Häva avtal

En förutsättning för att du ska ha rätt att häva avtalet på grund av fel på fiberanslutningen är att "syftet med denna i huvudsak är 'förfelat' och att leverantören insett eller borde ha insett detta". Du kan även ha rätt att häva avtalet om leverantören inte levererar fiberanslutningen inom den tid som ni har avtalat, och förseningen inte beror på dig.

Förutsättningar för hävning vid fel

En förutsättning för att du ska ha rätt att häva avtalet på grund av fel utifrån vad ni avtalat om fiberanslutningen är att "syftet i huvudsak är 'förfelat' och att leverantören insett eller borde ha insett detta". Att syftet i huvudsak är förfelat innebär exempelvis att felet är sådant att anslutningen praktiskt taget är oanvändbar eller att resultatet är så dåligt eller avvikande från vad som har avtalats att anslutningen i stort sett inte har något värde för dig. Frågan om syftet är förfelat ska bedömas utifrån din synpunkt.

Förutsättningar för hävning vid leveransförsening

Du kan även ha rätt att häva avtalet om fiberleverantören inte levererar anslutningen inom den tid som ni har avtalat, och förseningen inte beror på dig. Om någon tid för leverans inte har avtalats anses operatören vara i dröjsmål om anslutningen inte levereras inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt. Skälig tid kan alltså vara olika från fall till fall.

Om det finns starka skäl att anta att fiberanslutningen kommer att försenas och att det är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva avtalet.

Har mer än en obetydlig del av arbetet med anslutningen utförts får du häva avtalet endast för den del av arbetet som återstår. Om det endast återstår en obetydlig del av arbetet med anslutningen får du normalt bara häva avtalet beträffande den del som återstår. För att du ska ha rätt att häva hela avtalet i detta skede krävs att syftet med fiberanslutningen är förfelat och i princip utan värde för dig samt att leverantören insett eller borde insett detta.

Betalning och ersättning

Om avtalet hävs har fiberleverantören inte rätt till betalning för fiberanslutningen.

Om du häver avtalet har fiberleverantören rätt att få tillbaka material som denne har tillhandahållit, så länge som det kan ske utan olägenhet eller kostnad av betydelse för dig. Om du inte kan återlämna materialet ska du i den mån det är skäligt ersätta kostnader för det du inte kan återlämna med högst ett belopp som motsvarar materialets värde för dig.