Frånträda enligt villkor

Om leverantören är försenad kan du har rätt att frånträda avtalet. Ibland finns det villkor i ditt avtal som reglerar detta. En del beslut från Allmänna reklamationsnämnden i fall där konsumenterna haft såna avtalsvillkor hittar du på denna sida.

ARN 2020–16875 – Ingen avbrottsavgift när leverantören inte kunde bevisa att grävning hade gjorts

Beslut: Konsumenten fick rätt  

En konsument begärde betalningsbefrielse för en avbrottsfaktura om nästan 18 000 kronor när mer 24 månader hade passerat och fibern ännu inte var levererad. Leverantören ville ha betalt för de tjänster som utförts men konsumenten var säker på att någon grävning inte hade skett.

Leverantören menade att majoriteten av projektet som adressen ingick i hade slutförts och då godkänns inte ett kostnadsfritt avslut. Vidare menade leverantören att installation och grävning hade genomförts och att avbrottsavgiften framgår av de allmänna villkoren.

ARN menade att nämnden hade att ta ställning till om konsumenten var skyldig att betala en avbrottsavgift eller inte. Av de allmänna villkoren framgår att om konsumenten frånträder före grävstart är denne skyldig att betala en avbrottsfaktura om 25 procent och efter grävstart 75 procent. Med ”grävstart” menas enligt villkoren ”Den dag då grävarbete på kundens tomt och/eller marken utanför kundens tomt påbörjas”. Nämnden fann att leverantören inte, mot konsumentens bestridande, hade bevisat att någon grävning alls har gjorts. Parterna var visserligen överens om att någon typ av dosa monterats på huset men det saknades en närmare utredning om vad dosan fyller för funktion. ARN ansåg därför inte att konsumenten var skyldig att betala någon avbrottsavgift.

ARN 2020-04290 - Rätt att häva om leverantör inte kan visa kostnader för fastigheten

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten begärde att få häva avtalet eftersom driftsättning inte hade skett inom 24 månader i enlighet med avtalet och uppgav att leverantören inte hade fått tillstånd att anlägga fiber i området.

Leverantören hänvisade till att förseningen berodde på tredje part, i det här fallet kommunen som nekat ledningsrätt, och uppgav att man inväntade en dom från Mark- och miljödomstolen för att kunna slutföra leveransen. Leverantören menade också på att denne haft kostnader för att slutföra projekteringen, upphandla entreprenör för genomförande, ansöka om ledningsrätt samt nedlagd tid för projektmedarbetare. Eftersom leverantören inte var anledningen till förseningen kunde konsumenten endast frångå avtalet till en kostnad på 25 procent.

ARN anförde att det enligt konsumenttjänstlagen förelåg ett dröjsmål eftersom uppdraget inte avslutats inom avtalstiden och det inte berodde på konsumenten. Om tjänsten delvis utförts när konsumenten häver ett avtal kan näringsidkaren ha rätt till betalning för den del som utförts. Nämnden noterade att avtalet inte innehöll något undantag beträffande leveranstiden för det fall fiberutbyggnaden stött på hinder som företaget inte kunnat påverka.
Enligt nämnden hade dock leverantören inte kunnat visa på något arbete under avtalstiden som denne hade rätt att ta betalt för. De fakturor som leverantören åberopat angav endast övergripande kostnader i projektet, men inte vilka fastigheter de avsåg eller hur de kunde hänföras till konsumentens fastighet. Eftersom leverantören inte kunde styrka att företaget hade kostnader som konsumenten skulle står för bedömdes konsumenten ha rätt att frånträda (häva) avtalet utan kostnad.

ARN 2019-19828 - Rätt att frånträda när leverantören menade att tredje part försenat projektet

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde fiberanslutning till sin fastighet. När 24 månader gått ville konsumenten frånträda avtalet med hänvisning till att denne enligt avtalet hade rätt att säga upp det om installation inte skett inom dessa 24 månader. Konsumenten begärde att leverantören skulle hämta sin utrustning och även ersätta de 6 900 kronor som konsumenten hade betalat i samband med monteringen.

Fiberleverantören motsatte sig kravet och hänvisade till att det var en tredje part som bromsat projektet. Eftersom det inte var leverantören som försenat projektet togs en avbrottsavgift på 75 procent av det totala beloppet ut för den som ville frångå avtalet.

ARN konstaterade inledningsvis att dröjsmål på näringsidkarens sida enligt konsumenttjänstlagen föreligger om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den tid som avtalats.

Enligt de avtalsvillkor som gällde för konsumentens beställning hade fiberleverantören åtagit sig att leverera fiberanslutning senast 24 månader från mottagen beställning. Av ärendet framgick att leverantören inte levererat inom denna tid. Leverantören hade därmed varit i dröjsmål med leveransen. ARN noterade i sammanhanget att parternas avtal om leveranstid inte innehöll något undantag för det fall att fiberutbyggnaden stött på hinder som leverantören inte haft möjlighet att påverka. Konsumenten hade därför haft rätt att frånträda avtalet i enlighet med de allmänna villkoren. Konsumenten hade betalat 6 900 kronor i samband med monteringen. Av de allmänna villkoren följde att en konsument som frånträdde avtalet på grund av att leverans inte skett inom 24 månader hade rätt att få detta belopp återbetalat. ARN ansåg därför att konsumenten hade rätt att frånträda avtalet utan kostnad och att leverantören skulle rekommenderas att återbetala vad konsumenten redan betalat.

ARN 2019-13625 – Rätt att frånträda efter 24 månader i enlighet med villkoren

Beslut: Konsumenten fick rätt

Konsumenten beställde fiberanslutning i juli 2017 och leverantören lovade att anslutningen skulle göras inom sex månader. Konsumenten flyttade från huset, men expartnern bodde kvar. Sommaren 2019 hörde företaget av sig och uppgav att de skulle installera fiberboxen och en underentreprenör kom förbi och diskuterade den bästa platsen för installationen. Underentreprenören skulle återkomma men gjorde inte det. Konsumenten skickade in en avbeställning men leverantören hänvisade till att det skulle kosta 25 400 kronor att bryta avtalet.

Fiberleverantören menade att man försökt boka tid för installation flera gånger. Tyvärr hade företaget blivit nekat alla gånger vilket inneburit att projektet blivit försenat. Fiberleverantören menade att man upphandlat entreprenör och att kabeln var utanför tomten, avlämnad och redo för koppling mot huset. Leverantören hänvisade till att man nekats installation och att hela projektet snart var klart i området. Leverantören menade att arbetet var fördröjt av tredje part och att det inte fanns rätt att häva efter 24 månader.

ARN noterade att konsumenten enligt de allmänna villkoren hade rätt att frånträda avtalet om driftsättning inte skett inom 24 månader efter avtalets ingående om skriftligt meddelande lämnades eller sändes till fiberleverantören. Av utredningen framgick att driftsättning inte hade gjorts inom tidsfristen och att konsumenten skriftligen meddelat leverantören att hen ville frånträda avtalet. Leverantören hade inte heller visat att företaget nekats tillträde till fastigheten av konsumenten eller expartnern, när konsumenten motsatt sig detta påstående. Fiberleverantören skulle därför rekommenderas att låta konsumenten kostnadsfritt få frånträda avtalet.