A. Anvisningar för marknadsföring av betalteletjänster

1. Uppgift om tillämpad taxa, telefonnummer och avbeställning

a. Generella anvisningar - vid all marknadsföring

Uppgift om tillämpad taxa ska anges i all marknadsföring för betalteletjänster.
Taxeuppgiften ska lämnas i direkt anslutning till telefonnumret. Marknadsföring av betalteletjänster ska alltid ske på svenska.

b. Särskilda regler för annonser i tidningar/tidskrifter

Taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig, lätt läsbar och ha en storlek som motsvarar minst en tredjedel (1/3) av det angivna telefonnumret.

c. Särskilda regler för tv, internet och andra visuella medier*

Taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. Taxeuppgiften ska exponeras under minst lika lång tid som telefonnumret och båda måste lämnas horisontellt och i direkt anslutning till varandra. Vid marknadsföring av betalteletjänster i tv måste taxeuppgiften även anges audiellt om kostnaden för att begagna sig av tjänsten kan överstiga 20 kronor.

*Härmed avses t ex mobildisplay.

d. Marknadsföring i radio eller andra audiella medier, t ex per telefon

Uppgift om tillämpad taxa ska tydligt anges när upplysning om, eller hänvisning till, betalteletjänst ges i radio, per telefon eller via andra audiella medier.

e. Tillämpad taxa och avbeställning

Med taxa avses pris/minut eller den totala kostnaden för samtalet vid s k pris per tjänst. Pris per tjänst innebär att kostnaden för att utnyttja en betalteletjänst är förutbestämd.

För mobila betalteletjänster* ska principerna för beräkningen av den totala kostnaden för nyttjande av tjänsten anges oavsett antalet sända eller mottagna meddelanden. Vid prenumerationstjänster ska anges kostnad per meddelande samt frekvens och hur tjänsten avbeställes.**

*T ex SMS, MMS eller WAP.
**Se även regel under B.1.c. nedan.

2. Direktmarknadsföring av betalteletjänster

Direktmarknadsföring av tjänsterna till telefon får ej ske utan kundens uttryckliga medgivande. Ett uttryckligt medgivande måste lämnas separat och får inte ingå som ett avtalsvillkor vid köp av en annan tjänst. Dock får marknadsföring ske när ett etablerat kundförhållande föreligger. Ett etablerat kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år om inte särskilda skäl föreligger. I varje meddelande ska finnas en länk som konsumenten kan klicka på och därigenom omedelbart avsäga sig framtida marknadsföring. 

3. Uppgifter om tjänsteleverantör

Tjänsteleverantören bär ansvaret för att innehållet i och marknadsföringen av tjänsterna, oavsett av vem de produceras, överensstämmer med bestämmelserna i denna regelsamling.

Med tjänsteleverantör menas det företag eller annan som med teleoperatör, eller WyWallet, ingått avtal om att bedriva betalteletjänstverksamhet. Uppgifter om tjänsteleverantören eller innehållsleverantören* ska alltid anges vid marknadsföring av tjänsterna. Uppgifterna ska lämnas horisontellt och med tydlig stil, samt innehålla företagets namn, gatuadress (alt postbox), postnummer och postadress. Telefonnummer till tjänsteleverantörens kundtjänst eller till innehållsleverantörens kundtjänst ska alltid anges vid marknadsföring av tjänsterna.

*Med innehållsleverantör avses den för vars räkning tjänsten marknadsförs.

4. Marknadsföring som riktar sig till barn

Marknadsföring av betalteletjänster får inte förekomma om denna väsentligen riktar sig till personer under 14 år och kostnaden för att begagna sig av tjänsten kan överstiga 10 kronor. 

5. Annonser för tjänster av sexuell eller erotisk karaktär

a. Generella anvisningar - tillämpliga för alla medier

Sådan information får inte lämnas som är ägnad att främja sexuella förbindelser mot ersättning (koppleri).

Marknadsföringen får inte innehålla antydningar om förekomst av underårig, varmed avses person som ej fyllt 18 år. Vid marknadsföring av betalteletjänster ska utformningen inte anspela på eller på annat sätt framställa barn på ett sexuellt sätt eller i ett barnpornografiskt sammanhang. Det gäller både i text och bild.

b. Särskilda regler för annonser i tidningar av dagstidningskaraktär samt tv, radio och direktreklam.*

Texten får inte innehålla tydliga anspelningar på eller omskrivningar av sexuella handlingar eller företeelser. Inte heller får antydningar om sexuellt våld, sadism eller grymhet förekomma i texten.**

Teckning eller annan typ av illustration kan förekomma såvida den inte är av sexuell eller erotisk karaktär. Fotografi får dock inte förekomma i annons för betalteletjänst av sexuell eller erotisk karaktär eller för s k kontaktannonslinje.

*Med direktreklam avses även marknadsföring via mobiltelefon eller motsvarande.
**ERB har utarbetat en förteckning till vägledning i detta avseende. 

6. Annonser för tävlingar

a. Tävlingsuppgiften ska beskrivas utförligt och entydigt samt innehålla en tydlig presentation av samtliga villkor för tävlingen. Information ska lämnas om hur bedömningen går till och vilka kriterier som är utslagsgivande.

För de tävlingsprogram i tv, där det huvudsakliga tävlingsmomentet består i att de tävlande ska ringa ett betalteletjänstnummer för att därigenom få möjlighet att genom ett slumpmässigt urval komma fram till programmet och sedan genomgå ytterligare tävlingsmoment i syfte att vinna ett pris, måste informationen klargöra att konsumenten blir påförd kostnad även för samtal som inte leder fram till själva programmet. Programledaren måste också i inledningen av programmet och därefter minst en gång var tionde minut informera om kostnaden för att ringa till programmet samt att alla samtal debiteras och inte endast de som släpps fram till programmet. På tv-skärmen ska löpande redovisas exakt hur många samtal som ringts till aktuellt telefonnummer under programmet. Uppgiften om antalet inkomna samtal måste anges i en storlek som är minst lika stor som det på tv-skärmen presenterade betalteletjänstnumret.

b. Det ska framgå hur pristagare utses. Om en jury bedömer tävlingsbidragen ska ledamöterna i juryn namnges.

c. Det ska vidare framgå vilken dag tävlingen avslutas och vilken dag vinnare senast utses.

d. Vinst ska beskrivas vad gäller värde, varumärke, modell och liknande.

e. Information ska ges om att pristagare själv kan bli skyldig att skatta för vinst.

f. Information enligt punkterna A.6.a - A.6.e ska ges på ett sådant sätt att den kan förväntas vara tillgänglig för alla som deltar i tävlingen.

7. Lotterier

Enligt lotterilagen (1994:1000) gäller att lotterier som vänder sig till allmänheten får anordnas endast med särskilt tillstånd. Lagregeln gäller även lotterier med användning av betalteletjänster. 

8. Insamlingar för välgörenhet

I annons avseende insamlingar med användning av betalteletjänst ska tydligt anges hur stor del av lämnat bidrag* som tillfaller föremålet för insamlingen.

*Avser samtalskostnaden och eventuellt ytterligare bidrag.

9. Yrkesmässig rådgivning

Marknadsföring av tjänster som antyder att yrkesmässig rådgivning erbjuds måste innehålla uppgift om rådgivarens firma eller, i fråga om fysisk person, namn och yrke avseende den/de personer som ska ge råden. Med yrkesmässig rådgivning menas rådgivning avseende exempelvis sjukvård, juridik, teknik eller hantverk.

10. Flera telefonnummer till samma tjänst

En tjänsteleverantör eller informationsleverantör får inte i en och samma tidning marknadsföra samma tjänst i en eller flera annonser med hänvisning till olika telefonnummer utan att ange att dessa leder till samma tjänst. Denna regel gäller även marknadsföring i tv eller andra medier när den ger motsvarande resultat. 

11. Gällande lagregler ska följas

Utöver vad som följer av punkterna 1- 10 ovan ska all marknadsföring av betalteletjänster vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning och får dessutom inte vara i strid med de etiska reglernas syfte.

Marknadsrättslig reglering återfinns i en rad olika lagar varav några nämns nedan: 

Marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (”E-handelslagen”)

Prisinformationslagen (2004:347)