Om oss

Sedan 1 januari 2022 ingår hantering av betalteletjänster i Telekområdgivarnas uppdrag. Verksamheten hanterades tidigare i Etiska Rådet för Betalteletjänster som hade till uppgift att upprätta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i betalteletjänster och deras marknadsföring samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. Etiska Rådet har utarbetat och utgivit etiska regler för dessa tjänster.

Bakgrund

I början av 1990-talet skulle dåvarande Televerket introducera betalsamtal på den svenska marknaden. Betalsamtal skulle förmedlas via ett särskilt prefix, 071, vilket gjorde att företeelsen i folkmun i många år kallades för 071-samtal. Televerket förstod att betalsamtal eventuellt skulle kunna komma ge upphov till en del problem och man gav därför hovrättslagmannen Lennart Groll i uppdrag att ta fram förslag till en organisation som skulle hantera frågor om tjänsternas innehåll och marknadsföring. Lennart Groll hade tidigare varit Sveriges förste Pressombudsman och med erfarenhet av att ha skapat det ämbetet ansågs han väl lämpad för uppgiften att leda arbetet med en reglering även av detta nya område.

 

Som en följd av detta skapades år 1992 det första Etiska Rådet. Det var en stiftelse som fick namnet Etiska Rådet för teleinformation (ERT) och grundare av stiftelsen var Televerket och en branschorganisation som hette Svenska Teleinformationsföreningen. År 1994 ombildades organisationen och den nya stiftelsen med enbart Telia som grundare fick namnet Etiska Rådet för betalsamtal (ERB). Stiftelsen bytte därefter, år 2003, namn till Etiska Rådet för betalteletjänster. Namnbytet skedde i samband med att Rådets mandat utökades till att omfatta även mobiltjänster varför benämningen betalsamtal kunde sägas vara något missvisande.

Stiftelsen hade en styrelse som bl a  ansvarade för finansieringen av verksamheten. Etiska Rådet var fristående och arbetade med själva sakfrågorna rörande innehåll och marknadsföring av betalteletjänster. 

Om Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband, betalteletjänster och fiberanslutningar. Som konsument kan du dels vända dig till oss innan du ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte, dels kan du kontakta oss om det uppstår problem med ditt abonnemang och du inte lyckas komma överens med operatören. Vi kan då ge dig rådgivning och i vissa fall hjälpa till med dialogen mellan dig och din operatör för att aktivt försöka bidra till en lösning.

Vi är en icke vinstdrivande organisation som finansieras av deltagande operatörer, ägs av organisationen TechSverige (f d IT&Telekomföretagen) och för att garantera opartiskhet har vi Konsumentverket samt Post- och telestyrelsen representerade i styrelsen, dessa har också utslagsröst.

 

Vision

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband, betalteletjänster och fiberanslutningar.

Vår rådgivning till företagare begränsar sig till enskilda firmor. Ärenden som rör andra företagsformer kan vi inte hantera då dessa ligger utanför såväl konsumentlagstiftningen som våra uppföranderegler

Vi arbetar för att göra konsumenterna till bättre konsumenter och operatörerna till bättre operatörer. Genom aktivt samarbete med myndigheter och operatörer bidrar vi till målbilden att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad.

Se gärna vår presentationsfilm om Telekområdgivarna på YouTube. 

Verksamheten startades 2006 och Telekområdgivarna är ett namn inom Konsumenternas tele- tv- & internetbyrå Telekområdgivarna AB. Bolaget är inte vinstdrivande och har organisationsnummer 556699-9339.

Styrelse

Telekområdgivarnas styrelse består av representanter från både operatörer inom tv, telefoni och bredband samt från staten. Staten representeras av Post- och telestyrelsen samt Konsumentverket. Myndigheterna och branschföreträdarna har lika många röster i styrelsen och en av de statliga myndigheterna har utslagsröst för det fall sådan behövs för att fatta beslut om Telekområdgivarnas verksamhet.

Styrelsens ledamöter är för närvarande:

Kerstin Karlsson, Post- och telestyrelsen, ordförande

Johan Ohlsson, Konsumentverket, ledamot

Britt-Marie Lundkvist, Konsumentverket, ledamot

Robert Liljeström, TechSverige (f d IT&Telekomföretagen), ledamot och ägarrepresentant

Thomas Avenborg, Global Connect, ledamot

Erik Sjöberg, Vimla, ledamot

Linda Håkansson, Tele2, ledamot

Åsa Möller, Post- och telestyrelsen, ledamot

Nicklas Liss-Larsson, Post- och telestyrelsen, suppleant

Cecilia Norlander, Konsumentverket, suppleant

Medarbetare

Vi är tio medarbetare med stor erfarenhet av att arbeta med konsumenträttsliga frågor.