Nyhetsarkiv

Här listar vi vårt arkiv på händelser 2010-2021.

2020-09-18 Fortumo, Dimoco - Korsit by Dundle 

ERB har den senaste tiden tagit emot en rad anmälningar där det visat sig att människor blivit vilseledda att köpa tjänster från Korsit by Dundle via tjänsteleverantörerna Fortumo och Dimoco.

Vi vill varna konsumenter att inte lämna ut sina telefonnummer och eventuella pin-koder till någon som kontaktar er via sociala medier, framförallt Instagram eller Messenger. Det finns människor som utger sig för att vara någons vän eller släkting och på ett hetsigt vis frågar efter dessa uppgifter. Om ni har lämnat ut ert mobilnummer och sedan får ett sms med information om att en tjänst har blivit beställd så bör ni läsa meddelandet noga. Det står att det är en tjänst beställd, det anges vad den kostar och därefter en pin-kod samt information om att inte dela den koden med någon annan. Ni bör därför inte heller göra det. Om ni inte lämnar ut pinkoden kommer tjänsten inte köpas och ni blir inte debiterade någonting.

2014-10-29 Uppdatering Etiska regler 

Idag, den 29 oktober 2014, publicerar ERB en ny uppdaterad upplaga av de etiska reglerna.

Nytt i denna upplaga är bl.a. att gränsen för när prisinformation måste lämnas audiellt höjs till tjugo kronor, se A.1.c. och B.1.a. Rådet inför också en förtydligande regel om de etiska reglernas syfte, se avsnittet H. De nya reglerna kan laddas ned från hemsidan idag. Klicka på fliken Regler ovan så kommer ni till sidan där ni kan ladda ned både den svenska originalversionen och en engelsk översättning. Reglerna träder i kraft med omedelbar verkan. 

2013-12-11 Echovox och Media Zombie

ERB har under hösten mottagit flera anmälningar mot en tjänst som numera tillhandahålls av Echovox på kortnummer 72424. Tjänsten ifråga drivs av Media Zombie.

Echovox har efter kontakt med ERB valt att stänga ner den aktuella tjänsten och har även meddelat att företaget avser att återbetala de användare som har blivit debiterade för tjänsten.

Om du har drabbats av kostnader för den aktuella tjänsten som du inte anser korrekta kan du kontakta Echovoxs kundtjänst. 

Om du inte är nöjd med det besked du får av Echovox eller har någon annat klagomål på tjänsten är du alltid välkommen att göra en anmälan till Rådet via vår hemsida. Då kan vi hjälpa till att kontakta Echovox. 

2013-01-31 Information om WyWallet - nya rutiner 1 februari 

Från och med den 1 februari 2013 sker alla köp av mobila betalteletjänster via tjänsten WyWallet.

WyWallet är namnet på den tjänst som tagits fram av det nya bolag som de fyra stora mobiloperatörerna (TeliaSonera, Tele2, Telenor och Tre) har skapat. Som privatkund kan man på samma sätt som tidigare betala för tjänsterna på sin mobilräkning men man kan även sätta in pengar på ett konto hos WyWallet i förväg eller få en faktura direkt från WyWallet. För mer information gå till tjänstens hemsida: www.wywallet.se.

Betalsamtal omfattas inte av de nya rutinerna utan det fungerar precis som vanligt när man ringer till 0900-, 0939, 0944 eller 099-nummer. 

Om du har några problem med en betalteletjänst, mobil tjänst eller betalsamtal, kan du precis som tidigare skicka in en anmälan till ERB så kan vi försöka hjälpa till att reda ut ärendet och bidra till en bra lösning.

Utöver WyWallet finns även ett antal andra aktörer som tillhandahåller betaltjänster, som kan beställas via mobilen men som faktureras separat av respektive företag eller dras från ett i förhand registrerat bankkort. Om du får problem med betaltjänster som du köpt via något annat företag än WyWallet får du vända dig direkt till det företag som debiterat eller fakturerat dig. 

En del kollektivtrafikbolag har valt att använda andra system för sms-biljetter än WyWallet, exempelvis SL och Västtrafik. För att få reda på hur du ska göra för att kunna betala biljetter med sms där du bor får du kontakta ditt lokala kollektivtrafikbolag. 

2012-11-23 Information om olika tävlingstjänster på Internet 

ERB har under den senaste tiden fått in ett antal anmälningar mot olika tävlingstjänster på Internet varför vi därför vill upplysa om några saker som är bra att tänka på innan man startar sitt deltagande i sådana tävlingar.

ERB vill informera om att sedan en tid tillbaka har det på den svenska marknaden förekommit ett antal olika tävlingstjänster med liknande upplägg. Priset har varit en för tillfället populär elektronikprodukt och tävlingarna går ofta till så att ett ganska stort antal frågor av relativt enkel natur ska besvaras via sms som kostar tjugo eller trettio kronor per meddelande. Varje rätt svar på en fråga genererar en ny fråga som debiteras med ytterligare trettio kronor. Om man inte tänker sig för kan man på kort tid spendera stora summor på sitt deltagande.

ERB har fått in ett antal anmälningar avseende dessa tjänster. Vid dessa anmälningar synes användarna inte förstått att det kostat pengar att delta i tävlingen trots att prisinformation finns både i marknadsföringen och i de sms-meddelanden man tar emot. Vi vill därför återigen informera om dessa tjänsters existens och med eftertryck framföra att det är viktigt att man läser noga vad som står i marknadsföringen innan man börjar delta i den typen av tävlingar.

  • Kom ihåg att erbjudanden som verkar vara för bra för att vara sanna också ofta är det.

2012-03-28 Angående MIM GmbH/Venista

ERB har under den senaste tiden fått in ett antal anmälningar mot företaget MIM GmbH/Venista. Här följer information om tjänsten och hur du ska göra för att avsluta den.

MIM GmbH, som tidigare hette Venista, är ett företag som tillhandahåller betalteletjänster bland annat på Internet i mobiltelefonen. Marknadsföringen av tjänsten går till så att när man surfar på Internet i sin mobiltelefon kommer en s.k. reklambanner upp för tjänsten. Klickar man på den leds man vidare till förstasidan för tjänsten där information ges om pris och att det rör sig om en prenumerationstjänst.

På landningssidan går det sedan att klicka direkt på videouppspelningar. Om man gör det kommer man till en sida där man åter får information om att det rör sig om en prenumerationstjänst och att aktuellt abonnemang kommer debiteras om man trycker på knappen nedanför som är märkt;”ok”. Då startar en prenumeration som kostar 89 kr i veckan och ett bekräftelse-sms skickas till aktuella mobilnummer.

I samtlig marknadsföring av dessa tjänster som ERB har granskat har det funnits prisinformation och information om att det är en prenumerationstjänst, både i marknadsföringen på internet och i de SMS som skickas till mobilnumret. 

Trots detta synes det som att en del konsumenter inte uppmärksammar prisinformationen och uppfattar det som att tjänsten ska vara gratis och att det ska röra sig om engångsdebiteringar.

Om man har startat en sådan här prenumeration kan man avsluta den genom att smsa ordet ”stopp” till företagets kortnummer 72401. Detta sms kostar lika mycket som ett vanlig sms och prenumerationen ska efter detta upphöra.

2011-11-04 Dom från Marknadsdomstolen rörande betalteletjänster

Marknadsdomstolen har avgjort ett mål där konsumentombudsmannen (KO) yrkade att domstolen skulle förbjuda Tele2 att använda ett avtalsvillkor som innebär att bolaget har rätt att stänga av ett mobiltelefonabonnemang då abonnenten inte betalat för förmedlade betalteletjänster.

Marknadsdomstolen gick på Tele2:s linje och konstaterade att ett avtalsvillkor som ger bolaget rätt att stänga av ett mobilabonnemang, i de fall då abonnenten inte har reklamerat fakturan, inte kan anses vara oskäligt.

Tele2 invände mot KO:s yrkande att bolaget i sina avtalsvillkor uttryckligen uppmanar abonnenter att reklamera fakturor som anses vara felaktiga. Bolaget anförde vidare att abonnenten alltid kan få anstånd med att betala den del av en faktura som utgör betalning av en förmedlad tjänst, om abonnenten invänder att debiteringen är felaktig, till dess att tvisten med tjänsteleverantören är slutgiltigt avgjord. Bolaget menade därför att det av KO ifrågasatta avtalsvillkoret endast var avsett att tillämpas i situationer då en abonnent underlåter att betala en faktura, helt eller delvis, utan att meddela Tele2 orsaken till den uteblivna betalningen. 

Tele2 anförde vidare att bolaget har rätt att stänga av mobiltelefonabonnemang vid utebliven betalning och att detta följer av lagen om elektronisk kommunikation (LEK), 5 kap. 19 §. KO invände att LEK inte är tillämplig på betalteletjänster. KO hänvisade också till en MD-dom från 1994 (MD 1994:31), där domstolen funnit att Telia inte hade rätt att stänga av mobiltelefonabonnemang på grund av att abonnenten inte hade betalat för en betalteletjänst. 

Marknadsdomstolen finner ingen anledning att betvivla Tele2:s uppgifter om att abonnenter som bestrider kostnader för förmedlade tjänster till bolaget beviljas anstånd med att betala den delen av fakturan till dess att tvisten slutligt avgörs. Detta utgör enligt MD en avgörande skillnad jämfört med avgörandet MD 1994:31, eftersom det avtalsvillkor som då bedömdes av domstolen innebar att det saknades möjlighet att reklamera fakturan och innehålla betalning av det tvistiga beloppet. En annan skillnad jämfört med 1994-års avgörande är enligt MD att synen på betalteletjänster har förändrats och att de numera måste anses ha ett klart samband med telefonitjänsten som tillhandahålls av operatören.

MD konstaterar också att LEK är tillämplig på teleoperatörers förmedling av innehålls- och betalsamtalstjänster. Att teleoperatörer, i avsaknad av reklamation från konsumenter, ges en möjlighet till avstängning av abonnemanget vid utebliven betalning för telefonräkningar som även innehåller betalteletjänster, kan enligt MD inte anses medföra att avtalsvillkoret är oskäligt. 

I sammanhanget kan informeras att du som konsument, om du inte fått kontakt med innehållsleverantören eller är missnöjd med företagets svar, alltid kan vända dig till ERB som kan hjälpa till att reda ut vad som skett. Till Rådet vänder du dig också om du vill anmäla en betalteletjänsts marknadsföring eller innehåll eller har några andra frågor som rör betalteletjänster. Klicka bara på fliken anmälan upptill på hemsidan och följ instruktionerna på sidan du kommer till så kan ERB försöka hjälpa dig med ditt problem.

MD:s dom kan du läsa i sin helhet här

2011-10-04 Statlig utredning om betalteletjänster 

Förre justitierådet Torgny Håstad ska på uppdrag av konsumentministern utreda konsumenternas rättsliga ställning när varor och tjänster betalas via telefonräkningen.

Utredningen, som ska vara färdig i maj 2012, ska enligt uppdraget kartlägga de avtalskonstruktioner som förekommer vid olika typer av betalteletjänster och vilka avtalsvillkor som gäller för sådana avtal samt hur dessa avtal regleras. Utredaren ska se över konsumentskyddet och särskilt utreda vad som gäller när minderåriga personer nyttjar betalteletjänster. Utredaren kan även utreda andra sätt att köpa varor och tjänster via mobiltelefoner, exempelvis köp som görs i applikationer till smartphones, där debiteringen sker via ett kontokort som är kopplat till applikationen. 

2011-05-20 ERB publicerar nya etiska regler 

ERB publicerar en ny utgåva av de etiska reglerna, enligt beslut fattat av Rådet den 16 mars 2011. Den senaste utgåvan var daterad den 3 maj 2007.

Den nu föreliggande utgåvan av reglerna upptar i väsentliga delar samma föreskrifter som den tidigare. Bland nyheterna märks att marknadsföring av betalteletjänster alltid ska ske på svenska. Betalteletjänster marknadsförs idag ofta på internationella webbsajter som riktar sig till användare i olika länder, exempelvis i onlinespel av olika slag, där man kan köpa virtuella saker med hjälp av betalteletjänster. ERB har beslutat att även om ett spel eller en sajt i sig är internationell och den mesta informationen lämnas på andra språk, oftast engelska, ska information om betalteletjänster, som riktas till svenska konsumenter alltid vara på svenska. ERB har sett att det finns ett behov av en sådan regel för att prisinformation och annan för konsumenter nödvändig information ska bli så tydlig som möjligt.

ERB har också sett ett behov av att förtydliga gällande regler om direktmarknadsföring av betalteletjänster till telefon. Under de senaste åren har ERB sett exempel på att företag som tillhandahållit tjänster, exempelvis olika värderingstjänster på internet, har haft med en klausul i sina avtalsvillkor som inneburit att konsumenten förbundit sig att ta emot direktmarknadsföring från företaget och dess samarbetspartners. Avtalsvillkoren har ofta placerats långt ned i en längre villkorstext och har även på andra sätt varit svårtillgängliga för konsumenter. Konsumenter som ingått sådana avtal har sedan mottagit oönskad marknadsföring i form av sms eller WAP-push meddelanden. Enligt den sedan tidigare gällande regeln får sådan direktmarknadsföring inte ske utan kundens uttryckliga medgivande. Regelns nya utformning innebär egentligen inte någon förändring utan endast ett förtydligande av vad som utgör ett uttryckligt medgivande. Regeln föreskriver i sin nya lydelse att ett uttryckligt medgivande måste lämnas separat och inte får ingå som ett avtalsvillkor vid köp av en annan tjänst.

Den nya utgåvan innebär också en skarpare formulering av de regler som sedan tidigare föreskriver att personer under 18 år, eller personer som utger sig för att vara under 18 år, inte får förekomma i tjänster som har ett sexuellt innehåll, eller i marknadsföringen av sådana tjänster. Den nya utformningen av reglerna är avsedda att förtydliga att barn inte får framställas på ett sexuellt sätt eller i ett barnpornografiskt sammanhang, vare sig i innehållet i betalteletjänster eller i marknadsföringen av sådana tjänster.

En annan nyhet är skärpta regler för marknadsföring och tävlingar i TV. Vid marknadsföring av betalteletjänster i TV ska prisinformation lämnas både visuellt och audiellt, enligt de nya reglerna. Reglerna för marknadsföring av tävlingar har tillförts ett helt nytt stycke om tävlingar i TV, där tittarna uppmanas att ringa ett betalnummer för att exempelvis svara på ordgåtor och få möjlighet att tävla om priser. ERB har mottagit ett antal klagomål mot denna typ av tävlingar från konsumenter som ringt till tävlingen men inte kommit fram till själva programmet utan endast kommit till en telefonsluss. De konsumenter som vänt sig till ERB har anfört att de inte förstått att de debiterades även för samtal som inte kopplades fram till programmet. ERB har därför funnit anledning att införa specifika regler för sådana tävlingar, som bland annat föreskriver att programledaren för ett sådant tävlingsprogram regelbundet måste informera om kostnaden för att ringa till programmet samt om att alla samtal debiteras, inte enbart de som kopplas fram till programmet. Under sådana program måste också information lämnas löpande om hur många samtal som ringts till det angivna betalnumret under programmets gång.

Vidare tillkommer en regel om att ett sms måste skickas till användaren varje gång en debitering för en mobil betalteletjänst som kan kosta mer än tio kr har skett. Bakgrunden till denna nya regel är att ERB uppmärksammat problem med tjänster där debitering sker, efter beställning via sms eller WAP, utan att konsumenten efteråt får information om att debitering skett. Det finns ett behov av att tillhandahålla information om debiteringar, inte bara vid prenumerationstjänster, utan också vid styckköp. Sms:et ska fungera som ett kvitto och innehålla information om tjänsten samt om debiterat belopp.

Slutligen införs i den nya utgåvan ett helt nytt kapitel, under punkten G, som innehåller föreskrifter för tjänsteleverantörers kundtjänst. Bakgrunden till införandet av detta nya kapitel är att ERB sedan den 1 oktober utövar tillsyn över reglerna i den på marknaden gällande Code of Conduct, CoC. CoC, som endast omfattar mobila betalteletjänster, föreskriver bland annat att alla tjänsteleverantörer ska tillhandahålla en kundtjänst som är tillgänglig alla vardagar och som har personal som behärskar svenska språket i tal och skrift. För att samma regler ska gälla för hela marknaden, både för mobila tjänster och betalsamtalstjänster, inför ERB därför ett helt nytt kapitel som innehåller i stort sett samma föreskrifter som CoC.

De tillkommande reglerna tas upp under punkterna A.1.a, A.1.c, A.2, A.3, A.5.a, A.6.a, B.1.c och G. ERB uppmanar samtliga företag och andra berörda att noggrant tillgodogöra sig de omarbetade reglerna och tillse att tidigare regelsamlingar ersätts med den här föreliggande upplagan. Den nya utgåvan av reglerna finns nu tillgänglig här.

2011-05-12 Angående Boku/Paymo

Den senaste tiden har ERB fått in ett antal anmälningar mot tjänsten Paymo.

Paymo är ett betalsystem som tillhandahålls av företaget Boku och som används för betalning via mobilen i många olika online-spel där man kan köpa virtuella saker, bland annat i spel på Facebook. Beställningen av Bokus tjänster går till så att man skriver in sitt mobilnummer på en internetsida i spelet och därefter skickas en PIN-kod i ett sms till det mobilnummer man angett. För att slutföra köpet måste man ange PIN-koden på en ny internetsida och på så sätt bekräfta köpet.

ERB har fått in ett antal anmälningar från personer som fått ett sms med en sådan PIN-kod och därefter blivit uppringda av en person som påstått sig ha skickat ett sms till fel person och bett att få PIN-koden uppläst. Med hjälp av PIN-koden har personen sedan kunnat bekräfta beställningen. Det krävs bekräftelse med en unik PIN-kod för varje köp, så det är inte möjligt att göra fler köp från någon annans mobilnummer utan att få tillgång till en ny kod. Det pågår diskussioner om att förändra beställningsprocessen för att förhindra framtida missbruk av detta slag.

I andra ärenden som ERB hanterat har det visat sig vara barn som använt Bokus tjänster utan föräldrarnas tillstånd. Andra företag som använder liknande betalsystem är Zong, Daotec/Daopay, Allopass och Surfpin. Om ditt barn har använt någon av dessa tjänster, eller om du på något annat sätt har problem med dessa tjänster kan du göra en anmälan.

2011-05-05 Angående tävlingar från Planet49 och andra företag 

ERB har under den senaste tiden mottagit ett antal anmälningar från konsumenter som blivit debiterade efter att ha deltagit i tävlingar som marknadsförts på internet. Tävlingarna går ofta ut på att man kan vinna teknikprylar, som exempelvis en iPhone, genom att svara på frågor. ERB har inlett en granskning av flera av dessa tävlingar.

Det finns ett flertal företag som marknadsför sådana tävlingar. Några av de företag som ERB mottagit klagomål mot är Planet49, R&D Media och Amazecell. I vissa fall debiteras konsumenten en avgift för varje fråga som skickas till konsumenten i ett sms, i andra fall rör det sig om sms-prenumerationer där ett visst antal frågor skickas till konsumenten varje vecka. I samtlig marknadsföring av dessa tävlingar som ERB har granskat har det funnits prisinformation, både i marknadsföringen på internet och i de SMS med frågor som skickas till deltagarna.

Trots detta synes det som att en del konsumenter inte uppmärksammar prisinformationen och uppfattar det som att det ska vara gratis att delta i tävlingen. ERB har inlett en granskning av flera av tävlingarna, men vi vill också uppmana till försiktighet vid deltagande i tävlingar på internet. 

  • Läs alltid noggrant igenom all information som finns på de internetsidor där tävlingen presenteras, innan du går med i tävlingen!

Om du har fått marknadsföring för dessa tävlingar via mail beror det ofta på att du deltagit i andra tävlingar på internet och i dessa, som ett villkor för att delta, varit tvungen att acceptera att ta emot marknadsföring för andra tjänster och därför uppgett din mailadress. En del konsumenter uppger att de känt sig stressade av att det kommit mycket information på kort tid. Låt dig aldrig stressas till att gå med i en tävling om du är osäker på villkoren. Se alltid till att du får tid att ta till dig all tillgänglig information innan du går vidare. Om du tycker att det går för fort kan du alltid avbryta istället för att gå vidare i tävlingen.

  • Tänk på att om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant så är det troligtvis också det.

2011-02-03 Pitacassis internettest är inte betalteletjänster 

ERB har den senaste tiden fått ett antal frågor från personer som fått en faktura från ett företag som heter Pitacassi, som har en adress i Slovakien. ERB vill informera om att det inte rör sig om betalteletjänster.

Det synes som att företaget Pitacassi marknadsför ett antal olika tester, till exempel ett personlighetstest där man ska kunna få reda på vilken personlighetstyp man har, på Facebook. Personerna som har kontaktat ERB har efter att ha genomfört ett sådant test fått en faktura där företaget kräver att de ska betala 399 kr. Företaget hävdar att ett avtal ingåtts genom att personen genomfört testet. Personerna som har kontaktat ERB hävdar att de inte har fått någon information om att testet skulle kosta något.

Om man fått en faktura av detta slag utan att aktivt acceptera att ingå aktuellt avtal kan man bestrida fakturan. Detta gör man då lämpligast genom att kort tillskriva företaget och ange att man bestrider fakturan på rättsliga grunder. Om man inte i förväg har fått information om avtalsvillkoren så har inte något giltigt avtal ingåtts. Det är därefter företaget som har att bevisa att giltigt avtal ingåtts. 

Pitacassis internettest är inte en av operatörerna förmedlad tjänst och debiteras inte på telefonräkningen. Den är därför inte en betalteletjänst och ERB kan inte hjälpa konsumenter som drabbats av tjänsten. För att få hjälp med att bestrida fakturan kan man vända sig till konsumentvägledningen i sin kommun.

2010-11-24 Tävlingar på internet 

ERB har den senaste tiden tagit emot ett antal anmälningar från konsumenter som deltagit i olika tävlingar som marknadsförs på internet och där man uppmanas att svara på frågor via SMS för att få en chans att vinna ett pris.
 
Konsumenten debiteras en avgift per fråga för deltagande i tävlingen, till exempel finns det tävlingar där deltagandet kostar 20 kr per SMS-fråga. I samtlig marknadsföring av dessa tävlingar som ERB har granskat har det funnits tydlig prisinformation, både i marknadsföringen på internet och i de SMS med frågor som skickas till deltagarna.
 
Trots detta synes det som att en del konsumenter inte uppmärksammar prisinformationen och uppfattar det som att det ska vara gratis att delta i tävlingen. ERB vill därför uppmana till försiktighet vid deltagande i tävlingar på internet. 
 
  • Läs alltid noggrant igenom all information som finns på de internetsidor där tävlingen presenteras, innan du går med i tävlingen.

Om du har fått marknadsföring för dessa tävlingar via mail beror det ofta på att du deltagit i andra tävlingar och i dessa, som ett villkor för att delta, varit tvungen att acceptera att ta emot marknadsföring för andra tjänster och därför uppgett din mailadress. En del konsumenter uppger att de känt sig stressade av att det kommit mycket information på kort tid. Låt dig aldrig stressas till att gå med i en tävling om du är osäker på villkoren. Se alltid till att du får tid att ta till dig all tillgänglig information innan du går vidare och om du tycker att det går för fort kan du alltid avbryta istället för att gå vidare i tävlingen.

  • Tänk på att om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant så är det troligtvis också det.

2010-10-06 ERB får utökat mandat

Från och med den 1 oktober 2010 ska ERB utöva tillsyn över den Code of Conduct som tagits fram av branschorganet MORGAN i samarbete med teleoperatörerna och ERB.

Reglerna i Code of Conduct är ofta av en mer teknisk natur och därmed mer detaljerade än de regler som finns i ERB:s etiska regler. Bland annat regleras i Code of Conduct hur beställning av betalteletjänster till mobilen ska gå till, hur tjänster ska avslutas samt regler om kundtjänst. ERB avser att inleda tillsynsarbetet med att granska tjänsteleverantörernas kundtjänster.

2010-09-01 WAP-lotto är inte en betaltjänst

Under våren och sommaren har ERB fått in många förfrågningar angående en tjänst som kallas WAP-Lotto. Eftersom tjänsten inte debiteras på teleräkningen är det inte en betalteletjänst.

Företaget som driver tjänsten WAP-Lotto har under våren och sommaren 2010 skickat direktmarknadsföring i form av SMS-meddelanden till en mängd konsumenter. Det tycks som om dessa marknadsföringsmeddelanden innehållit en länk till företagets WAP-sida på vilken man presenterat en tjänst som går ut på att man ska köpa andelar i ett påstått lotteri. Företaget har sedan skickat faktura direkt till innehavaren av mobilabonnemanget och krävt denne på betalning i storleksordning drygt femtusen kronor för tjänsten. Man hävdar att ett avtal ingåtts om köp av andelar i lotteriet varje vecka under ett års tid.

Om man fått en faktura av detta slag utan att aktivt accepterat att ingå aktuellt avtal kan man bestrida fakturan. Detta gör man då lämpligast genom att kort tillskriva företaget och ange att man bestrider fakturan på rättsliga grunder. Eftersom man inte uttryckligt accepterat villkoren så har inte något giltigt avtal ingåtts. Det är därefter företaget som har att bevisa att giltigt avtal ingåtts. 

WAP-Lotto är inte en av operatörerna förmedlad tjänst och debiteras inte på telefonräkningen. Den är därför inte en betalteletjänst.