Avbeställning

Du har rätt att avbeställa indragningen av fiber om leveransen inte har slutförts. Detta gäller oavsett om arbetet har påbörjats eller inte. Om du avbeställer tjänsten kan du dock bli ersättningsskyldig.

Ersättning som är bestämd på förhand (schablonersättning)  

Fiberleverantören har rätt ta ut en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. Ersättningsbeloppet behöver inte vara en fast summa som ska betalas vid alla avbeställningar utan kan variera beroende på vid vilken tidpunkt avbeställningen sker. Beloppet ska stå i avtalet.

För att en sådan ersättning ska vara giltig mot dig som konsument måste den dock vara skälig. Den ska med andra ord motsvara kostnader som man normalt kan anta är rimligt för redan utfört arbete och andra  nedlagda kostnader, t ex för projektering.

Ersättning som inte är bestämd på förhand

Ersättning för redan utfört arbete

Om du avbeställer fiberanslutningen när arbetet redan har påbörjats, har fiberleverantören rätt till ersättning för den del av arbetet som har utförts och för sådant som måste slutföras trots avbeställningen.

Arbete som utförts kan t ex vara projekterings-, planerings- och annat förberedelsearbete.

Arbete som måste slutföras trots avbeställning kan t ex vara nedmonteringsarbete och bortforsling av material som inte kommit till användning.

Vid beräkningen av ersättningen utgår man ifrån avtalat pris. Är detta ett fast pris blir ersättningen proportionerlig och ofta även med ett visst påslag. 

Ersättning för förluster

Fiberleverantören har också rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av arbetet, oavsett om tjänsten påbörjats eller inte. Leverantören kan även ha rätt till ersättning för andra förluster, exempelvis om denne avstått från annat arbete eller på annat sätt anpassat sig efter din beställning.

Kostnaden ska alltså ha inneburit en reell förlust för fiberleverantören. Dock är denne samtidigt skyldig att begränsa sin skada, vilket i praktiken betyder att leverantören t ex har ett ansvar för att inte utföra mer arbete än nödvändigt efter din avbeställning.

Det finns undantag för ersättning vid avbeställning om det beror på:

  • Skada eller fel på tjänsten utan att det beror på något förhållande på din sida
  • Om du inte kan använda tjänsten på grund av författningsföreskrifter, myndighetsbeslut eller andra liknande omständigheter utanför din kontroll som konsument.

Ersättningen för förluster får inte överstiga det sammanlagda priset för den avbeställda tjänsten. Däremot kan en avbeställning i vissa fall innebära att du får betala lika mycket som om tjänsten hade utförts i sin helhet.