Avbeställning

Du har vanligen rätt att avbeställa en tjänst som ännu inte fullt ut levererats. Du kan dock i vissa fall få betala för de delar som leverantören redan utfört och haft kostnader för. Några avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden om avbeställning inom avtalad leveranstid hittar du här.

ARN 2018-03975 – Ingen rätt att häva avtalet utan kostnad innan avtalstiden gått ut

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten begärde att få ångra sitt avtal om installation av fiber alternativt häva på grund av betydande leveransförsening.

Konsumenten hade fått en beställningsbekräftelse den 25 januari 2017 och ångrade sitt köp först den 7 mars 2018, över ett år efter beställningen. Eftersom ångerrätten går förlorad efter ett år tog ARN inte ställning till om distansavtalslagen gäller för parternas avtal eller inte.

Vad gäller frågan om leveransförsening hävdade leverantören att man senast den 13 december 2017 meddelat att byggnationen skulle påbörjas under 2018. Konsumenten menade att han fått flera olika besked om byggbeslut vid olika datum där det senast i mejl från den 31 maj 2018 framgick att ingen utbyggnad var planerad i området förrän 2019. Konsumenten ansåg att det rörde sig om en betydande leveransförsening och ville häva avtalet. Leverantören menade att det inte funnits någon utfästelse om när fiberinstallationen ska vara slutförd utan bara en klausul om att annullering (avbeställning) kan göras utan kostnad om fastighetsägaren inte erhållit någon fiberanslutning inom 24 månader från mottagen beställning och att det därför inte föreligger någon försening. 

ARN hänvisade till konsumenttjänstlagen enligt vilken dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om denne inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande eller utförande av tjänsten. Av avtalet följde att konsumenten har rätt att annullera beställningen utan kostnad om han inte erhållit en fiberanslutning inom 24 månader från mottagen beställning. Eftersom beställningen gjordes den 25 januari 2017 ansåg nämnden att något dröjsmål ännu inte inträffat och att det därför inte förelåg någon grund för hävning eller avbeställning utan avtalad avbeställningsavgift på 6900 kr.

ARN 2017-10830 – Schablonbelopp ansågs oskäligt högt

Beslut: Konsumenten fick delvis rätt

Konsumenten beställde en fiberanslutning till sin fastighet för 25 499 kronor. Tre månader senare begärde hon att få häva avtalet då hon ansåg att säljaren lämnat vilseledande och bristfällig information om att en router skulle ingå samt vilken tjänsteleverantör som skulle levererar den. Fiberleverantören krävde då, med hänvisning till villkoren, att hon skulle betala 75 procent av totalbeloppet då projektet var påbörjat. ARN ansåg inte att konsumenten kunde visa att informationen varit bristfällig i avtalet och nekade konsumenten rätt att häva avtalet på grund av fel på tjänsten.

Däremot konstaterade ARN att en konsument har rätt att avbeställa en tjänst så längde den inte är slutförd och att näringsidkaren då har rätt till ersättning för den del av tjänsten som utförts och som måste utföras trots avbeställningen. Ett företag har också rätt att förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning om den är skälig med hänsyn till vad som vid avbeställningen normalt kan anses tillkomma en näringsidkare som ersättning enligt konsumenttjänstlagen.

Fiberleverantören hade i villkoren förbehållit sig rätt till ersättning på 25 procent respektive 75 procent av totalbeloppet vid avbeställning före respektive efter grävstart. Grävstart definierades enligt villkoren som ”den dag då grävarbete på kundens tomt och/eller marken utanför kundens tomt påbörjas”.

ARN ansåg inte att utredningen visade att grävarbete påbörjats när konsumenten hörde av sig till företaget för att avsluta avtalet. Nämnden konstaterade att företaget inte närmare redogjort för vilka slags kostnader ersättningen är tänkt att täcka. Därför framstod ersättningen inte som skälig med hänsyn till vad som vid avbeställning normalt kan antas tillkomma en näringsidkare som ersättning vid avbeställning. Vid sådana förhållanden ansåg nämnden att företagets anspråk på ersättning får anses tillgodosett med tio procent av totalbeloppet. Företaget rekommenderades låta konsumenten avbeställa tjänsten mot en skälig ersättning om tio procent av totalbeloppet, det vill säga 2 549 kr.