Fel

Om du anser att det är fel på din fiberanslutning eller något i anslutning till denna bör du kontakta det företag du ingått avtal med om fiberanslutning för att klaga eller felanmäla. Om det uppstår fel på din bredbandstjänst så bör du istället i första hand kontakta din tjänsteoperatör och inte den leverantör som installerat din fiberanslutning.

 

Fel på fiberanslutningen

Vid fel på fiberanslutningen bör du kontakta fiberleverantören för att klaga eller felanmäla. Anslutningen är exempelvis felaktig om:

 

 • Anslutningen inte är fackmässigt utförd
 • Anslutningen avviker från vad som faktiskt har avtalats
 • Anslutningen avviker från information du fick av säljaren när du ingick avtalet eller som framkom vid marknadsföringen av anslutning 
 • Säljaren inte upplyst dig om viktiga egenskaper för anslutningen och nytta för dig i förhållande till priset eller andra särskilda omständigheter som säljaren insåg eller borde ha insett hade betydelse för dig och som påverkade dig till att ingå avtalet
 • Garanti eller liknande finns och anslutningen försämras under denna tid 

Om det uppstår fel på din bredbandstjänst så bör du istället i första hand kontakta din tjänsteoperatör och inte den leverantör som installerat din fiberanslutning.

Fackmässighet

Enligt lag ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt. Fiberleverantören ska ta till vara dina intressen och samråda med dig i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Man brukar säga att den som utför tjänsten har en så kallad omsorgsplikt. I vissa fall kan det till och med finnas en skyldighet för näringsidkaren att avråda dig från att utföra tjänsten.

Vid bedömningen av om en tjänst har utförts fackmässigt kan det få betydelse vad som anses vara praxis i branschen. För fiberanslutningar finns anvisningar som Robust fiber har tagit fram, men det är inte prövat vilken juridisk betydelse dessa riktlinjer kan ha för bedömningen av en tjänsts fackmässighet.

Viktigt med omgående anmälan

Det finns ingen uttalad tid som gäller för hur snabbt eller på vilket sätt ett fel ska avhjälpas, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är dock viktigt att du så snart du upptäcker felet gör en felanmälan till fiberleverantören. Vi rekommenderar att du gör din felanmälan skriftligt och sparar en kopia eller utskrift.

Skälig tid

Vill du åberopa att anslutningen är felaktig ska du meddela fiberleverantören detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Fiberleverantören är skyldig att avhjälpa ett fel inom skälig tid från den dag du anmält felet till leverantören.

Kostnad för avhjälpning

Felet ska åtgärdas utan någon kostnad för dig under förutsättning att felet beror på något som fiberleverantören ansvarar för.

Dina rättigheter vid fel

Om du anser att anslutningen av fiber utförts felaktigt kan du ha rätt till flera olika påföljder: 

 • Kräva att felet avhjälps (utan kostnad för dig, om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för fiberleverantören)
 • Prisavdrag
 • Häva avtalet
 • Hålla inne betalning (med belopp som krävs för att ge dig säkerhet för ditt krav).
 • Rekommendation: Vi rekommenderar att du i första hand begär anstånd med betalningen istället för att hålla inne den, det vill säga att fiberleverantören flyttar fram betalningsdatumet till dess att de utrett och besvarat ditt klagomål.
 • Tänk på: För att du ska ha rätt till en eller flera av ovannämnda påföljder krävs att du klagar inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Ett klagomål inom två månader från att du märkt felet anses alltid ha skett inom skälig tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.
 • Viktigt! En annan förutsättning är att du inte avvisar fiberleverantörens försök att åtgärda felet såvida du inte har något särskilt skäl till det. Ett sådant skäl kan exempelvis vara att samma fel helt eller delvis kvarstår efter två försök till avhjälpning.