Ångerrätt

Ångerrätt enligt lag gäller inte för fiberanslutningar, enligt ett vägledande beslut från Allmänna reklamationsnämnden. Det är däremot möjligt att avtala om ångerrätt.

ARN 2018-01587 – Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av ångerrätten

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument hade ingått ett avtal om fiberanslutning. Fiberanslutningen installerades dock inte fullt ut eftersom konsumentens fastighet var obebyggd. Parterna kom istället överens om att ta kontakt angående färdigställandet när konsumenten byggt hus på tomten. Konsumenten menade att det framgick av företagets erbjudande att betalning skulle ske först när installationen var helt avslutad. Företaget började trots detta att fakturera honom för tjänsten. Konsumenten klagade till företaget med anledning av detta och önskade att frånträda avtalet.

Företaget hävdade att fiberanslutningen färdigställts i anslutningspunkten vid fastighetsgränsen även om själva anslutningen till byggnaden inte skett än.  Företaget motiverade att man därför hade rätt att fakturera konsumenten för tjänsten med att det i annat fall skulle uppstå en risk för att företaget i praktiken aldrig skulle kunna fakturera för utfört arbete i det fall konsumenten valde att inte bygga ett hus på fastigheten. Företaget menade också att konsumentens rätt att frånträda avtalet på grund av leveransförsening upphörde då anslutningspunkten vid fastighetsgränsen etablerats samt att det av avtalsvillkoren framgick att konsumentens ångerrätt förfallit 14 dagar efter att avtalet ingicks.

ARN konstaterade inledningsvis att det av de allmänna avtalsvillkoren framgick att konsumentens betalningsansvar inträdde då anslutningspunkten vid fastighetsgränsen färdigställts. Företaget hade därför rätt att börja debitera konsumenten för fiberleveransen. Vidare konstaterade nämnden att företaget därmed fullföljt sin del av avtalet samt att det inte framkommit att tjänsten varit försenad eller felaktig. Någon grund för uppsägning eller hävning av avtalet förelåg därmed inte.

Angående ångerrätt anförde nämnden att avtalet om fiberleverans träffats på distans och att det av nämndens fasta praxis framgår att en konsument inte uttryckligen behöver ha använt sig av ordet ”ånger” för att på ett korrekt sätt anses ha uttryckt en vilja att frånträda ett avtal enligt distansavtalslagens regler om ångerrätt. En begäran om uppsägning av ett avtal inom ångerfristen ska därför förstås som en begäran om att frånträda avtalet enligt detta regelverk.

Nämnden konstaterade dock att reglerna om ångerrätt enligt lagens lydelse inte gäller för avtal som avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten och att fiberledningar för bredband dragna eller lagda i marken utgör en sådan anläggning på mark som avses i undantaget för distansavtalslagens tillämplighet. Konsumenten ansågs således inte ha någon lagstadgad ångerrätt.

Det står dock parterna fritt att avtala om ångerrätt, vilket konsumenten och företaget gjort enligt avtalsvillkoren. Konsumenten hade emellertid framfört sin begäran om att frånträda avtalet efter det att den överenskomna ångerfristen löpt ut och därmed försuttit sin rätt att ångra avtalet. Nämnden kom därför fram till att konsumentens begäran i sin helhet skulle avslås.