Minderårigas användning av betalteletjänster

Får minderåriga använda betalteletjänster?

Rättsläget är inte helt klart när det gäller minderårigas användning av betalteletjänster. Det är abonnemangsinnehavarens ansvar att stå för de kostnader som uppstår vid telefoni, inklusive betalsamtal och utlandssamtal. Om abonnemangsinnehavaren upplåter telefonen till någon annan, make/maka, barn, granne etc, kan man säga att denna person ges ställningsfullmakt att belasta telefonabonnemanget med de eventuella kostnader som kan bli. Beträffande kontantkort kan man argumentera för att det egentliga avtalet sluts när man köper kontantkortet.

För att skydda sig mot oönskade kostnader kan man begära en spärr mot betalteletjänster. Då kontaktar man sin operatör och begär att få denna spärr.

Man kan som förälder uppleva det som konstigt att det kan fungera på detta vis men det är alltså avtalsmässigt ingen skillnad mellan när en minderårig ringer ett kort samtal till en kamrat, för en kostnad av ca 50-60 öre, ett samtal till utlandet eller en betalteletjänst. Abonnemanget debiteras kostnaden och den som är betalningsansvarig för abonnemanget är också betalningsansvarig för all telefoni som abonnemanget används till. 

Konsumentverket hänvisar till Föräldrabalkens regler om att minderåriga inte kan ingå avtal men det finns inget rättsfall som täcker deras påstående fullt ut. Med den tolkningen av föräldrabalken skulle en person under arton år aldrig kunna köpa någonting utan dennes målsmans medgivande, med undantag för de egna medel en person över sexton år genom eget arbete förvärvat. Man måste med andra ord komma ihåg att det i praktiken finns ett antal undantag till Föräldrabalkens regler.

Beträffande betalteletjänster är det ju dessutom så att det alltså är just abonnemangsinnehavaren som är ansvarig och för att få ett abonnemang måste man ju vara myndig. Det är möjligt att i lag eller avtal föreskriva att en viss person alltid är ansvarig för att något används på visst sätt. Ett exempel är att en bilägare alltid står för eventuella parkeringsböter oavsett vem som använt bilen. Ett annat exempel är bestämmelserna i avtal om telefoniabonnemang enligt vilka den som står för abonnemanget ansvarar för telefonavgifterna oavsett vem som ringt samtalen. Att det förhåller sig på detta vis har Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) konstaterat i ett avgörande 2005. 

ARN har dock i ett flertal avgöranden från de senaste åren kommit fram till slutsatsen att olika internetcommunities ingått avtal med minderåriga i strid med ovan nämnda regler varför de ansvariga företagen uppmanats betala åter de kostnader som åsamkats den minderåriges föräldrars abonnemang. Om ditt minderåriga barn, eller någon annan minderårig person, använt ett telefonabonnemang som du ansvarar för och köpt betalteletjänster utan din tillåtelse kan du göra en anmälan till oss. Vi kan då hjälpa dig att kontakta det ansvariga företaget och försöka reda ut vad som skett. I de allra flesta ärenden vi hanterat, där minderåriga köpt betalteletjänster utan tillstånd, har företaget valt att betala tillbaka. 

En utredning av rättsläget rörande betalteletjänster gjordes under år 2012. Utredaren kom då fram till att det för närvarande inte fanns behov av någon lagstiftning på området utan att de lagregler som redan fanns i kombination med den självreglering som etablerats på området skulle kunna hantera dessa frågor på lämpligt vis.