Så här hanteras inkomna anmälningar

Vad kan ni göra för att hjälpa mig som har problem med en betalteletjänst?

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) hade till och med 31 december 2021 till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster och marknadsföringen av dessa. Från och med 1 januari 2022 ingår detta i Telekområdgivarnas uppdrag.

När din anmälan har kommit in till oss kontaktar vi det företag som ansvarar för den tjänst du blivit debiterad för. När vi kontaktar ett företag i ett ärende begär vi att de ska komma in med ett yttrande till oss. Vi begär också i de flesta fall att företaget ska ta kontakt med anmälaren direkt för att lösa problemet. Vi har inte mandat att begära att ett företag ska betala tillbaka vad man debiterat en konsument, men många företag väljer ändå att betala tillbaka när de får en anmälan från oss.

När vi fått in företagets yttrande granskar vi de uppgifter vi fått in om tjänsten, framför allt marknadsföringen. Finner vi efter utredning att tjänstens innehåll eller marknadsföring inte är i enlighet med gällande regler kan vi ta upp problemet med teleoperatörerna för vidare hantering och eventuella åtgärder.

Sammanfattningsvis kan vi hjälpa dig med att få kontakt med det företag som debiterat dig och försöka reda ut vad som skett och varför du blivit debiterad. En stor del av de ärenden vi hanterar leder till att företaget i fråga beslutar sig för att återbetala vad man debiterat, även om vi inte har möjlighet att kräva detta. Din anmälan kan också leda till att en tjänst som bryter mot de på marknaden gällande reglerna av operatörerna stängs ned, så du kan genom din anmälan hjälpa till att se till att andra konsumenter inte blir drabbade av dessa tjänster.

Om det inte framgår av fakturan vilket företag/tjänst det är som har debiterat dig behöver du kontakta din operatör för att få information om detta. Vi måste också veta vilket telefonnummer som debiterats för tjänsten.

VIKTIGT!

När du gör din anmälan behöver du alltså fylla i:

  • Vilket företag som debiterat dig (kontakta din operatör om du inte vet namnet, eller kontrollera det på din faktura)
  • Telefonnumret som debiterats, INTE ditt kontaktnummer