Domar och beslut

De fall inom fiberområdet som prövats av Allmänna reklamationsnämnden och Patent- och marknadsdomstolen (f d Marknadsdomstolen) utgör viktig praxis för vad som gäller om det uppstår tvister om till exempel avtalsvillkor eller marknadsföring. Besluten är sorterade i olika kategorier för att göra dem lättare att hitta. Vet du redan vilket fall du söker, eller från vilket år det härrör, kan du hitta det under rubriken "Beslut i kronologisk ordning".

Allmänna reklamationsnämnden - ARN

Allmänna reklamationsnämnden prövar endast konsumenttvister. Det är kostnadsfritt att göra en anmälan till ARN. Även Konsumentombudsmannen (KO) kan föra talan mot ett företag (näringsidkare) i ARN. ARN prövar normalt inte tvister under 500 kronor. ARN:s beslut är rekommendationer och är inte bindande, men efterlevs i de flesta fall av företagen. Ett företag som inte följer en rekommendation från ARN placeras på tidningen Råd och Röns "svarta lista". Nämndens beslut kan inte överklagas, men under vissa speciella förutsättningar kan ett avgörande omprövas.

Patent- och marknadsdomstolen - PMD

Patent- och marknadsdomstolen (tidigare Marknadsdomstolen) handlägger mål och ärenden som rör konsumentförhållanden enligt avtalsvillkorslagen och marknadsföringslagen samt så kallade annexlagar som berör marknadsföring och hänvisar till marknadsföringslagen i fråga om sanktioner med mera. Enskilda personer, exempelvis konsumenter, kan inte väcka talan vid Patent- och marknadsdomstolen. Talan i konsumenttvister väcks istället av Konsumentombudsmannen. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).