för arbete som måste utföras trots avbeställningen.

I arbete som utförts kan inräknas projekterings-, planerings- och annat förberedelsearbete. Som arbete som måste utföras trots avbeställning kan räknas nedmonteringsarbete och bortforsling av material som inte kommit till användning.

Vid beräkningen av ersättningen utgås från det pris som avtalats. Om du avtalat om ett fast pris blir ersättningen proportionerlig och ofta med visst påslag för den del av arbetet som redan utförts. 

 

Ersättning för förluster

Fiberleverantören har också rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten. Detta gäller oavsett om tjänsten påbörjats eller inte. Fiberleverantören kan även ha rätt till ersättning för övriga förluster på grund av att denne avstått från annat arbete eller på annat sätt inrättat sig efter din beställning.

Kostnaden ska ha inneburit en förlust för fiberleverantören. Fiberleverantören är skyldig att begränsa sin skada. Notera att fiberleverantören inte har rätt till ersättning för förluster om ditt syfte med tjänsten blivit förfelat på grund av att föremålet för tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta beror något förhållande på din sida. Eller om du hindrats att ta nytta av tjänsten på grund av författningsföreskrifter, myndighetsbeslut eller andra liknande omständigheter utanför din kontroll som konsument.

Ersättningen för förluster får inte överstiga fiberleverantörens förlust till följd av avbeställningen. Det vill säga, den sammanlagda ersättningen för förluster kan inte överstiga priset för den avbeställda tjänsten. Däremot kan en avbeställning i vissa fall innebära att du får betala lika mycket som om tjänsten hade utförts i sin helhet.